ریاست ها و آمریت ها

1. ریاست دفتر

هدف وظیفه: رهبری، مدیریت و انسجام  امورمربوط  به ریاست دفتر، حصول اطمینان از ابلاغ فرامین، احکام، مصوبات و همچنان تنظیم جلسات ، تامین ارتباط ، تکثیر و پیگیری از  تطبیق احکام، فرامین و مصوبات رهبری دولت و اوامر مقام اداره عالی تفتیش

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی

 1. تطبیق پلان استراتیژیک وبنچمارک های مربوطه و سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها و بنچمارک های دیگر در سطح اداره و ارائه گزارش از تطبیق آن
 2. فراهم آوری تسهیلات اداری و مدیریتی به منظور حمایت رئیس عمومی اداره عالی تفتیش در اجرای مسؤلیت های عمومی بر اساس اهداف, مقاصد و برنامه ها.
 3. ابلاغ فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری ، مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران وهدایات مقام اداره ، جهت آگاهی واجراآت مطلوب توسط ادارات ذیربط؛
 4. حصول اطمینان از اجراات ریاست ها پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران ، فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری وهدایات مقام اداره وارائه گزارش آن بمقام اداره ومراجع ذیصلاح؛
 5. تنظیم و اشتراک درجلسات و مصاحبه های هیات رهبری وتهیه رونویس مذاکرات، ابلاغ فیصله های جلسات مذکور به ادارات ذیربط وحصول اطمینان ازچگونگی تطبیق آن
 6. تفتیش و چک از تکمیل و درست بودن تمام اسناد و مکتوب های که به منظور ملاحظه و اتخاذ تصامیم به رئیس عمومی اداره عالی تفتیش فرستاده میشود.
 7. همآهنگی و تآمین ارتباط اداره با کابینه ، دفتر مقام ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی، غیر دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد بهتر امور؛
 8. تنظیم ملاقات های مقام اداره با مهمانان داخلی وخارجی وجلسات هیات رهبری اداره؛
 9. مدیریت و نظارت از امور مراسلات رسمی اداره جهت پیشبرد بموقع و شفافیت کاری؛
 10. ارائه اسناد ، مکاتیب و پیشنهادات بمقام اداره و اخذ هدایت پیرامون اجراات درمورد آن؛
 11. کنترول و ارزیابی اخبار و رسانه های گروهی مرتبط به اداره جهت حصول اطمینان از درستی وصحت آن
 12. تامین ارتباط وظیفوی معینیت ها، ریاست های عمومی، ریاست ها با مقام اداره.

وظایف مدیریتی

 1. طرح و ترتیب پلان های کاری در مطابقت به پلان عمومی و سهم گیری درترتیب پالیسی ها ، استراتیژی ها واسناد تقنیی عمومی  اداره
 2. ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 3. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش.
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 6. ارتقا ظرفیت خودی وکارمندان تحت اثر جهت انجام بهتر وظایف
 7. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و سالانه جهت تحقق اهداف.
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

 1. ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با ریاستها، همکاران ومراجع ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوطه
 2. تآمین ارتباط با سایر ادارات دولتی و غير دولتی بمنظور انسجام و پيشبرد بهتر امور.

 

2. مشاور ارشد رئیس عمومی

هدف وظیفه: ارایه مشوره های مسلکی وتخنیکی درمورد طرح پالیسی ها، تعیین اهداف استراتیژیک، شیوه های بهتر تفتیش، تحقیق وانکشاف اداره، مسلکی سازی وارتقای ظرفیت، کترول وتضمین کیفت، ترتیب پروپوزل،  وروابط خارجی درمطابقت با مقتضیات قانونی اداره، معیارات بین المللی تفتیش وقوانین نافذه و همچنین مدیریت سکرتریت بورد عالی تفتیش

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارائه مشوره های مسلکی، ترتیب پروپوزل و پریزنتشن به ریس عمومی در طرح پلان های استراتیژیک، فعالیت ها وگزارش عملکرد سالانه اداره، بنچمارک های دولت وتمویل کننده گان، وروابط خارجی( INTOSAI، ASOSAI، ECOSAI، IDI و سایر نهاد های بین المللی)  در اجرای وظایف محوله و کار های روزمره غرض نیل اداره
 2. هماهنگی وفراهم آوری تسهیلات در تعیین اهداف استراتیژیک، شیوه های برتر تفتیش، تحقیق وانکشاف مسلکی، مسلکی سازی وارتقای ظرفیت، تفتیش داخلی، کترول وتضمین کیفیت وروابط خارجی جهت حصول اهداف اداره
 3. هماهنگی وفراهم آوری تسهیلات در جستجوی تفتیش های نو ظهور جهت تقویت مدیریت مالی عامه کشور به شمول مبارزه با فساد، حکومتداری خوب وتسلیمی به موقع قضایای جرمی به سارنوالی
 4. مدیریت سکرتریت بورد عالی تفتیش به شمول ترتیب اجندای جسله، تنظیم جلسه، ترتیب صورت جلسه وارایه گزارش از تطبیق مصوبات جلسات قبلی
 5. جمع آوری، تنظیم وارایه پیشنهادات به ریس عمومی جهت اخذ تصمیم گیری موثر در طرح پالیسی، پلان وگزارش دهی
 6. هماهنگی با معاونین وروسای اداره جهت یکسان سازی پالیسی ها وشیوه های برتر در مطابقت با مقتضیات اداره، دولت ونهادهای بین المللی تفتیش
 7. نظارت وتسهیل در پلان گذاری، انکشاف وتطبیق پالیسی ها، پلان های استراتیژیک، وظایف عمده وفعالیتهای اصلاحی وسایر پلان ها وبنچمارک های دیگر در سطح اداره
 8. هماهنگی ونظارت به موقع از پلان گذاری، اجرا وگزارش دهی تفتیش داخلی وتضمین کیفیت و همچنین نظارت از پیگیری سفارشات تفتیش داخلی وتضمین کیفیت وتصامیم کمیته تفتیش اداره
 9. هماهنگی وارایه مشوره های مفید درقسمت تنظیم روابط خارجی با تمویل کننده گان ونهادهای بین المللی
 10. هماهنگی و ایجاد سهولت در ارزیابی پلان ها وعملکرد اداره مطابق به پلان بهبود عملکرد مالی (FPIP)، چارچوب عملکرد نهادهای عالی تفتیش (SAI-PMF) وچارچوب عملکرد حسابدهی مالی ومصارف عامه (PEFA-Framework)
 11. ارایه یادداشت به ریس عمومی در رابطه به چالشها مرتبط به عملکرد وفعالیتهای اداره وارتباطات با ذینفعان داخلی وخارجی
 12. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری درمطابقت با اهداف وماموریت اداره عالی تفتیش  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. الگو بودن برای دیگران منحیث بررس مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 3. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ عالی تفتیش
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

 1. هماهنگی و تامین ارتباطات معاونین وریاستهای اداره عالی تفتیش جهت انسجام بهتر امور کاری
 2. هماهنگی وتامین ارتباط با نهادهای بین المللی تفتیش وتمویل کننده گان

 

3. ریاست پالیسی و پلان

هدف وظیفه: مدیریت و رهبری امور طرح و توسعه پالیسی ها واستراتیژی، توحید پلان بازرسی، تحقق پالیسی ها  و پلان ها، ترتیب گزارشات اجراأت سالانه اداره و انسجام امور توظیفات بررسان.

