ریاست ها و آمریت ها

1. ریاست دفتر

هدف وظیفه: قادرساختن اداره جهت نایل آمدن براهداف از طریق ارائه رهنمایی ها و رهبری درامر دست آورد ها، ماموریت,استراتیژی،اهداف و مقاصد اداره عالی تفتیش.                                                                                                             

مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده.
 • فراهم آوری مسؤلیت اداری و مدیریتی به سطح بالا به منظور حمایت رئیس عمومی اداره عالی تفتیش در اجرای مسؤلیت های عمومی براساس اهداف, مقاصد و برنامه ها.
 • بررسی،چک،تکمیلی و درست بودن تمام اسناد و مکتوب های که به منظور ملاحظه و اتخاذ تصامیم به رئیس عمومی اداره عالی تفتیش فرستاده میشود.
 • تآمین ارتباط  با سایر ادارات دولتی و غير دولتی بمنظور انسجام و پيشبرد بهترامور.
 • حصول و تکثير احکام مقام  به ادارات مربوطه جهت آگاهی واحد های اولی و دومی  از احکام مقام .
 • بدسترس قراردادن اسناد ومعلومات مورد ضرورت به شخص رئیس عمومی جهت آگاهی واجراات بهتر امور.
 • ارايه مشوره در طرح پاليسی های مرتبط به اداره عالی تفتیش جهت غنامندی آن.
 • تطبيق پاليسی های اداره عالی تفتیش در بخش های مربوطه بمنظور ايجاد همآهنگی اجراات.
 • جمع آوری راپورازاجراات انجام یافته تمام ادارات  به منظور توحید وارائه آن به مقام رئیس عمومی اداره عالی تفتیش.
 • مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف سپرده میشود.

2. ریاست پالیسی و پلان

هدف وظیفه: مدیریت ورهبری امور طرح وتوسعه پالیسی ها ، توحید پلان بازرسی، تحقق پالیسی ها  وپلان ،توحید

 وگزارشدهی وانسجام امور توظیفات مفتشین

مسؤلیت های وظیفوی:

 •   طرح وتدوین پلان کاری سالانه ریاست مربوطه وارائه آن به مقام اداره عالی تفتیش جهت منظوری.
 •   مدیریت ، نظارت ومراقبت ازترتیب  وتطبیق پلان وپالیسی های اداره  دراستقامت های متنوع کاری اداره عالی تفتیش به منظور حصول اطمینان ازمؤثریت پلان وپالیسی های تطبیقی اداره دراموربازرسی ادارات بودجوی وغیربودجوی دولت.
 •  ارائه پلان توحیدی بازرسی سالانه ریاست ها وآمریت های اداره عالی تفتیش به جلسه هیأت رهبری وابلاغ آن بعد از تائید به بخش های مربوطه جهت اجراات.
 • تنظیم و توظیف گروپ های بازرسی به تفکیک مراجع تحت بازرسی درمشوره باکمیته مؤظف وابلاغ آن به ریاستهاوآمریت های مربوطه غرض آغاز امور بازرسی درادارات طبق پلان مطروحه .
 • کنترول ومراقبت ازترتیب گزارشهای توحیدی نتایج بازرسی های تحلیل شده ارسالی ریاست ها وآمریت هاجهت حصول اطمینان .
 • طرح ،تدوین ، تشخیص ،توسعه وتثبیت ارزش پالیسی های تفتیش درمطابقت به معیارهای  تفتیش به منظور تطبیق وتحقق اهداف و پروگرامهای اداره .
 • ارائه معلومات دررابطه به نتایج بازرسی ها به فصلنامه تفتیش جهت پخش ونشرکارکردها و دست آوردهای تفتیش درکشور.
 • ارائه مشوره های سودمند درغنی سازی اهداف وپروگرام های اداره مربوطه درامر تحقق پالیسی ها واهداف دولت درایجاد شفافیت امورمالی وحسابی دارائی های عامه .
 • تأمین ارتباط مداوم باریاست هاوسایربخش های اداره عالی تفتیش به منظور هماهنگی اجراات وتحقق بهتر پالیسی وپلان اداره عالی تفتیش.
 • تشخیص وپیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربطه به اساس پلان کاری سالانه وارائه آن به معاونیت مالی واداری جهت توحید درپیشنهاد عمومی بودجوی اداره عالی تفتیش.
 • اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح درمطابقت به قانون ،مقررات ،اهداف وپالیسی اداره به وی سپرده میشود.

3. مشاوریت حقوقی

هدف وظیفه: ارائه مشوره های لازم به مقام اداره عالی تفتیش درامورحقوقی وتحلیل موضوعات سپرده شده از سوی مقام جهت برسی امور.                       

