اسناد تدارکاتی سال مالی ۱۳۹۷

# قراردادها دانلود فایل
پروژه 94 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت اداره
1 اعلان داوطلبی دانلود فایل
2 راپور ارزیابی آفرها دانلود فایل
3 شرایط خاص قرارداد دانلود فایل
4 شرایط عمومی قرارداد دانلود فایل
5 موافقت نامه دانلود فایل
پروژه اعمار سایه بان اداره مرکزی
1 اعلان داوطلبی دانلود فایل
2 قرارداد دانلود فایل
3 گزارش ارزیابی دانلود فایل
پروژه ترمیم تشناب، و پیاده روها
1 اعلان داوطلبی دانلود فایل
2 شرایط خاص قرارداد دانلود فایل
3 شرایط عام قرارداد دانلود فایل
4 گزارش نهای ترمیم تشناب ها دانلود فایل
5 موافقت نامه دانلود فایل
پروژه کابنیت
1 اعلان داوطلبی دانلود فایل
2 راپور ارزیابی آفرها دانلود فایل
3  قرارداد دانلود فایل
4 گزارش برآورد ثانی دانلود فایل
قرارداد آشوک کرکی مشاور خارجی
1 قرارداد دانلود فایل
2 گزارش ارزیابی دانلود فایل
3  نشر اعلان دانلود فایل
قرارداد پاول ودنگ مشاور خارجی بخش آی تی
1 گزارش ارزیابی دانلود فایل
2 متن اعلان دانلود فایل
3 موافقت نامه دانلود فایل
قرارداد تیل مورد ضرورت سال مالی 1397
1 اعلان داوطلبی دانلود فایل
2 راپور ارزیابی دانلود فایل
3 شرایط خاص قرارداد دانلود فایل
4 شرایط عام قرارداد دانلود فایل
5 موافقت نامه دانلود فایل