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت، تحلیل و تفتیش پلانهای سالانه وانکشافی با درنظرداشت معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده بر اساس پلان استراتیژیک جهت رسیدن به اهداف.
 2. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻃﺮح، ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮﺳﻌﻪ پلان ها، ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ واستراتیژی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﺟﻬﺖ حصول اهداف وعرضه خدمات بهتر اداره عالی تفتیش
 3. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت از ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﻼن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اداره ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻣﻌﯿﺎرات ﻗﺒﻮل ﺷﺪه سازمان بین المللی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ تفتیش
 4. حصول اطمینان از جمع آوری و تحلیل ارقام مربوط به بخش های پلانی و پروژه های انکشافی اداره در یک سیستم دیتابیس به منظور ارائه احصائیه دقیق.
 5. کنترول و نظارت از چگونگی تطبیق پلان ها وپالیسی های تفتیش و تهیه گزارش در زمینه.
 6. کنترول و نظارت از ترتیب وتطبیق پلان تفتیش سالانه اداره با درنظرداشت معیارات قبول شده نهادهای عالی تفتیش.
 7. تنظیم و توظیف گروپ های بازرسی به تفکیک مراجع تحت بازرسی در مشوره با کمیته مؤظف و نهایی سازی آن طبق هدایت مقام اداره  و ابلاغ آن به ریاست ها و آمریت های مربوطه غرض آغاز امور بازرسی ها در ادارات طبق پلان مطروحه .
 8. کنترول و مراقبت از ترتیب گزارشهای اجراأت سالانه اداره عالی تفتیش.
 9. ایجاد و انکشاف تغیرات مورد نیاز در فارمت ها و شیوه های کاری بخش مربوطه با نظر داشت معیارات سازمان بین المللی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ تفتیش
 10. همکاری و هماهنگی در طرح و تطبیق پلان استراتیژیک اداره.

وظایف مدیریتی:

 1. ﻃﺮح و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﻼن ﻫﺎی ﮐﺎری (ﻣﺎﻫﻮار، رﺑﻌﻮار و ﺳﺎﻻﻧﻪ) رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اراﯾﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻈﻮری.
 2. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی خود وکارکنان تحت اثر و ارتقای ظرفیت مداوم خود و کارمندان تحت اثر و ارائه گزارش در مورد آن.
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 4. ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 6. ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیهای ﺑﻮدﺟﻮی ﺑﻪ اﺳﺎس ﭘﻼن ﮐﺎری رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﭘﻼن
 7. ترتیب و ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف اداره.
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره به سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط مداوم با ریاست ها و سایر بخش های اداره عالی تفتیش به منظور هماهنگی اجراات و تحقق بهتر پالیسی و پلان اداره عالی تفتیش.

 

4. ریاست تفتیش داخلی و اطمینان کیفیت

هدف وظیفه: ارائه خدمات اطمینان دهی و مشوره دهی در رابطه به اجراآت اداره و موجودیت، عملکرد و مؤثریت سیستم کنترول کیفیت جهت اجرای باکیفیت بازرسی های اداره عالی تفتیش.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارايه مشوره در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمودها، طرزالعمل ها، پلان استراتیژیک اداره و پلان ها و گزارشات دیگر به سطح اداره عالی تفتیش.
 2. طرح و ترتیب پلان سالانه ربعوار تفتیشداخلی و اطمینان کیفیت در مطابقت با معیارات بین المللی، اهداف استراتیژیک اداره و پلان های سال های قبلی و ارائه آن به مقام اداره غرض منظوری؛
 3. اجرای تفتیشو تفتیشفعالیت ها و اجراآت واحد های اداری اداره عالی تفتیشو ارائه گزارش آن به مقام اداره؛
 4. اجرای تفتیشو تفتیشفعالیت های مشکوک، تقلب، تزویر و اجراآت غیر قانونی در واحد های مربوطه اداره و ارائه گزارش آن به مقام اداره؛
 5. ارجاع و توظیف وظایف و ساحات تفتیشدر مطابقت با پلان تفتیشداخلی و کنترول کیفیت و ستراتیژی تفتیشبه تفتیشن، کارشناسان اطمینان کیفیت و کارکنان تحت اثر
 6. ارائه خدمات مشورتی که سبب افزودی ارزش در اداره گردیده و روند حکومتداری، مدیریت خطر و پروسه های کنترول داخلی را بهبود بخشد؛
 7. اجرای بازرسی های کیفی قبلی و بعدی فعالیت ها و مؤثریت اجراات ریاست ها و گروپ های تفتیشبه ملاحظه گزارش های ارائه شده از جانب گروپ های مؤظف جهت حصول اطمینان از انجام با کیفیت و معیاری بازرسی ها در وزارت ها و ادارات دولتی؛
 8. ارزیابی اجراات گروپ های مؤظف تفتیشدر وزارت ها و ادارات دولتی و سفارش مکافات و مجازات در مطابقت با معیار های وضع شده کنترول کیفیت اداره عالی تفتیشو ارایه گزارش آن به مقام اداره؛
 9. تصحیح و تحلیل گزارشات هیآت تفتیشداخلی و کارشناسان اطمینان کیفیت و حصول اطمینان از مستند بودن آن توسط شواهدکافی، مرتبط، موثق و مناسب.
 10. پیگیری و نظارت از تطبیق سفارشات تفتیشداخلی و اطمینان کیفیت و ارائه گزارش آن در اسرع وقت به مقام اداره؛
 11. پیگیری از صورت تحقق احکام مقام اداره و مصوبات هیات رهبری در تمام ادارات و واحد های مربوطه اداره عالی تفتیشو ارایه گزارش آن به مقام اداره؛
 12. نظارت متداوم از اجراآت گروپ های مؤظف تفتیشداخلی و کارشناسان اطمینان کیفیت به منظور نیل به اهداف اداره؛
 13. تدوین و بازنگری طرزالعمل ها، رهنمود ها و چک لیست ها جهت بهبود اجراات ریاست تفتیشداخلی و اطمنان کیفیت؛
 14. حصول اطیمنان از تطبیق و رعایت شیوه های پذیرفته شده تفتیش، معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیشو به نمایش گذاشتن مدیریت برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی، مهارتهای مسلکی واستفاده از ابزار وتخنیکهای بهبود یافته به شمول خود کار سازی مدیریت تفتیش.

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار، سالانه وهمچنین همکاری وسهم گیری درطرح قوانین، پالیسی واستراتیژی اداره به منظور تحقق اهداف سازمان بصورت مثمر وموثر
 2. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی خود وکارکنان تحت اثر و ارتقای ظرفیت مداوم خود و تفتیشن تحت اثر و ارائه گزارش آن
 3. نمونه بودن برای دیگران با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیشو داشتن تعامل و ارتباطات موثر با ریاست ها و واحد مربوط اداره عالی تفتیشبا در نظرداشت استقلالیت و موقف ریاست تفتیشداخلی و اطمینان کیفیت.
 4. ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش
 6. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 7. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی در ساحه کاری مربوطه
 8. مدیریت، کنترول ونظارت از فعالیتهای به موقع، مثمر وموثر کارمندان تحت اثر جهت حصول اهداف سازمانی
 9. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و سالانه از بخش فعالیتها ودست آوردهای بخش مربوطه جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف اداره
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیشدر ادراه عالی تفتیشو ریاست های سکتوری جهت انجام مؤثر و به موقع تفتیشداخلی و بازرسی های قبلی و بعدی اطمینان کیفیت،
 2. تامین ارتباط و هماهنکی با ادارات تفتیشداخلی جهت هماهنک ساختن پلان های کاری و جلوگیری از تداخل وظیفوی میان گروپ های تفتیشاداره عالی تفتیشو تیم های تفتیشادارات تفتیشداخلی
 3.  تامین روابط و هماهنگی با سکرتریت محترم ویژه مبارزه علیه فساد اداری جهت تعین بنچمارک ها، تدوین پلان عمل مبارزه علیه فساد ادارای اداره عالی تفتیشو ارایه گزارش از تطبیق آن.
 4. ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران، ریاست ها، مقام های ذیصلاح اداره عالی تفتیشبخاطر شریک ساختن تجارب و مشوره ها جهت انسجام فعالیت ها

