گالری رسانه

جلسه افتتاحیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در اداره ملی محیط زیست برگزار گردید

د پلټنې عالي ادارې پلاوي، د چاپیریال ساتنې ملي اداره کې د پلټنې پرانیست غونډه جوړه کړه

جلسۀ افتتاحیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در ریاست پوهنتون کابل برگزار گردید

د پلټنې عالي ادارې پلاوي، د کابل پوهنتون ریاست کې د پلټنې پرانیست غونډه جوړه کړه

هیئت موظف اداره عالی تفتیش؛ جلسه افتتاحیه در ناحیه هشتم شاروالی کابل برگزار نمود

د پلټنې عالي ادارې پلاوي، د کابل ښاروالۍ په اتمه ناحیه کې د پلټنې پرانیست غونډه جوړه کړه

جلسه افتتاحیه هیئت موظف تفتیش در ناحیه سوم شاروالی کابل برگزار گردید

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ د کابل ښاروالۍ په درېیمه ناحیه کې پرانیست غونډه جوړه کړه

جلسه افتتاحیه هیئت موظف تفتیش در ناحیه سوم و سیزدهم شاروالی کابل برگزار گردید

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ د کابل ښاروالۍ په درېیمه او دریالسمه ناحیه کې پرانیست غونډه جوړه کړه

د پلټنې عالي ادارې د دعوت او ارشاد ریاست له لوري، ددې ادارې له کارکونکو په ورځنیو درسونو کې ازموینه واخیستل شوه

ریاست دعوت و ارشاد اداره عالی تفتیش از سلسله دروس روزانۀ خویش از کارمندان این اداره امتحان اخذ نمود

اداره عالی تفتیش سیمینار یک روزۀآموزشی معیارهای بین المللی تفتیش داخلی و هماهنگی میان ریاست‌های تفتیش داخلی ادارات و اداره عالی تفتیش را دایر نمود

د پلټنې عالي ادارې د کورنۍ پلټنې ریاستونو ته د پلټنې د نړیوالو معیارونو او ورسره د همغږي یو ورځینی ښوونیز سیمینار جوړ کړ

د پلټنې عالي ادارې د کورنۍ پلټنې ریاستونو ته د پلټنې د نړیوالو معیارونو او ورسره د همغږي یو ورځینی ښوونیز سیمینار جوړ کړ

اداره عالی تفتیش سیمینار یک روزۀآموزشی معیارهای بین المللی تفتیش داخلی و هماهنگی میان ریاست‌های تفتیش داخلی ادارات و اداره عالی تفتیش را دایر نمود

Pagination