اهداف اداره

  • تنظیم امور مربوط به تفتیش عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی و مطابقت فعالیت های مالی و حسابی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن استفاده می نمایند با احکام اسناد تقنینی.
  • بهبود شفافیت و حسابدهی، استفاده مناسب از وجوه یا دارایی عامه جهت تقویت اداره سالم و افزایش اعتماد عامه.
  • بهبود شفافیت در حسابدهی و عملکرد ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار دارند و یا از آن استفاده می نمایند.
  • تنظیم امور مربوط به تشکیل، و ظایف، صلاحیتها و مکلفیت های اداره عالی تفتیش.
  • تأمین حقوق و مکلفیت های مراجع تحت تفتیش.