مسوؤلیت های وظیفوی :

 • طرح و ترتیب پلان کاری مشخص حقوقی درمطابقت به پلان عمومی اداره عالی تفتیش .
 •   تحلیل و تشریح بخش های قوانین نافذه کشوردرعرصه امورحقوقی اداره عالی تفتیش جهت ارائه مشوره به مقام اداره.
 •   ارائه طرح های مشورتی حقوقی پیرامون حذف ویا تعدیل مواد اسناد تقنینی ازلحاظ حقوقی جهت غنامندی .
 •   مطالعه و تدقیق فیصله های شورای وزیران جهت ترتیب طرح های مشورتی به موضوعات مربوط اداره .
 •   تحلیل موضوعات سپرده شده از جانب اداره به منظور ارائه نظرومشوره های حقوقی  .
 •  ارائه مشوره های لازم و بنیادی به مقام اداره دررابطه به امورحقوقی به منظورتآمین هماهنگی واستحکام  روابط  با مراجع ذیدخل.
 •  ارائه مشوره های حقوقی پیرامون طرح برنامه های کاری ، پالیسی ها،وسایر اسناد تقنینی،اجرائیوی مسایل مربوط امور تفتیش.
 • ارائه مشوره درمورد قضایای مهم عدلی وچگونگی ارایه آن به اداره لوی سارنوالی جهت اجرآت بعدی.
 •    پیگیری ازپرونده های ارسالی به اداره لوی سارنوالی به منظور اجراات قانونی وبه اسرع وقت.
 •   انجام سایروظایف قانونی مرتبط به وظیفه که ازجانب مقام اداره مطابق قوانین ومقررات بوی سپرده میشود.

4. ریاست تفتیش داخلی و کنترول کیفیت

هدف وظیفه: مدیریت ورهبری ازکنترول کیفیت بازرسی های اداره عالی تفتیش و بازرسی اجراات ادارات اعم از بخش های مسلکی واداری .

مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح و ترتیب پلان سالانه اجرای کنترول سیستم داخلی ادارات مستقل بوسیله ریاست تفتیش داخلی و کنترول کیفیت ارائه آن بریاست پالیسی و پلان جهت توحید در پلان عمومی و اخذ منظوری.
 • مطالبه پلان های سالانه بازرسی ادارات تفتیش داخلی جهت ایجاد هماهنگی در بازرسی ها و جلوگیری از تداخل پروسه تفتیش.
 • بازرسی چگونگی فعالیت و موثریت اجراات ریاست های سکتوری اداره عالی تفتیش به ملاحظه گزارش های ارائه شده از جانب گروپ های موظف  به منظور حصول اطمینان ازانجام باکیفیت و معیاری بازرسی ها.
 • رهنمایی میتودیک واحد های تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات و حفظ روابط به منظور ارتقای کیفی اجراات شان در هماهنگی با اداره عالی تفتیش
 • ارائه معلومات و گزارش ها از نتایج بازرسی ها بعد از تحلیل نهایی به مقام اداره وریاست پالیسی پلان جهت توحید و گزارش دهی.
 •  ارزیابی و بازرسی از چگونگی تطبیق قانون ، طرزالعمل ها و معیارات تفتیش توسط مفتشین ریاست های سکتوری در استقامت های کاری شان به منظور حصول اطمینان از اجراات با کیفیت بازرسی،تشخیص حجم و ارزش خدمات در بازرسی ها دروزارت ها و ادارات  دولتی .
 • تدقیق و ارزیابی چگونگی اجراات مفتشین در وزارت خانه ها و ادارات دولتی و ارائه نظریات و پیشنهادات سازنده در جهت ارتقای موثر و باکیفیت در اجراات و بازرسی ها به منظور تحقق موثر هدایت و پلان ها .
 • اجرای با کیفیت کنترول سیستم داخلی غرض افزایش موثریت و کیفیت در اجراات اداره عالی  تفتیش.
 • هدایت و مراقبت از اجراات کارکنان مربوط و رعایت نظریات و پیشنهادات اصلاحی از نتایج بازرسی ها در وزارتها و ادارات
 • ارائه مشوره به اداره عالی تفتیش در جهت غنامندی اهداف و پروگرام های مربوط .
 • تشخیص و پیشنهادنیاز های بودجوی به اساس پلان کارسالانه اداره مربوط به منظور ارائه و توحیددر بودجه عمومی اداره  به ریاست مالی و اداری.
 • اجرای و کنترول سایر وظایف مانند کنترول پلان های روسا، مصوبات مجالس رهبری اداره، فیصله های مقام ذیصلاح حکومت و دولت، هدایت اداره و سایر مواردیکه از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

5. ریاست تفتیش ادارات بودجوی مرکزی

هدف وظیفه: نظارت ومدیریت بررسی های مالی وحسابی ادارات بودجوی مرکزی واموراجرائیوی ریاست مربوطه مطابق باقوانین ومعیارهای تفتیش.

 مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح وترتیب پلان بازرسی ها ی سالانه ریاست مربوطه وارائه آن به ریاست پالیسی و پلان جهت توحید درپلان عمومی اداره عالی تفتیش واخذ منظوری .
 • کنترول ،نظارت ،مراقبت ، ملاحظه وبررسی تمام اسناد و نتایج بازرسی های مفتشین ازادارات بودجوی مرکزی و نمایندگی های سیاسی مقیم خارج غرض حصول اطمینان ازپیشرفت کارمطابق با معیارهای تفتیش.
 • اتخاذ تصامیم و طرح های لازم دررابطه به تشخیص و ارزش موضوعات قابل تفتیش در ادارات بودجوی مرکزی به منظور تطبیق پروگرامهای اداره واجراآت مقتضی بعدی.
 • مدیریت، کنترول ،رهنمایی و سازماندهی تیم های مفتشین مطابق پلان بازرسی ها جهت رسیدگی به موقع مفتشین به امورمربوطه و تحقق اهداف اساسی اداره.
 • ایجاد میکانیزم مؤثر در رابطه به تحلیل وتوحید نتایج گزارشات و ارسال نتایج بازرسی ها به مراجع بررسی شده جهت نیل به اهداف متوقعه اداره عالی تفتیش.
 •  تدقیق ، ارزیابی و تائید گزارشات بازرسی های مفتشین بخش مربوطه جهت حصول اطمینان ازصحت آن.
 • اتخاذ تصامیم لازم در مورد تخلفات تشخیص شده در مراجع تحت بررسی مفتشین بعد از اخذ هدایت مقام اداره به منظور اجراآت مقتضی.
 • ارائه طرح های لازم در رابطه به تعقیب و پیگیری از چگونگی اجراآت مراجع بررسی شده جهت حصول اطمینان از تطبیق نتایج تفتیش در مراجع مذکور.
 •  تأمین ارتباط مداوم با ادارات تحت بازرسی و ریاست های سکتوری اداره عالی تفتیش جهت هماهنگی و مؤثریت اموربازرسی ها.
 • ارائه مشوره های سودمند در رابطه به طرح ،توسعه و تطبیق پلان و پالیسی های اداره جهت غنامندی اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.

6. ریاست تفتیش شاروالی ها

هدف وظیفه: مدیریت ورهبری امور تفتیش مالی وحسابی شاروالی ها ، وامور اجرائیوی ریاست تفتیش شاروالی ها مطابق به قوانین ،مقررات ومعیارهای قبول شده تفتیش درجهت تآمین شفافیت درامورمالی وحسالی .

مسؤلیت های وظیفوی:

 •  طرح وتدوین پلان های تفصیلی سالانه وپلان های رهنمودی واحد های قابل بررسی وارائه آن به ریاست پالیسی و پلان جهت توحید پلان عمومی بررسی اداره عالی تفتیش واخذ منظوری ازمقام اداره عالی تفتیش .
 •  مدیریت کنترول و رهبری کارکنان ریاست تفتیش شاروالی ها دررابطه به بازرسی امور مالی وحسابی شاروالی ها ، اسناد ونتایج بازرسی گروپ های مفتشین درمطابقت به قانون ، مقررات ومعیارهای تفتیش
 • تنظیم بهتر امور جهت انجام بازرسی های پلانی وانعکاس نتایج بازرسی ها ی مالی وحسابی شاروالی ها طی گزارشات به مقام اداره عالی تفتیش.
 • مراقبت ازتطبیق اهداف اداره واتخاذ تدابیر درجهت تحقق پلان منظورشده بازرسی شاروالی ها درمرکزو ولایات جهت تحقق پلان های مطروحه.
 • تشخیص نیاز های بودجوی بخش مربوطه و موضوعات قابل تفتیش به همکاری مفتشین درمراجع تحت بررسی جهت تأمین شفافیت وحسابدهی درامورمالی وحسابی شاروالی ها.
 • تهیه وارائه معلومات مورد نیاز به مقام اداره عالی تفتیش و ریاست پالیسی وپلان به ملاحظه گزارشات تحلیل شده مفتشین از ادارات بررسی شده ، تخلفات قانونی که ازجانب مفتشین در مراجع تحت بررسی تثبیت میگردد .
 •  احاله موضوعات جرمی وتخلفات به لوی سارنوالی بعد ازتائید بورد عالی مشورتی جهت رسیدگی قانونی به تخلفات.
 •  ارائه مشوره وپیشنهادات دررابطه به  نیازهای بودجوی ریاست شاروالی ها درمطابقت به پلان کاری سالانه ، بهبود فعالیت های بازرسی اداره عالی تفتیش.
 •  تدقیق و تحلیل نتایج بازرسیها وارسال آن جهت تطبیق به مراجع ذیربط بعد ازتائید مقام اداره عالی تفتیش جهت اجراات .
 •  تأمین ارتباط کاری با شاروالی ها ، ریاست های سکتوری وبخش فنی اداره عالی تفتیش به منظور بازرسی پروژه های ساختمانی وایجاد هماهنگی ومؤثریت بازرسی امور مالی وحسابی شاروالی ها.
 • اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات ،اهداف و پالیسی  اداره سپرده میشود

7. ریاست تفتیش تصدیها و موسسات

اهداف:حمایه منافع وجوه عامه از طریق بازرسی وکنترول از فعالیتهای تصدیها , موسسات و شرکتهای دولتی  به اساس پرنسیب هاومعیارهای بین المللی  تفتیش و کنترول مطابق پالسی های دولت افغانستان.