 

5. مشاور حقوقی

هدف وظیفه: ارایه مشوره های لازم به مقام اداره عالی تفتیشدر امور حقوقی و تحلیل موضوعات سپرده شده از سوی مقام جهت برسی امور

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تحلیل و تشریح بخش های قوانین نافذه کشور درعرصه امور حقوقی اداره عالی تفتیشجهت ارائه مشوره به  مقام اداره.
 2. ارائه طرح های مشورتی- حقوقی پیرامون حذف و یا تعدیل مواد اسناد تقنینی ازلحاظ حقوقی جهت غنامندی آن ها و ترتیب طرح های اسناد تقنینی اداره عالی تفتیشو پیگیری آن ها در مراجع مربوط.
 3. ارایه مشوره های حقوقی در مورد قضایای مهم عدلی و چگونگی ارایه آن به اداره لوی سارنوالی جهت اجراآت بعدی.
 4. پیگیری قضایای احاله شده به اداره سارنوالی جهت ارتقاء و بهبود شفافیت به منظور اجراات قانونی و به اسرع وقت.
 5. ارایه مشوره به رئیس عمومی اداره عالی تفتیشبه ارتباط  چالش های حقوقی و تشریح قوانین، مقرره ها و سایر اسناد تقنینی مرتبط به امور وظیفوی اداره.
 6. ارائه مشوره های حقوقی پیرامون طرح برنامه های کاری، پالیسی ها و سایر اسناد و مسایل  مربوط  به امور بررسی.
 7. ارایه مشوره در مورد قضایای فساد اداری و سایر مواردی که توسط ادارات برای مشوره های مسلکی یا حقوقی ارجاع می گردد.
 8. ارائه مشوره های لازم و بنیادی به مقام اداره در رابطه به امورحقوقی به منظور تآمین هماهنگی و استحکام  روابط  با مراجع ذیدخل.
 9. ارایه مشورهء حقوقی در مورد موافقتنامه ها، تفاهمنامه ها و سایر اسناد بین المللی مربوط به اداره عالی بررسی.
 10. انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که ازجانب مقام اداره مطابق قوانین ومقررات به وی سپرده میشود.

وظایف مدیریتی:

 1. ﻃﺮح و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﻼن ﻫﺎی ﮐﺎری (ﻣﺎﻫﻮار، رﺑﻌﻮار و ﺳﺎﻻﻧﻪ) بخش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اراﯾﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اداره ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻈﻮری.
 2. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی خود وکارکنان تحت اثر و ارتقای ظرفیت مداوم خود و کارمندان تحت اثر و ارائه گزارش در مورد آن.
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 4. ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 6. ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیهای ﺑﻮدﺟﻮی ﺑﻪ اﺳﺎس ﭘﻼن ﮐﺎری بخش مربوطه
 7. ترتیب و ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف اداره.
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره به سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط مداوم با ریاست ها و سایر بخش های اداره عالی تفتیشبه منظور هماهنگی اجراات و تحقق بهتر پالیسی و پلان اداره عالی بررسی.

 

6. ریاست عمومی تفتیش مالی

هدف وظیفه: مدیریت، رهبری و نظارت از پلانگذاری، انکشاف و اجرای پلان ستراتیژیک و پالیسی های بخش تفتیش مالی؛ و همچنین نظارت از روند تفتیش های مالی در مطابقت با قوانین و معیارهای ملی و بین المللی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارائه مشوره های مسلکی و همکاری با معاون تفتیش مالی و رعایت قوانین و مقررات در اجرای وظایف محوله و کار های روزمره غرض نیل به اهداف بخش تفتیش مالی 
 2. تسهیل و نظارت از پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها، پلان های ستراتیژیک، بنچمارک ها وسایر پلانهای دیگر بخش تفتیش مالی درسطح اداره
 3. حصول اطمینان از تشخیص و پوشش ساحه تفتیش مالی، و نگهداری لست مکمل و تفصیلی از مراجع قابل تفتیش .
 4. حصول اطمینان از ترتیب پلان های تفتیش مالی بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش درتمام ریاست های تحت اثر به اساس فهم حاصله از محیط مرجع ، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality)، و موارد ضروری دیگر.
 5. حصول اطمینان از تطبیق پلان واجرای کار ساحوی تفتیش مالی، تطبیق و تحقق سفارشات تفتیش سال های قبلی، مستندسازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش  و جمع آوری شواهد مناسب و کافی،
 6. حصول اطمینان از ترتیب مسوده گزارش تفتیش مالی (Draft Audit Report)، و اظهار نظر (Audit Opinion) بادرنظرداشت نتایج حاصله از یافته ها و معلومات به دست آمده وشریک ساختن آن غرض دریافت پاسخ مراجع تحت تفتیش
 7. حصول اطمینان از ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد  قضایای جرمی مرتبط به فساد، اختلاس و تقلب و یا قضای دیگر به مقام ذیصلاح اداره عالی تفتیش  جهت اتخاذ تصامیم واقدامات بعدی
 8. حصول اطمینان از تطبیق طرزالعمل ها، رهنمودها و اوراق کاری تفتیش مالی  در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و تنظیم دوسیه های تفتیش به منظور مرور و ارزیابی مستقل بعدی
 9. مرور گزارش نهای و اظهار نظر تفتیش وحصول اطمینان از اینکه موارد متذکره به اساس یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی در مطابقت با قوانین، مقررات ومعیارهای بین الملی ترتیب گردیده است
 10. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش مالی و مستند سازی نتایج باز بینی های داخلی(Internal Review) به شمول نواقص وتفاوت های یادداشت شده در هر مرحله بازبینی
 11. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری درمطابقت با اهداف وماموریت اداره عالی تفتیش  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت ریاست های بخش تفتیش مالی در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت درانجام وظیفه
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث بررس مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ عالی تفتیش
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست های مربوطه  به اساس پلان کار سالانه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش 
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

 1. حصول اطمینان از هماهنگی و تامین ارتباطات موثر با مراجع تحت تفتیش  جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش وسایر ادارات ذینفع دیگر با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی حین اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت بخش ریاستهای تفتیش مالی با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

