تماس با ما

34.4652858, 69.1193941

معلومات برای تماس

افشار - دارالامان - کابل، افغانستان
۵۳۴ ۲۱ ۲۵ ۲۰(۰)۹۳+
sao@sao.gov.af