 • ریاست تفتیش تصدیهاوموسسات کنترول و بازرسی از صحت بودن ترتیب وتحقق پلان مالی واقتصادی  تصـدی ها,موسسات وشرکت ها وکنترول عاجل امور مالــی وحســـــابـــــی راعندالضررورت بعهد ه دارد.
 • تنظیم روابط ریاست بامقام محترم اداره کنترول وتفتیش ایجادهماهنگـــی باریاستها وجلب هرچه بشترهمکاری مفتشین وکارمندان مربوط جهت کنتـــرول وتفتیش بهتــــرامـــورمحولـه.
 • طرح وتنظیـــــم تقسیــم وظایف داخلـــــی ریاست مربوطـــــه ورهــنمـائـــــی کــارمنــــدان درتطبیق اجراات دفتر.
 • تشخیص موضوعات قابل کنتـــرول وتفتیش به همکاری مفتشین در تصـد یها موسســــــات وشرکتها تحت بازرسی.
 • تد قیق ومطالعه دقیق مصوبات وتصامیم مقامات  ذ یصلاح د ساتیـــر هــدایات مقام  اداره .
 • مراقبت ومطالعه راپورگزارش ازمراجـــــع تحت بررســــی به اساس پلان منظـــور شده .
 • جستجو ویافتن مراجع نو که ایجاب  بررسی رامینمایند.
 • ارایه توحید طرح پلان سالانه تصدیها, مـــوسسات وشرکت ها درمرکز وولایات بررســـی.
 • مطلع ساختن عاجل مقام اداره کنترول وتفتیش درمورد تخلفات  قانونی که ازطرف مفتیش  درمرجع تحت بازرسی تثبیت میگردد.
 • متوقف ساختن اجراات غیرقانونی درمرجع تحت بازرسی بعد ازاخذ هدایت مقام اداره.
 • احاله موضوعات جرمی وتخلفات قانونی بعد ازتحلیل به اداره لوی خارنوالی.
 • ارائــه پیشنهادات مشخص جهت تکامل موثریت وفعـــالیت کنتــرول وتفتیس به هـیــــــئات رهبری اداره.

8. ریاست تفتیش مساعدتهای خارجی

هدف وظیفه: مدیریت امور بازرسی مساعدت های خارجی در وزارت ها ، ادارات ، موسسات ، تصدی ها ، شاروالی    ها وسایر نهاد های بودجوی وغیر بودجوی دولتی

 مسؤلیت های وظیفوی:

 • ترتیب پلان بازرسی امور مساعدت های خارجی وزارت ها وادارات دولتی  بصورت ربعوار ، ششماهه و سالانه و ارسال آن به ریاست پالیسی وپلان جهت توحید پلان عمومی بررسی اداره عالی تفتیش واخذ منظوری از مقام اداره.
 • ترتیب پلان رهنمودی  وسایر اسناد حمایوی برای مفتشین قبل از بازرسی امورمساعدت ها ی خارجی  وزارت ها وادارات دولتی جهت روشن ساختن استقامت های کاری واجرای امور بازرسی مطابق به شاخص های ذکرشده درپلان .
 • کنترول و تایید پلان های بازرسی انفرادی گروپ های تفتیش درمطابقت به قانون مقررات ومعیارهای تفتیش.
 • مدیریت ورهبری مفتشین بخش مربوطه درجهت انجام بهتر ، مؤثر وقانونی وظایف شان دراموربازرسی مساعدت های خارجی وزارت ها ، ادارات ،موسسات ، تصدی ها ،شاروالی ها وسایر نهاد های بودجوی وغیر بودجوی
 • ایجاد هماهنگی و تامین روابط کاری با تمام وزارت ها وادارات تحت بازرسی،ریاست ها ودیپارتمنت های اداره عالی تفتیش ودونرها وسازمان های کمک کننده به منظور تحقق بهتر ومؤثرتر وظایف پلانی اداره در امور تفتیش.
 • تشخیص وتثبیت موضوعات قابل بازرسی درمشارکت مفتشین درمراجع تحت بررسی جهت مفیدیت ومثمریت بیشتر تفتیش وعملکرد مفتشین.
 • کنترول و وارثی اجراات مفتیشن در مراجع تحت بازرسی  جهت حصول اطمینان ونتایج درست بازرسی ها.
 • ارائه مشوره های سودمند برای اداره عالی تفتیش دررابطه به بهبود امور تفتیش ومیتودلوژی های مؤثر تفتیش
 • تشخیص حجم وارزش خدمات تفتیش درادارات تحت بازرسی درجهت تطبیق دقیق پلان های بررسی اداره عالی تفتیش .
 • مراقبت از تطبیق اهداف وبرنامه های اداره عالی تفتیش درعملکرد ریاست مربوطه .
 • تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش .
 • تهیه  و ارائه معلومات مورد نیاز دررابطه به امور تفتیش وسایر موارد کاری به مقام اداره عالی تفتیش.
 • تدقیق و تائید گزارشات تحلیل شده مفتیشن درادارات بررسی شده وارسال آن به ریاست پلان وپالیسی جهت توحید وگزارشدهی.
 • احاله موضوعات و دوسیه های  تثبیت شده جرمی وتخلفات قانونی بعد از تائید ونظر بورد عالی مشورتی اداره عالی تفتیش به لوی حارنوالی.
 • اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح درمطابقت به  قوانین ، مقررات ،اهداف و پالیسی  اداره سپرده میشود.

9. ریاست تفتیش عواید

هدف وظیفه : مدیریت ورهبری امورتفتیش عواید وزارت ها ، ادارات بودجوی وغیر بودجوی درمرکز و ولایات مطابق به قوانین ،مقررات ومعیارهای قبول شده تفتیش درجهت تآمین شفافیت درامورمالی وحسالی .

 مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح وتدوین پلان های تفصیلی سالانه وپلان های رهنمودی واحد های قابل بررسی وارائه آن به ریاست پالیسی و پلان جهت توحید پلان عمومی بررسی اداره عالی تفتیش واخذ منظوری ازمقام اداره عالی تفتیش .
 • مدیریت ورهبری کارکنان ریاست مربوطه دررابطه به بازرسی امورعوایدی وزارت ها وادارات بودجوی وغیر بودجوی درمرکز و ولایات درمطابقت به قانون ، مقررات ومعیارهای تفتیش .
 • تنظیم بهترامورجهت انجام بازرسی ها ی پلانی وانعکاس نتایج بازرسی های عوایدی وزارت ها وادارات بودجوی وغیر بودجوی  طی گزارشات به مقام اداره عالی تفتیش .
 • مراقبت ازتطبیق اهداف اداره واتخاذ تدابیردرجهت تحقق پلان منظور شده بازرسی ادارات درمرکز و ولایات جهت تحقق پلان های مطروحه .
 • تشخیص موضوعات قابل تفتیش به همکاری مفتشین درمراجع تحت بررسی جهت تأمین شفافیت وحسابدهی درامورمالی وحسابی ادارات .
 • تهیه وارائه معلومات مورد نیاز به مقام اداره عالی تفتیش و ریاست پالیسی وپلان به ملاحظه گزارشات تحلیل شده مفتشین از ادارات بررسی شده ، تخلفات قانونی که ازجانب مفتشین درمراجع تحت بررسی تثبیت میگردد .
 • احاله موضوعات جرمی وتخلفات به لوی سارنوالی بعد ازتائید بورد عالی مشورتی جهت رسیدگی قانونی به تخلفات.
 • ارائه مشوره وپیشنهادات دررابطه به  نیازهای بودجوی ریاست تفتیش عواید درمطابقت به پلان کاری سالانه ، بهبود فعالیت های بازرسی اداره عالی تفتیش.
 • تدقیق و تحلیل نتایج بازرسی ها و ارسال آن جهت تطبیق به مراجع ذیربط بعد ازتائید مقام اداره عالی تفتیش.
 • هماهنگی پلان های پیشبینی شده عوایدی مراجع ادارات بودجوی با ریاست عواید اداره عالی تفتیش به منظور حصول اطمینان ازتحقق وعدم تحقق پلان ها طی سال تحت بازرسی .
 • اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات ،اهداف و پالیسی  اداره سپرده میشود.

10. ریاست تفتیش امور ساختمانی

حین تعتیش پروژه های ساختمانی و ترمیماتی(اعمار تعمیرات بندها، کانال ها، سرک ها، تونل ها، پل و پلچک ها و غیره..) با درنظر داشت نوع قرار داد و مطابق به لوایح و مقررات امور ساختمانی باید مراتب آتی را درنظر گرفت:

 • کنترول از موجودیت نقشه ها، برآوردها قرار دادها، مراعات شدن  مقررات اخذ منظوری، نشر وعلان قرار دادها.
 • کنترول از درست بودن تثبیت احجام مصارف مواد در برآورد و تطبیق از درست بودن قیم حین تسعیر.
 • کنترول از تعمیل تعهدات جهت انجام امور ساختمانی ، ترمیماتی و رنگمالی در موعد معینه.
 • کنترول از مطابقت نقشه ها و برآورد های اول با بر آورد ثانی و در صورت عدم مطابقت علل و قانونی بودن آن ارزیابی گردد.
 • کنترول از مطابقت احجام حقیقی کار های انجام شده با احجام تثبت شده در برآورد ثانی، این نوع بررسی در صورت لزوم از طریق تعمیل اندازه گیری های امتحانی انجام داده می شود.
 • کنترول از مراعات کردن مقررات موجوده تادیات نظر به قرار داد فی مابین قراردادی و فرمایش دهند و دولت ( پرداخت مالیه، صکوک و تادیات دیگر.
 • کنترول و بررسی از کیفیت وکمیت کار مطابق استندرد ها و تطبیق قیم موجوده با قیم منظور شده.
 • کنترول از تطبیق نورم ها و مقررات ساختمانی در پروسه کار.

11. ریاست تفتیش بودجوی محلی

هدف وظیفه: نظارت ومدیریت بررسی های مالی وحسابی ادارات بودجوی محلی واموراجرائیوی ریاست مربوطه مطابق باقوانین ومعیارهای تفتیش.

 مسؤلیت های وظیفوی:

طرح و ترتیب پلان بازرسی های سالانه ریاست مربوطه وارائه آن به ریاست پالیسی و پلان جهت توحید در پلان عمومی اداره عالی تفتیش واخذ منظوری .