7. ریاست تفتیش سکتور امنیتی ودفاعی ومصونیت اجتماعی

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش سکتور امنیتی ودفاعی ومصونیت اجتماعی وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش رعایت قوانین ومقررات دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تفتیش سکتور امنیتی ودفاعی ومصونیت اجتماعی و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. تشخیص و پوشش ساحه کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات در مراجع سکتور امنیتی ودفاعی ومصونیت اجتماعی وشریک ساختن آنها با ریاست پلان وپالیسی جهت توحید پلان سالانه عمومی تفتیش
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر و مستند تطبیق یافته های تفتیش سال های قبلی و انعکاس آن در گزارش تفتیش
 6. تدقیق، تصحیح و منظوری پلان تفتیش بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش از رعایت قوانین ومقررات در سکتور امنیتی ودفاعی ومصونیت اجتماعی بادرنظرداشت چگونگی ترتیب بودجه، امور مالی وحسابی، عواید، تدارکات، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، مقتضیات قوانین نافذه، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality) و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن به مقام اداره جهت بازنگری و منظوری
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور امنیتی ودفاعی ومصونیت اجتماعی، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب.
 8. نظارت از ترتیب مسوده گزارشات بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش وتدویر جلسه اختتنامیه
 9. ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب وفساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 10.   نظارت از اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور امنیتی ودفاعی ومصونیت اجتماعی به منظور حصول اطمینان از تطبیق شیوه های برتر، رعایت معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش،  استفاده از اوراق کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی
 11. بازنگری گزارش نهای حاوی یافته ها وسفارشات مرتبط غرض بهبود در سیستم کنترول داخلی مراجع مربوطه بادرنظرداشت ملاحظات ریاست تحلیل گزارشات به مقامات ذیصلاح اداره جهت مطالعه ومنظوری
 12. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش رعایت قوانین ومقررات ومستند سازی نتایج باز بینی های داخلی (Internal Review) به شمول  نواقص وتفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی
 13. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش سکتور امنیتی ودفاعی ومصونیت اجتماعی در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش رعایت قوانین ومقررات
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث مفتش مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست  تفتیش سکتور امنیتی ودفاعی ومصونیت اجتماعی با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

 

8. ریاست تفتیش سکتور حکومتداری وحاکمیت قانون

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش سکتور حکومتداری وحاکمیت قانون وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش رعایت قوانین ومقررات دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تفتیش سکتور حکومتداری وحاکمیت قانون و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. تشخیص و پوشش ساحه کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات در مراجع سکتور حکومتداری وحاکمیت قانون وشریک ساختن آنها با ریاست پلان وپالیسی جهت توحید پلان سالانه عمومی تفتیش
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر و مستند تطبیق یافته های تفتیش سال های قبلی و انعکاس آن در گزارش تفتیش
 6. تدقیق، تصحیح و منظوری پلان تفتیش بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش از رعایت قوانین ومقررات در سکتور حکومتداری وحاکمیت قانون بادرنظرداشت چگونگی ترتیب بودجه، امور مالی وحسابی، عواید، تدارکات، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، مقتضیات قوانین نافذه، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality) و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن به مقام اداره جهت بازنگری و منظوری
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور حکومتداری وحاکمیت قانون، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب.
 8. نظارت از ترتیب مسوده گزارشات بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش وتدویر جلسه اختتنامیه
 9. ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب وفساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 10.   نظارت از اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور حکومتداری وحاکمیت قانون به منظور حصول اطمینان از تطبیق شیوه های برتر، رعایت معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش،  استفاده از اوراق کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی
 11. بازنگری گزارش نهای حاوی یافته ها وسفارشات مرتبط غرض بهبود در سیستم کنترول داخلی مراجع مربوطه بادرنظرداشت ملاحظات ریاست تحلیل گزارشات به مقامات ذیصلاح اداره جهت مطالعه ومنظوری
 12. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش رعایت قوانین ومقررات ومستند سازی نتایج باز بینی های داخلی (Internal Review) به شمول  نواقص وتفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی
 13. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش سکتور حکومتداری وحاکمیت قانون در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش رعایت قوانین ومقررات
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث بررس مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست  تفتیش سکتور حکومتداری وحاکمیت قانون با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

9. ریاست تفتیش سکتور معارف، صحت وفرهنگ

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش سکتور معارف، صحت وفرهنگ وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش رعایت قوانین ومقررات دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تفتیش سکتور معارف، صحت وفرهنگ و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. تشخیص و پوشش ساحه کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات در مراجع سکتور معارف، صحت وفرهنگ وشریک ساختن آنها با ریاست پلان وپالیسی جهت توحید پلان سالانه عمومی تفتیش
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر و مستند تطبیق یافته های تفتیش سال های قبلی و انعکاس آن در گزارش تفتیش
 6. تدقیق، تصحیح و منظوری پلان تفتیش بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش از رعایت قوانین ومقررات در سکتور معارف، صحت وفرهنگ بادرنظرداشت چگونگی ترتیب بودجه، امور مالی وحسابی، عواید، تدارکات، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، مقتضیات قوانین نافذه، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality) و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن به مقام اداره جهت بازنگری و منظوری
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور معارف، صحت وفرهنگ، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب.
 8. نظارت از ترتیب مسوده گزارشات بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش وتدویر جلسه اختتنامیه
 9. ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب وفساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 10.   نظارت از اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور معارف، صحت وفرهنگ به منظور حصول اطمینان از تطبیق شیوه های برتر، رعایت معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش،  استفاده از اوراق کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی
 11. بازنگری گزارش نهای حاوی یافته ها وسفارشات مرتبط غرض بهبود در سیستم کنترول داخلی مراجع مربوطه بادرنظرداشت ملاحظات ریاست تحلیل گزارشات به مقامات ذیصلاح اداره جهت مطالعه ومنظوری
 12. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش رعایت قوانین ومقررات ومستند سازی نتایج باز بینی های داخلی (Internal Review) به شمول  نواقص وتفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی
 13. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش سکتور معارف، صحت وفرهنگ در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش رعایت قوانین ومقررات
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث بررس مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست  تفتیش سکتور معارف، صحت وفرهنگ با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

10. ریاست تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی، اقتصاد و زراعت

 

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی، اقتصاد و زراعت وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش رعایت قوانین ومقررات دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی، اقتصاد و زراعت و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. تشخیص و پوشش ساحه کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات در مراجع سکتور زیربنا، منابع طبیعی، اقتصاد و زراعت وشریک ساختن آنها با ریاست پلان وپالیسی جهت توحید پلان سالانه عمومی تفتیش
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر و مستند تطبیق یافته های تفتیش سال های قبلی و انعکاس آن در گزارش تفتیش
 6. تدقیق، تصحیح و منظوری پلان تفتیش بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش از رعایت قوانین ومقررات در سکتور زیربنا، منابع طبیعی، اقتصاد و زراعت بادرنظرداشت چگونگی ترتیب بودجه، امور مالی وحسابی، عواید، تدارکات، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، مقتضیات قوانین نافذه، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality) و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن به مقام اداره جهت بازنگری و منظوری
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور زیربنا، منابع طبیعی، اقتصاد و زراعت، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب.
 8. نظارت از ترتیب مسوده گزارشات بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش وتدویر جلسه اختتنامیه
 9. ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب وفساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 10.   نظارت از اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور زیربنا، منابع طبیعی، اقتصاد و زراعت به منظور حصول اطمینان از تطبیق شیوه های برتر، رعایت معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش،  استفاده از اوراق کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی
 11. بازنگری گزارش نهای حاوی یافته ها وسفارشات مرتبط غرض بهبود در سیستم کنترول داخلی مراجع مربوطه بادرنظرداشت ملاحظات ریاست تحلیل گزارشات به مقامات ذیصلاح اداره جهت مطالعه ومنظوری
 12. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش رعایت قوانین ومقررات ومستند سازی نتایج باز بینی های داخلی (Internal Review) به شمول  نواقص وتفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی
 13. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی، اقتصاد و زراعت در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش رعایت قوانین ومقررات
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث بررس مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست  تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی، اقتصاد و زراعت با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

