د اړیکو شمیرې

# نوم دنده موبایل بریښنالیک
1 محمد نادر احمدی رئیس دفتر 0202521510
2 ذبیح الله ذکی د اطلاع رسوني مسؤل 0202521534 zakizabih@gmail.com
3    مزمل جواد د ویب سایت مسؤل 0202521534 mozamel.sao@gmail.com