 • کنترول ،نظارت ،مراقبت ، ملاحظه وبررسی تمام اسناد و نتایج بازرسی های مفتشین از ادارات محلی غرض حصول اطمینان از پیشرفت کار مطابق با معیارهای تفتیش .
 • اتخاذ تصامیم و طرح های مؤثر دررابطه به تشخیص وارزش موضوعات قابل تفتیش درادارات بودجویمحلی وصدورهدایات لازم به ریاست های تفتیش زون های ساحوی به منظور تطبیق پروگرامهای اداره و اجراآت مقتضی بعدی .
 • مدیریت، رهنمایی و سازماندهی تیم های مفتشین مطابق پلان بازرسی ها جهت رسیدگی به موقع مفتشین به امور مربوطه و تحقق اهداف اساسی اداره.
 • اجراآت در اعزام به موقع مفتشین بخش های ساختمانی ، عملکرد ، محیطی و سایر مفتشین بخش مربوطه حین ضرورت  به ریاست های تفتیش زون های ساحوی به منظوربازرسی امور مالی وحسابی ، امور ساختمانی ، محیطی و عملکرد ادارات بودجوی محلی.
 • ایجاد میکانیزم مؤثردررابطه به تحلیل وتوحیدگزارشات ، ترتیب پلان رهنمودی برای مفتشین ، توزیع صلاحیت نامه ها وارسال نتایج بازرسی ها به مراجع بررسی شده جهت نیل به اهداف متوقعه اداره عالی تفتیش.
 • تدقیق ، ارزیابی وتائید گزارشات بازرسی های مفتشین بخش مربوطه جهت حصول اطمینان ازصحت آن  .
 • اتخاذ تصامیم لازم درمورد تخلفات تشخیص شده درمراجع تحت بررسی مفتشین بعدازاخذهدایت مقام اداره به منظوراجراآت مقتضی  .
 • ارائه طرح های لازم دررابطه به تعقیب وپیگیری از چگونگی اجراآت مراجع بررسی شده جهت حصول اطمینان ازتطبیق نتایج تفتیش درمراجع مذکور .
 • تأمین ارتباط مداوم با ریاست های  تفتیش زون های ساحوی جهت هماهنگی ومؤثریت اموربازرسی ها.
 • ارائه مشوره های سودمند دررابطه به طرح ،توسعه وتطبیق پلان وپالیسی های اداره جهت غنامندی اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.

12. آمر بازرسی حساب قطعیه و ارتباط به پارلمان

هدف وظیفه: مدیریت ورهبری اموراجرائیوی آمریت مربوطه درجهت تحقق اهداف تعیین شده مطابق به قوانین.

 مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح وترتیب پلان  ماهوار ، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه و ارایه آن به ریاست پالیسی وپلان جهت توحید درپلان عمومی اداره و اخذ منظوری.
 • رهبری و وارسی از تمام امور مربوط آمریت تفتیش حساب قطعیه.
 • اتخاذ تدابیرلازم قبلی درجهت بازرسی حساب قطعیه .
 • تامین ارتباط مداوم با  وزارت مالیه وسایر واحدهای بودجوی به منظور دسترسی به حساب قطعیه در وقت و زمان معینه جهت بازرسی حساب قطعیه.
 • اشتراک در بازرسی حساب قطعیه وهمکاری در ترتیب گزارش نتایج بازرسی حساب  قطعیه.
 • ارایه مشوره های سودمند درجهت غنامندی مؤثریت تفتیش و اهداف متوقعه.
 • تأمین زمینه های آموزش مسلکی به منظور معیاری ساختن بازرسی حساب قطعیه و گزارش نتایج بازرسی.
 • اشتراک در بحث های که پیرامون مسوده گزارش نتایج بازرسی قطعیه با مسوولین وزارت مالیه و پارلمان صورت میگیرد
 • اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

13. آمریت تفتیش عملکرد و محیطی

بازرسی تفتیش محیطی با هدف بهبود تحفظ محیط زیســـــــت ســــــالم ، تقویه رونـــــد تفتیش محیطی، تشخیص مشکلات،دریافت راه های بیرون رفت و فراهم آوری تسهیلات در انجام خدمات بهترمحیط زیستی به شهروندان وارایه نظریات اصلاحی ورهنمودی بعمل می آید نکات زیرین به حیث خطوط کاری چنین ارایه میگردد :                                                                                 

      نقش وتاثیرگذاری ریاست محیط زیست ولایات(         ) در رابطه به تحفظ محیط زیست سالم وتطبیق قانون محیط زیست چگونه است.

 • نقش ادارات ذیربط محیط زیستی درتطبیق پالیسی محیط زیست سالم.                                           
 • چگونگی عرضه خدمات محیط زیستی ازسوی ادارات زراعت وصحت.                                      
 • کار وفعالیت ریاست محیط زیست ولایت در هماهنگی با ادارات ذیربط درجلوگیری از ورود روغنیات بی کیفیت                                                                                                                       
 • بازرسی وضعیت شفاخانه های دولتی وخصوصی در رابطه به تحفظ محیط زیست سالم .                  
 • بازرسی و رول مقامات ذیصلاح ولایت دربهبود امورمحیط زیستی .                                              
 • چالش های عمده محیط زیستی کدام وچگونگی برنامه های آگاهی دهی برای مردم .                         
 • مطالعه وضعیت سرسبزی ولایت ،وضعیت پارک ها، بازرسی نهال های غرس شده  وعوامل ازبین رفتن نهال های غرس شده .                                                                         
 • مطالعه پلان تنظیفی شاروالی ها وچگونگی انتقال کثافات.
 • وضعیت جنگلات ، احیای جنگلات و نقش ادارات ذیربط درزمینه مورد مطالعه قرار گیرد.
 • وضعیت حیوانات وحش ،پرنده گان ونهاد های فرهنگی وتاریخی مورد بازرسی قرار گیرد.
 • ازتشعشع گازات کشنده ومضره درفابریکات چگونه جلوگیری بعمل میاید .
 • وضعیت خانه های خود سر، آب آشامیدنی وموضوع سیستم کانالیزاسیون ومشکلات ناشی  ازآن درتحفظ محیط زیست سالم مد نظرگرفته شود .
 • موضوع چاه های سپتیک ، گشتارگاه برای حیوانات وموضوع مارکیت ها،هوتل ها وسایر موضوعاتیکه به امورمحیط زیستی صدمه میرساند مورد بازرسی قرار گیرد .
 • آیا برنامه ای درادارات ذیربط محیط زیستی درتطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان غرض کاهش آلوده گی هوا وجود دارد یاخیر؟
 • فیصله وتصامیم کمیته اضطرار،کمیته هماهنگی دررابطه به آلوده گی هوا چطور عملی می شود؟
 • چگونگی ارتباطات اداره ملی محیط زیست با اداره ملی نورم واستندرد درحصه جلوگیری ازکالا های که مضر به محیط زیست میباشند.

