زندگینامه معاون مالی و اداری

مجیب الرحمن شیرزاد، معاون مالی واداری اداره عالی تفتیش، دارنده ماستری در رشته پالیسی ها و عملکرد های انکشافی از پوهنتون جینیوا کشور سویس میباشد، ماستری یا EMBA در رشته اداره عمومی از پوهنتون پرستون کشور پاکستان، فیلوشیپ با پوهنتون هیروشیمای جاپان از طریق پروګرام تربیوی و تحقیقاتی ملل متحد یا UNITAR در رشته رهبری و انکشاف اداره و هم دیپلوم خویش را به درجه ام، دی (MD) در رشته طب عمومی از پوهنتون طبی کابل بدست آورده است.

وی تعداد زیاد تریننگ های کوتاه مدت؛ کورس ها  و ورکشاپ های تخصصی را  به شمول موضوعات بودجه به اساس برنامه و اداره امور مالی عامه را توسط ادارت ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور بدست آورده است و از جمله فارغان پروګرام IVLP از طریق وزارت خارجه امریکا در رشته مسؤولیت اجتماعی کمپنی ها میباشد.

مجیب الرحمن شیرزاد مدت مدیدی با ادارات و سازمان های بین المللی چون  SERVE/PBL  HNI, AMI, و CNN در سطوح رهبری کار نموده است.

نامبرده همچنان با تعداد از ادارات دولتی چون اداره حمایت از سرمایه ګذاری افغانستان یا آیسا منحیث "منیجر دفتر ساحوی زون شرق"، شرکت د افغانستان برښنا منحیث "ریس حوزه شرق" کار نموده و بالآخره در سال ۱۳۹۰ منحیث ریس انسجام، مراقبت و نظارت از پروژه های انکشافی وزارت مالیه تقرر کرده است.

مجیب الرحمن شیرزاد بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان رقابتی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال ۱۳۹۱ در بست ریاست عمومی پلان عواید وزارت مالیه شرف تقرر حاصل نموده است.

از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ الی تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۳منحیث ریس عمومی عواید وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده است.

اینک از اثر پیشنهاد اداره عالی تفتیش از برج اسد سال 1396 و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معاون مالی و اداری این اداره مقرر و به کار خود ادامه میدهد.