دکړنو پلټنې (عملکرد) رپوټونه

دکړنو پلټنې (عملکرد) رپوټونه د فایل دانلوډ
د 1395 کال رپوټونه دا ځای کیکاږۍ
د 1394 کال رپوټونه دا ځای کیکاږۍ