گزارش های تفتیش عملکرد

# گزارش دانلود فایل
گزارش های سال 1397 تفتیش عملکرد
1 گزارش نهائی بررسی عملکرد وزارت اقتصاد اینجا را کلیک کنید
2 گزارش تفتیش عملکرد وزارت دفاع ملی اینجا را کلیک کنید
3 فشرده گزارش تفتیش عملکرد وزارت دفاع ملی اینجا را کلیک کنید
گزارش های سال 1396 تفتیش عملکرد
1 گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری اینجا را کلیک کنید
گزارش های سال 1395 تفتیش عملکرد
1 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین(صفحات نخست) اینجا را کلیک کنید
2 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین(گزارش کامل) اینجا را کلیک کنید
3 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد وزارت انرژی و آب (صفحات نخست) اینجا را کلیک کنید
4 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد وزارت انرژی و آب (گزارش کامل) اینجا را کلیک کنید
5 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد سیستم کمک های بشردوستانه و پاسخ دهی در حاالت اضطرار  در وزارت دولت دراموررسیدگی باحوادث اینجا را کلیک کنید
گزارش های  سال 1394 تفتیش عملکرد
1 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش پیرامون تفتیش عملکرد ومحیطی شاروالی کابل) صفحات نخست) اینجا را کلیک کنید
2 گزارش  رئیس اداره عالی تفتیش پیرامون تفتیش عملکرد ومحیطی شاروالی کابل (گزارش کامل) اینجا را کلیک کنید
3 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد پروژه های وزارت فواید عامه(صفحات نخست) اینجا را کلیک کنید
4 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد پروژه های وزارت فواید عامه(گزارش کامل) اینجا را کلیک کنید
گزارش های سال 1393 تفتیش عملکرد
1 گزارش تفتیش عملکرد در وزارت تحصیلات عالی اینجا را کلیک کنید
2 گزارش تفتیش عملکرد در وزارت صحت عامه (صفحات نخست) اینجا را کلیک کنید
3 گزارش کامل تفتیش عملکرد در وزارت صحت عامه اینجا را کلیک کنید