گالری رسانه

دکړنو مشارکتي ( ګډو) پلټنو په پروسه کې دښاریانو ګډون

جریان گفتگوی‌ معاون مسلکی اداره عالی تفتیش با تلویزیون ملی‌

له ملي تلویزیون سره د پلټنې د عالي اداري د مسلکي مرستیال د خبرو جریان

ملت ته د پلټنې عالي ادارې حساب ورکونه؛ ۱۳۹۸ مالي کال

پاسخ گوئی اداره عالی بررسی به ملت؛ سال مالی 1398

خلاصه گزارش نتایج بازرسی حساب قطعیه سال ۱۳۹۷

برنامه آموزشی مسلکی یکساله اداره عالی تفتیش

اشتراک شهروندان در روند بررسی های مشارکتی عملکرد

Inauguration of Educational Institution at Supreme Audit Office

دپلټنې په عالي اداره کې د زده کړئیز مرکز پرانیسته

افتتاح مرکز آموزشی در اداره عالی بررسی

Discussion of Matching Audit Findings with Public and Finance Senior-Officials

د عامه ادارو د مالي لوړپوړو مسولینو سره د پلټنې د موندنو د تطبیق په اړه بحث

بحث تطبیق یافته های تفتیش با مسؤلین ارشد مالی اداره های عامه

امضای تفاهم نامه همکاری در بخش میدیا

د میدیا په برخه کې د همکاری د پوهاوي لیک لاسلیک

Pagination