11. ریاست تفتیش شاروالیها

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش شاروالیها وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره ها مسلکی و همکاری با ریس عمومی تفتیش رعایت قوانین ومقررات در اجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض رسیدن به اهداف ریاست تفتیش شاروالیها
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک تفتیش رعایت قوانین ومقررات مرتبط به ریاست تفتیش شاروالیها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها،  پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش، تطبیق بنچمارک های تعین شده به این ریاست و ارایه گزارش از اجراآت صورت گرفته به رئیس عمومی تفتیش رعایت قوانین و مقررات.
 4. تشخیص و پوشش سایر مراجع مرتبط به امور شاروالیها  بمنظور تفتیش رعایت قوانین ومقررات و ارایه آن  به ریاست پلان وپالیسی جهت شمولیت آن در پلان سالانه تفتیش بعد از تائید رئیس عمومی تفتیش رعایت قوانین و مقررات.
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر و مستند تطبیق یافته های تفتیش سال های قبل، توسط گروپ موظف بازرسی و انعکاس آن در گزارش تفتیش سال تحت بازرسی.
 6. تدقیق، تصحیح و پلان بازرسی به اساس خطر و پرواگرام تفتیش در جهت اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات در شاروالیهای تحت بازرسی با در نظرداشت چگونگی انجام فعالیتهای تخنیکی، ترتیب بودجه، پلان عوایدی، منابع عایداتی، امور مالی و حسابی، تدارکات، منابع بشری، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارش دهی، تعیین سطح اهمیت و ارایه آن به مقام اداره جهت منظوری بعد از تائید رئیس عمومی تفتیش رعایت قوانین و مقررات.
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویرجلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات شاروالیها مطابق پروسیجر تفتیش. مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری شواهد کافی و مناسب و مستند شدن یافته تفتیش.
 8. نظارت از ترتیب مسوده گزارشات بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش وتدویر جلسه اختتامیه
 9. ارسال مسوده گزارش نتایج بازرسی شاروالیهای بازرسی شده به ریاست تحلیل گزارش جهت تحلیل و رفع نواقص و مشکلات در گزارش در صورت موجودیت از طریق گروپ موظف بازرسی و ارسال گزارش نهایی بعد از ملاحظه شد مقام اداره به مراجع بازرسی شده ( شاروالیها) جهت تطبیق سفارش های تفتیش.
 10. ارایه گزارش و اسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب و فساد در صورت کشف از جانب گروپ های بازرسی به رئیس عمومی تفتیش رعایت قوانین و مقرارات جهت شریک ساختن آن با مقام اداره غرض اقدامات ضروری بعدی، در مراجع تحت تفتیش و یا هم در اوراق  بازرسی شده شاروالیها و یا واحدهای مربوط به آن.
 11.   نظارت از اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات شاروالیها به منظور حصول اطمینان از تطبیق و رعایت شیوه های برتر، معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش، تطبیق و استفاده از اوراق کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش، ترتیب و نگهداری دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی.
 12. نظارت از پروسه و میکانیزم کنترول و اطمینان از کیفیت در تمام مراحل تفتیش و نگهداری اسناد تفتیش های داخلی به شمول  تفاوت های یادداشت شده در هرمرحله تفتیش.
 13. همکاری وسهم گیری در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش، اجرای امور محوله قانونی با در نظر داشت منافع عامه، مدیریت مالی شفاف و حسابده و مبارزه با فساد.

وظایف مدیریتی

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش شاروالیها در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان تحت اثر به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی ( تفتیش رعایت قوانین ومقررات ) شاروالیها و سهم گیری در مسلکی سازی خود و کارمندان تحت اثر.
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث بررس مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست  تفتیش شاروالیها با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

 

12. ریاست تفتیش عواید

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش عواید وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش رعایت قوانین ومقررات دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تفتیش عواید و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. تشخیص و پوشش ساحه کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات عواید مالیاتی به شمول عواید گمرکی وسایر ادارات ذیربط عایداتی وشریک ساختن آنها با ریاست پلان وپالیسی جهت توحید پلان سالانه عمومی تفتیش
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر و مستند تطبیق یافته های تفتیش سال های قبلی و انعکاس آن در گزارش تفتیش
 6. تدقیق، تصحیح و منظوری پلان تفتیش بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش از رعایت قوانین ومقررات مراجع عایداتی بادرنظرداشت پالیسی وچارچوب قانونی مالیاتی، سیستم مدیریت مالی وعایداتی (طور مثال AFMIS، SIGTAS،  ASYCUDA، TADAT)، ترتیب بودجه به شمول بودجه عایداتی، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، مقتضیات قوانین نافذه، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality) و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن به مقام اداره جهت بازنگری و منظوری
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در مراجع عایداتی، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب.
 8. نظارت از ترتیب مسوده گزارشات بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش وتدویر جلسه اختتامیه
 9. ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب وفساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 10.   نظارت از اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در مراجع عایداتی به منظور حصول اطمینان از تطبیق شیوه های برتر، رعایت معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش،  استفاده از اوراق کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی
 11. بازنگری گزارش نهای حاوی یافته ها وسفارشات مرتبط غرض بهبود در سیستم کنترول داخلی مراجع مربوطه بادرنظرداشت ملاحظات ریاست تحلیل گزارشات به مقامات ذیصلاح اداره جهت مطالعه ومنظوری
 12. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش رعایت قوانین ومقررات ومستند سازی نتایج باز بینی های داخلی (Internal Review) به شمول  نواقص وتفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی
 13. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش عواید در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش رعایت قوانین ومقررات
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث بررس مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست  تفتیش عواید با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

13. ریاست تحلیل گزارشات

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از تهیه گزارشات تفتیش رعایت قوانین ومقررات درمطابقت با معیارهای بین المللی تفتیش آیسای (ISSAI) ازطریق تجزیه، تحلیل وتایید مسوده گزاراشات مراجع بازرسی شده، همچنان هماهنگی وارتباطات با ریاستهای مربوطه به منظور حصول اطمینان از مقتضیات قانون اداره، رویشهای پذیرفته شده بین المللی (مطابق معیارات انتوسایی) وقوانین نافذه کشور

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره ها مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش رعایت قوانین ومقررات ومعاون مربوطه دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تحلیل گزارشات تفتیش و سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر سطح اداره و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آن
 3. پیگیری با ریاستهای تفتیش قوانین ومقررات به شمول ریاستهای سکتوری به منظور دریافت مسوده گزارشات تکمیل شده مطابق تقسیم اوقات زمانی جهت تحلیل و تایید گزارشات با شواهد، مدارک و دوسیه های کاری مربوط.
 4. هماهنگی و نظارت از اجراات تحلیلگران گزارش تفتیش به منظور تحلیل وتایید مسوده گزارشات که از ریاستهای مربوط تفتیش رعایت قوانین ومقررات مواصلت کرده تا به موقع ومطابق به معیارهای بین المللی تفتیش (ISSAI) تهیه وترتیب گردد
 5. نظارت و حصول اطمینان از اجرای به موقع وموثر چک مقدماتی(Preliminary Check) که به تحلیلگران گزارش تفتیش سپرده شده است بالای مسوده گزارشات دریافت شده وهماهنگی باریاستهای مربوطه جهت تکمیل نواقص که در اسناد، دوسیه ها و اوراق کاری وهمچنان گزارشات ناتکمیل موجود باشد.
 6. حصول اطمینان از آن قضایای جرمی واختلاس مالی که ازطریق ریاست مربوطه بامقامات ذیصلاح شریک نگردیده ودرجریان تحلیل گزارشات برملا گردیده باشد با مقامات ذیصلاح جهت اقدامات ضروری بعدی شریگ گردد
 7. نظارت وحصول اطمینان از تحلیل گزارشات تفتیش بصورت دقیق و بموقع درمطابقت با پلان تفتیش، قانون اداره عالی تفتیش، چارچوب ISSAI، نمونه های اوراق کاری با رعایت اصول 5C وتضمین کیفیت و همچنین تأیید وارسال گزاشات با ذکر یاداشت ها و پیشنهاد بمنظور اصلاح به بخش مربوطه
 8. تهیه گزارشات ربعوار از پیشرفت وچگونگی مسوده گزارشات دریافت شده، تکمیل شده، وبه تعویق افتیده مطابق به پلان سالانه تفتیش که از طرف مقامات منظور گردیده است و ارایه آن به رئیس عمومی تفتیش رعایت قانون ومقررات.
 9. کمک و سهم فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش، فعالیت در جهت منافع عامه، به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده ومبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر در تطبیق پلان های مربوطه
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش رعایت قوانین ومقررات
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث بررس مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی وحصول اطمینان از تامین ارتباط و افهام وتفهیم موثر با تیم کاری ریاستهای تفتیش رعایت قوانین ومقررات درمورد گزاراشات دریافت شده، گزارشات تکمیل شده وگزارشات به تعویق افتیده میباشد.
 2.  هماهنگی وحصول اطمینان از تامین ارتباط و افهام وتفهیم موثر با تیم کاری ریاستهای تفتیش رعایت قوانین ومقررات وسایر ریاستهای تفتیش اداره عالی تفتیش به منظور تبادل تجارب، ارایه مشوره های سود مند و اجراات منظم ومسلکی

