لیست شماره های تماس

#

اسم وظیفه موبایل ایمیل
1 محمد نادر احمدی رئیس دفتر 0202521510  
2 ذبیح الله ذکی مسؤل اطلاع رسانی 0202521607 zakizabih@gmail.com
3 مزمل جواد مسؤل ویب سایت 0202521623 mozamel.sao@gmail.com