لیست شماره های تماس

#

اسم وظیفه موبایل ایمیل
1 محمد شاکر حبیب یار  رئیس دفتر 0202521510 shakirhabibyar@yahoo.com
2 آمنه حیدری  سکرتر مقام  0202521604  
3 ذبیح الله ذکی مسؤل اطلاع رسانی 0202521534 zakizabih@gmail.com