14. آمریت ارتباط خارجه

 • تنظیم وپیشبردامورمربوط بورس هایی که مستقیمآازجانب مقام محترم اداره هدایت داده میشود.
 • پیشبرد امورمربوط به پروگرامهای واصله ازخارج کشوربرای هیئت رهبری اداره به شمول ترتیب پیشنهاد ها عنوانی مقام ریاست جمهوری .
 • تقاضای ترتیب پاسپورت ازوزارت امورخارجه برای کاندیدان برنامه های آموزشی ،ورکشاپ ها سیمینارها وکنفرانسها همچنان مطالبه صدورویزه کشورهای مربوط برای آنها.
 • تامین وتوسعه روابط باسازمان های عالی تفتیش .
 • تقاضای اجرای پاسپورت وهمچنان صدورویزه درمسافرت های شخصی کارمندان مربوط اداره درحدود چوکات قانون مربوط بعدازوصول هدایت مقام اداره .
 • اصدارنامه های سازمان های عالی تفتیش مبنی برانتقال حق العضویت سالانه اداره به آمریت مالی واداری .
 • پیشبرد امورمربوط به مشاروین خارجی درمورد مطالبه ویزه اعم ازویزه ورودی وکیثرالسفربرای آنها .
 • مطالبه اجرای جوازکاربرای مشاورین خارجی بعدازمواصلت هدایت مقام محترم اداره به رویت مکاتیب شعبه مربوط وهمچنان تمدید جوازکارآنها باارسال نامه عنوانی وزارت کارواموراجتماعی شهداءومعلولین .
 • پیشبرد اموروابسته به پاسپورت وویزه برای مفتشین موظف بازرسی سفارت های افغانی درخارج کشور.

15. آمریت بررسی تکنالوژی معلوماتی

. . .

16. ریاست منابع بشری

هدف وظیفه: اداره، رهبری، کنترول، سازماندهی و پلانگذاری امور مربوط ریاست منابع بشری برای بهبود وضع سیستم در اداره  مطابق به احکام قانون و طرزالعمل های مربوط.

 مسؤلیت های وظیفوی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری  ریاست در مطابقت به اهداف وپروگرمهای اداره جهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوط.
 • طرح و تطبیق اهداف و برنامه های سازنده ومؤثر در راستای غنامندی  منابع بشری به منظور تقویت اداره مربوط.
 • مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 • نظارت از تطبیق استراتژی ها وپالیسی های منابع بشری در اداره عالی تفتیش غرض نیل به اهداف درازمدت اداره مربوط.
 • طرح پالیسی تشکیلاتی اداره مربوط وشریک ساختن آن باکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور تأمین اهداف مطلوبه اداره مربوط.
 • کنترول ازتنظیم حجم کار و ماهیت وظیفه بخش های تحت اثر، تشخیص و پیشنهاد نیاز های بودجوی در مطابقت به پلان کاری   سالانه  اداره عالی تفتیش .
 • تحکیم ارتباط با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اداره مالیه، اداره کار و امور اجتماعی و سایر ادارات پیرامون پالیسی های منابع بشری و رهنمود های مربوط.
 • طرح، ديزاين و انکشاف پلان آموزشي مورد ضرورت قواي بشري غرض ارتقای ظرفیت کارکنان.
 • نظارت وكنترول از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، عزل، تقاعد، ترفیع، توزیع، سجل ، استعفاو انفکاک کارکنان ،صحت رفاه،مصئونيت،نظم ودسپلين اداری وخدماتی غرض دستیابی به اهداف موردنظر اداره مربوط.
 • نظارت واشتراك درپروسه ارزيابي اجراآت سالانه و استخدام رقابتی کارکنان جهت تأمین شفافيت درعرصه مربوط.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره عالی تفتیش سپرده میشود.

17. ریاست مالی واداری

هدف وظیفه: اداره، رهبری، انسجام ،نظارت از تمام امورمالی واداری، تدارکاتی،تکنالوژیکی وکنترول ازتطبیق پالیسی های مالی اداره عالی تفتیش .

 مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح وترتیب پلان کاری ریاست مالی واداری درمطابقت با پلان عمومی اداره عالی تفتیش جهت انسجام امورمالی واداری اداره مربوط.
 • کنترول ،نظارت ،مراقبت ، ملاحظه وبررسی تمام اسناد مالی، اداری وقراردادهای تدارکاتی ، گزارشات وسایر اسناد مرتبط به امورمالی غرض تنظیم امورمالی واداری ، جلوگیری ازتخلفات  وایجاد شفافیت در اداره مربوط .
 • ارائه طرح های لازم دررابطه به تشخیص  نیازهای بودجوی اداره عالی تفتیش به اساس پلان کارسالانه به منظورتثبیت و ترتیب بودجه اداره  .
 • ایجاد میکانیزم سالم درقسمت اخذ تخصیصات مالی ،تدوین بودجه براساس برنامه مطابق رهنمودهای بودجه سازی وارزیابی بودجه عادی وانکشافی جهت توحید وارائه آن به مقام اداره عالی تفتیش.
 • مدیریت ،رهبری ورهنمایی کارکنان تحت اثر مطابق پلان وپالیسی های مالی واداری جهت تطبیق و تحقق اهداف وپروگرام های اداره   .
 • کنترول از صورت اجرای تادیات حواله های معاشات ، اضافه کاری ها وسایرمصارفات اشخا ص ومعتمدین نقدی به منظور حصول  اطمینان ازصحت آنها.
 • حصول اطمینان از ارائه خدمات موثرو به موقع اداری وخدماتی توسط تمام بخش های تحت اثر به منظور اجرای مؤثر ودرست امور مربوط.
 • تعیین وضعيت مالی اداره عالی تفتیش از طریق بررسی ،تائید و نهایی ساختن گزارشات مالی ماهوار و سالانه  اجراآت مالی, احتمالات سود و زیان  اداره مربوطه  با استفاده از متریک های کلیدی.
 • ارائه مشوره های مسلکی دررابطه به طرح ،توسعه وتطبیق پلان استراتیژیک اداره جهت غنامندی اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.
 • تأمین ارتباط مداوم با ادارات تحت اثروریاست های اداره عالی تفتیش جهت هماهنگی ومؤثریت امورمربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.

18. آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

هدف وظیفه: سازماندهی ، اداره ، رهبری ونظارت ازاموراطلاعاتی وارتباطی  جهت تحقق اهداف وپالیسی اداره.

مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی جهت تحقق اهداف متوقعه اداره.
 • سازماندهی تدویرکنفرانس ها ، مجالس، میز های گرد و کمپاین های آگاهی دهی جهت انعکاس فعالیت های اداره عالی تفتیش  در رسانه های همه گانی.
 • مدیریت و نظارت از تطبیق ستراتیژی اطلاعاتی و ارتباطی به منظور دست یابی به اهداف متوقعه اداره.
 • اتخاذ تصامیم و تدابیرلازم در رابطه به پخش و نشر رویدادها و فساد در ادارت دولتی از طریق رسانه های خبری به  غرض آگاهی اذعان عامه ازنتایج رویدادهای در وزارت خانه ها وادارت .
 • نظارت از جریان طبع و نشرجراید ،مجلات پوسترها ، بروشورها و سایر مواد تبلیغاتی فعالیت اداره  جهت  بهبود کیفیت امورنشراتی و دست یابی به اهداف متوقعه .
 • ارائه نظریات و پیشنهادات سازنده و مفید در خصوص طرح وترتیب پالیسی های نشرات جهت غنامندی وتطبیق هرچه بهتر پالیسی های اداره.
 • تأمین ارتباط با ارگانهای نشراتی  داخلی وخارجی به منظور پخش به موقع رویدادهای فساد در ادارت دولتی .
 • طرح تدابیرلازم برای تبلیغ و ترویج اهداف در مرکز، ولایات ومحلات به منظور تحقق اهداف تعین شده اداره .
 • ارائه طرح های لازم درغنی سازی ویب سایت انترنتی اداره ازطریق پخش اخبار و رویدادهای و فعایت اداره عالی تفتیش در تشخیص و تثبیت فساد  در وزارت ها و ادارت.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

19. آمریت تکنالوژی معلوماتی

هدف وظیفه:  کنترول و رهبری پروسه ایجاد سافت ویرها ، هاردویرها، دیتابیسها و سرورهای اداره عالی تفتیش جهت عرضه بهتر خدمات تکنالوژی.

 مسؤلیت های وظیفوی:

 • ترتیب وتنظیم پلان کاری آمریت تکنالوژی معلوماتی به منظور انسجام بهتر امور تکنالوژی .
 • نظارت  و رهنمائی کارکنان بخش های مربوط جهت عرضه بهتر خدمات تکنالوژی اداره مربوط.
 • انکشاف و تمدید بخش ویب سایت درشعبات اداره عالی تفتیش  به منظور استفاده بیشتر و موثرتر کارکنان از خدمات تکنالوژیکی.
 •  تکمیل وتجهیز نیازمندی های شعبات به سیستم تکنالوژی معلوماتی جهت ایجاد سهولت کاری واستفاده کارکنان از خدمات تکنالوژی.
 • نیازسنجی شعباتبه رنگ های پرنتر ماشین های فوتوکاپی و توزیع آن به اساس نورم تعین شده  به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امور شعبات .
 • کنترول و نظارت مداوم از سرورها و ارائه مشوره های مسلکی به آمرین ذیصلاح جهت جلوگیری از سوء استفاده ها و اتخاذ تدابیر لازم باهدف رفع نواقص واتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف اداره  .
 • حصول اطمینان از فعال بودن سخت افزار، نرم افزار، شبکه انترنت و ویب سایت ها جهت تطبیق اهداف اداره .
 • سازماندهی برنامه های آموزشی در تفاهم با آمریت آموزش و انکشاف ریاست منابع بشری به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان ادارهدرعرصه استفاده از تکنالوژی .
 • مدیریت ونظارت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام ، تشویق و آموزش آنها  .
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قانون ،مقرره ها ،طرزالعمل ها سپرده شود.