 

14. ریاست تفتیش حساب قطعیه دولت و ارتباط با پارلمان

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش حساب قطعیه دولت و ارتباط با پارلمان وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش مالی دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه.
 2. ترتیب پالیسی و پلان استراتیژیک ریاست تفتیش حسابات دولت و ارتباط با پارلمان و سایر پلان های مرتبط در سطح اداره بشمول پلان سالانه تفتیش جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده، و ارائه گزارش از اجراآت انجام یافته.
 3. تشخیص حدود و ساحه تفتیش در تفتیش حسابات دولت به منظور پوشش بیشتر و وسیع تر معاملات حسابی و تقویه ارتباطات پارلمانی برای پیگیری و تحقق  بهتر گزارش های تفتیش حسابات دولت.
 4. حصول اطمینان از پیگیری موثر در مورد تحقق یافته ها و نظریات اصلاحی سالهای گذشته، مستند سازی و شامل ساختن آن در گزارش های بعدی.
 5. نظارت و حصول اطمنیان از ترتیب پلان تفتیش براساس خطر و پروگرام تفتیش برای بازرسی حسابات دولت با در نظرداشت شناسایی محیط کاری برای ترتیب و پیشکش نمودن حسابات دولت طور مثال (حساب واحد خزاین، افمیس، سیستم معلوماتی مدیریت عواید، حسابات قطعیه، بودجه ملی، منابع تمویل، حسابات بانکی، اجراآت مستوفیت ها، خطرات شناسایی شده در سایر تفتیش ها، یافته و نظریات کمیته حسابات عامه پارلمان و غیره موارد)، سیستم کنترول های داخلی، چارچوب گزارشدهی مالی قابل اجرا، اصولنامه اجرای بودجه، رعایت سایر قواعد مربوط به اجرای بودجه، قوانین مرتبط و قابل تعمیل، ارزیابی خطر، معیار سطح اهمیت و سایر موارد، ارائه پلان جهت مرور و نهایی سازی آن به مقامات مربوطه اداره عالی تفتیش.
 6. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان و اجرای تفتیش حسابات دولت، مستند سازی پروسیجر ها و آزمایشات تفتیش، جمع آوری مدارک کافی و مناسب.
 7. نظارت و حصول اطمینان از اینکه تیم تفتیش بر اساس مدارک و شواهد کافی و مناسب نتیجه گیری نموده، مسوده اظهار نظر و گزارش تفتیش را بر مبنای یافته های تفتیش ترتیب و آنرا با مسئولین وزارت مالیه شریک ساخته تا نظر آنان در مورد اخذ شده و جلسه اختتامیه را برگذار کنند.
 8. ارائه معلومات مرتبط به قضایای جعل، تزویز، فساد و یا سایر موارد ضروری به مقامات ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی.
 9. نظارت از اجرای تفتیش حسابات دولت به منظور حصول اطمینان از تطبیق و رعایت شیوه های برتر، معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش، تطبیق و استفاده از اوراق کاری تفتیش مالی و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش، ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی.
 10. مرور اظهار نظر تفتیش و گزارش تفتیش بشمول پاسخ های مرجع در مورد ارائه اطمینان از اشتباهات و غلطی های دارای اهمیت و رعایت قوانین و مقررات. تحلیل یافته های تفتیش همراه با نظریات اصلاحی برای بهبود وضعیت سیستم های کنترولی/معلوماتی مدیریت مالی و عملیاتی، ارائه آن به مقامات مربوطه اداره عالی تفتیش جهت مرور، منظوری و ارسال آن به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای محترم ملی.
 11. فراهم سازی تحلیل و توحید گزارش، یاد داشت های مربوط به موضوعات مهم گزارش تفتیش حساب قطعیه و مستند سازی سایر موارد ضروری تا بتواند کمیته حسابات عامه شورای ملی را در تفتیش ها و بحث های مرتبط به گزارش حساب قطعیه حمایت نماید.
 12. کنترول از پیشرفت کار تفتیش حساب قطعیه از طریق جلسات و هدایات مداوم به کمیسیون تفتیش جهت جلوگیری از تراکم کار و یا عقب مانی پروسه.
 13. نظارت از پروسه میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش و نگهداشت اسناد باز بینی های داخلی به شمول  تفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی.
 14. کمک و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراات اداره عالی تفتیش، فعالیت در جهت منافع عامه، به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده ومبارزه با فساد.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم تفتیش حسابات دولت در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود وکارکنان تحت اثر به منظور ارتقای ظرفیت درقسمت تفتیش حسابات دولت
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث بررس مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش، وزارت مالیه وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. هماهنگی و حصول اطمینان از بر قراری ارتباطات مداوم و موثر با کمیته حسابات عامه شورای ملی بمنظور حمایت از تفتیش ها و بحث های پارلمانی مرتبط به گزارش حساب قطعیه
 3. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست  تفتیش حسابات دولت وارتباط با پارلمان،  همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 4. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

15. ریاست تفتیش تصدیها وشرکتهای دولتی

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش تصدیها وشرکتهای دولتی وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش مالی دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تفتیش تصدیها وشرکتهای دولتی  و و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. تشخیص و پوشش ساحه کاری تصدیها وشرکتهای دولتی با در نظرداشت بودجه و مصارف سالانه  
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر و مستند تطبیق یافته های تفتیش سال های قبلی و انعکاس آن در گزارش تفتیش
 6. تدقیق، تصحیح و منظوری پلان تفتیش بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش صورت حسابات مالی تصدیها وشرکتهای دولتی به اساس فهم حاصله از محیط تصدیها وشرکتها / وزارت، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، مقتضیات قوانین نافذه، تفاهمنامه های عقد شده با دونرها، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality) و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن جهت بازنگری و منظوری مقامات ذیصلاح اداره.
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای تفتیش صورت حسابات مالی تصدیها وشرکتها، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب.
 8. نظارت از ترتیب مسوده گزارشات و اظهار نظر (Audit Opinion) بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش وتدویر جلسه اختتنامیه
 9. ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب وفساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 10.   نظارت از اجرای تفتیش تصدیها وشرکتهای دولتی  به منظور حصول اطمینان از تطبیق شیوه های برتر، رعایت معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش،  استفاده از اوراق کاری تفتیش مالی و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی
 11. بازنگری گزارش ونظر تفتیش به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین ومقررات وغلطی های عمده در صورت حسابات مالی حاوی یافته ها وسفارشات مرتبط غرض بهبود در سیستم کنترول داخلی، فعالیتها واجراات وتقدیم آن به مراجع تحت تفتیش، وزارت مالیه، وسایر ذینفعان مورد نظر بعد از منظوری مقامات ذیصلاح اداره
 12. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش مالی ومستند سازی نتایج باز بینی های داخلی (Internal Review) به شمول  نواقص وتفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی
 13. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش تصدیها وشرکتهای دولتی  در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش مالی
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث بررس مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش، وزارت مالیه وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست  تفتیش تصدیها وشرکتهای دولتی با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

16. ریاست تفتیش مساعدت های خارجی

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش مساعدت های خارجی وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش مالی دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تفتیش مساعدتهای خارجی و و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. تشخیص و پوشش ساحه کاری تفتیش پروژه های تمویل شده از مساعدت های خارجی با در نظرداشت بودجه و مصارف سالانه پروژه های مربوطه و توقعات تمویل کننده گان
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر و مستند تطبیق یافته های تفتیش سال های قبلی و انعکاس آن در گزارش تفتیش
 6. تدقیق، تصحیح و منظوری پلان تفتیش بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش صورت حسابات مالی پروژه ها و مساعدت های خارجی به اساس فهم حاصله از محیط پروژه / وزارت، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، مقتضیات قوانین نافذه، تفاهمنامه های عقد شده با دونرها، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality) و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن جهت بازنگری و منظوری مقامات ذیصلاح اداره.
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای تفتیش صورت حسابات مالی پروژه ها و مساعدت های خارجی، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب.
 8. نظارت از ترتیب مسوده گزارشات و اظهار نظر (Audit Opinion) بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش وتدویر جلسه اختتنامیه
 9. ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب وفساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 10.   نظارت از اجرای تفتیش پروژه های مساعدتهای خارجی به منظور حصول اطمینان از تطبیق شیوه های برتر، رعایت معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش،  استفاده از اوراق کاری تفتیش مالی و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی
 11. بازنگری گزارش ونظر تفتیش به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین ومقررات وغلطی های عمده در صورت حسابات مالی حاوی یافته ها وسفارشات مرتبط غرض بهبود در سیستم کنترول داخلی، فعالیتها واجراات وتقدیم آن به مراجع تحت تفتیش، پروژه ها، وزارت مالیه، تمویل کننده گان وسایر ذینفعان مورد نظر بعد از منظوری مقامات ذیصلاح اداره
 12. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش مالی ومستند سازی نتایج باز بینی های داخلی (Internal Review) به شمول  نواقص وتفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی
 13. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش مساعدتهای خارجی در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش مالی
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث مفتش مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش، دونرها، و وزارت مالیه وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست  تفتیش مساعدتها با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

17. ریاست عمومی تفتیش  عملکرد و خاص

هدف وظیفه: مدیریت، رهبری و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست های تفتیش عملکرد و خاص وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی.

صلاحیت ومسؤولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارايه مشوره های مسلکی و همکاری با رئیس عمومی در اجرای وظایف محوله وکارهای روزمره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. نظارت از پلان گذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها، پلانهای ستراتیژیک، بنچمارک ها وسایر پلانهای دیگر تفتیش  عملکرد و خاص در سطح اداره
 3. نظارت، فراهم آوری تسهیلات در جهت شناسائی حدود و ساحه های تحت پوشش تفتیش  های عملکرد، تفتیش  های خاص و محیط زیست، نظارت در طرح و ترتیب لست و مشخصات مراجع قابل تفتیش ، موضوع تفتیش ، سیستم های قابل تفتیش  به اساس چهارچوب و معیار های بین المللی ایسای و صلاحیت های اداره عالی تفتیش  و شریک نمودن آن به ریاست پالیسی و پلان به منظور طرح پلان تفتیش  سالانه .
 4. نظارت و حصول اطمینان از پیگیری و تطبیق سفارش های تفتیش  های قبلی به گونه موثر، مستند و مدلل.
 5. نظارت و فراهم آوری تسهیلات به منظور پلانگذاری مطالعه قبلی روی موضوعات انتخاب شده تفتیش ، تهیه گزارش پیرامون امکان پذیری، قابلیت تفتیش ، حدود و ساحه تفتیش ، مشکلات و اهمیت موضوع تفتیش ، روش تفتیش  و سایر معلومات مرتبط به منظور اولویت بندی موضوعات (تاپیک ها) تفتیش  عملکرد، محیط زیست و خاص. 
 6. نظارت و فراهم آوری تسهیلات در جهت طرح و ترتیب پلان تفتیش ، استراتیژی و طرح پلان تفتیش  (ADM) به اساس ارزیابی خطر در مطابقت به  نتایج مطالعه قبلی، درک و شناخت مرجع، موضوع تفتیش ، سیستم های کنترول داخلی، چهارچوب قابل تطبیق حسابداری و گزارشدهی، تفاهمنامه های مالی دونر ها، ارزیابی خطرات و معیار سطح اهمیت و سایر مقتضیات.
 7. نظارت و فراهم آوری تسهیلات به منظور تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان تفتیش  و اجرای تفتیش ، مستند سازی روند تفتیش ، جمع آوری و مستند سازی شواهد و مدارک کافی، مناسب و مرتبط.
 8. حصول اطمینان از تطبیق اوراق کاری تفتیش ، رهنمود تفتیش  عملکرد در تمامی مراحل تفتیش ، ترتیب و تنظیم دوسیه تفتیش  به منظور مرور و ارزیابی مستقل.
 9. حصول اطمینان در ارائه معلومات مفصل و اسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب و فساد به مقام ذیصلاح اداره عالی تفتیش  جهت اتخاذ تصامیم و اقدامات بعدی.
 10.  نظارت و حصول اطمینان از ترتیب گزارش نتایج تفتیش  به اساس یافته ها، شواهد و مدارک کافی و موثق و شریک نمودن آن با مرجع تحت تفتیش  و اخذ پاسخ مرجع.
 11.  حصول اطمینان و نظارت در ترتیب و ارسال گزارش های تفتیش  عملکرد، محیط زیست و خاص به اساس نتایج یافته ها، شواهد و مدارک معتبر و کافی، شریک نمودن آن به مقام اداره عالی تفتیش  جهت تا‎يیدی قبل از شریک ساختن با ریاست جمهوری و شورای ملی.
 12. نظارت و فراهم آوری تسهیلات در جهت پلانگذاری، اجرا، گزارشدهی و پیگیری تفتیش  های خاص مربوط به رعایت قوانین و مقررات روی موضوعات و ساحات مشخص شده برای تفتیش  از جانب ذینفعان و حصول اطمینان از ارسال به موقع گزارش های مربوطه به مقام اداره عالی تفتیش  جهت تایید و ارسال به موقع آن به ذینفعان مربوطه.
 13. نظارت از روند و میکانیزم کنترول کیفیت و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش ، مستند سازی نتایج مرور و بازنگری های انجام شده به شمول نواقص و تفاوت های به ملاحظه رسیده در هر مرحله بازنگری.
 14. تسهیل و نظارت از پیگیری یافته ها و سفارش های تفتیش  ها به اساس سیستم پیگیری موجود در اداره و ارائه گزارش از تطبیق میکانیزم پیگیری در مطابق به سیستم مدیریت اطلاعات تفتیش  (AMIS) اداره عالی تفتیش .
 15. نظارت از اجرای تفتیش  های مشارکتی اداره عالی تفتیش ، مطابق با ابتکار عمل و تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مشارکت دولتداری باز (OGP) و پالیسی ها و دستوالعمل های اداره عالی تفتیش .
 16. همکاری و سهم گیری فعال به منظور انکشاف و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش ، فعالیت در جهت منافع عامه، شفافیت و حسابدهی در بخش های مدیریت مالی، عرضه خدمات و عملکرد در مرجع تحت تفتیش . 

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری درمطابقت با اهداف وماموریت اداره عالی تفتیش   و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت ریاست های بخش تفتیش  مالی در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش  
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت درانجام وظیفه
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث مفتش مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش   و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ عالی تفتیش
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست های مربوطه  به اساس پلان کار سالانه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش   
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. همآهنگی و حصول اطمینان در تأمین ارتباط موثر با مراجع تحت تفتیش  جهت تحقق و تطبیق سفارش های تفتیش .
 2. ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران، ریاست ها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارب و مشوره ها جهت انسجام فعالیت های معیاری و تحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید ( نو ظهور).

 

18. ریاست تفتیش عملکرد

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش عملکرد و محیط زیست وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیشدر مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی.

صلاحیت ومسؤولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره ها مسلکی و همکاری با رئیس عمومی تفتیش عملکرد و تفتیش های خاص دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه. 
 2. نظارت از تطبیق پلان و فراهم آوری تسهیلات، انکشاف و تطبیق پالیسی ها ، پلان راهبردی تفتیش عملکرد و محیط زیست و سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و  سایر بنچمارک های در سطح اداره و ارائه گزارش پیرامون تحقق اجراآت در قبال آن. 
 3. شناسائی حدود و ساحه پوشش تفتیش های عملکرد و محیط زیست، طرح و ترتیب لست و مشخصات مراجع قابل تفتیش، موضوع تفتیش، سیستم های قابل تفتیش به اساس چهارچوب معیار های بین المللی ایسای و صلاحیت های اداره عالی تفتیش و شریک نمودن آن به ریاست پالیسی و پلان به منظور پلانگذاری سالانه.  
 4. حصول اطمینان از پیگیری و تطبیق سفارش های تفتیش به گونه موثر، مستند و مدلل از طریق آمریت پیگیری سفارش های تفتیش.  
 5. پلانگذاری مطالعه قبلی روی موضوعات انتخاب شده (تاپیک های تفتیش) و تهیه گزارش پیرامون امکان پذیری، قابلیت تفتیش، حدود و ساحه تفتیش، مشکلات و اهمیت در موضوع تفتیش، روش تفتیش و سایر معلومات مرتبط به منظور اولویت بندی موضوع (تاپیک های) تفتیش عملکرد و محیط زیست.
 6. نظارت و حصول اطمینان از طرح و ترتیب پلان تفتیش، استراتیژی و طرح برنامه تفتیش (ADM) به اساس خطر در مطابقت به  نتایج مطالعه قبلی، درک و شناخت مرجع، موضوع تفتیش، سیستم های کنترول داخلی، چهارچوب قابل تطبیق حسابداری و گزارشدهی، تفاهمنامه های مالی دونر ها، ارزیابی خطرات و معیار سطح اهمیت و سایر مقتضیات.
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان و اجرای تفتیش، مستند سازی روند تفتیش، جمع آوری و مستند سازی شواهد و مدارک کافی، مناسب و مرتبط.
 8. نظارت و حصول اطمینان از ترتیب اوراق کاری، تطبیق رهنمود تفتیش عملکرد در تمامی مراحل تفتیش، ترتیب و تنظیم دوسیه تفتیش به منظور مرور و ارزیابی مستقل.
 9. حصول اطمینان از ارایه معلومات مفصل و اسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب و فساد به مقام ذیصلاح اداره جهت اتخاذ تصامیم و اقدامات بعدی.
 10.  حصول اطمینان و نظارت از ترتیب گزارش های تفتیش به اساس نتایج یافته ها، شواهد و مدارک معتبر و کافی، شریک نمودن آن با مرجع تحت تفتیش و سایر مراجع مربوطه جهت دریافت نظریات و پاسخ مرجع.
 11.  مرور و ارسال گزارش های تفتیش عملکرد و محیط زیست با نتایج یافته ها، سفارش ها جهت اصلاح و تقویه فعالیت های ادارات، پروژه ها، سیستم های کنترول داخلی، عرضه و ارایه خدمات به اساس اصول اقتصادیت، موثریت و مفیدیت با در نظر داشت پاسخ و نظر مرجع تحت تفتیش، جهت مرور و منظوری مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش قبل از ارائه و ارسال آن به مقام محترم ریاست جمهوری و شورای ملی.
 12. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش، مستند سازی نتایج مرور و بازنگری های داخلی به شمول نواقص و تفاوت های به ملاحظه رسیده در هر مرحله بازنگری.
 13. همکاری و سهم گیری فعال به منظور انکشاف و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش، فعالیت در جهت منافع عامه، شفافیت و حسابدهی در بخش های مدیریت مالی، عرضه خدمات و عملکرد در مرجع تحت تفتیش. 

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش عملکرد ومحیط زیست در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث مفتش مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش 
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. همآهنگی و حصول اطمینان در تأمین ارتباط موثر با مراجع تحت تفتیش جهت تحقق پلان و تطبیق سفارش های تفتیش.
 2. ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران، ریاست ها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش جهت شریک ساختن تجارب و مشوره ها به منظور انسجام فعالیت های معیاری و تحت پوشش قرار دادن تفتیش های جدید ( نو ظهور). 
 3. اشتراک در جلسات داخل اداره و خارج از اداره با مقامات ذیصلاح و مسئوولین. 

 

19. ریاست تفتیش  پروژه های عامه

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش  پروژه های عامه وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه پیشنهادات مسلکی و همکاری با رئیس عمومی تفتیش  عملکرد وتفتیش  خاص در اجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تفتیش  پروژه های عامه  و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش  و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. تشخیص، پوشش وتوسعه ساحه کاری تفتیش  امور ساختمانی پروژه های عامه وترمیماتی وزارتها وادارات دولتی وشریک ساختن آنها با ریاست پلان وپالیسی جهت توحید پلان عمومی سالانه تفتیش 
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر ومستند تطبیق یافته های تفتیش  سالهای قبلی وانعکاس آن در گزارش تفتیش  
 6. تدقیق، تصحیح و منظوری پلان تفتیش  بر مبنای خطر و برنامه ستراتیژی تفتیش  برای تفتیش امور ساختمانی پروژه های عامه و ترمیماتی  وزارتها وادارات دولتی شامل موجودیت نقشه ها درپروژه های ساختمانی ،ترمیماتی ،مطابقت احجام حقیقی کارهای انجام شده با احجام تثبیت شده دربرآورد نهایی، مراعات نمودن تادیات پولی (پرداخت مالیه ، صکوک ،تامینات وغیره ) درست بودن احجام مصارف مواد دربرآورد قرارداد ها محاسبه وسنجش برآورد های ساختمانی تحت نظرمستقیم مفتش ساختمانی، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی نافذه، مقتضیات رعایت قوانین  نافذه،  ارزیابی خطرات، سطح قابل اهمیت و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن جهت بازنگری ومنظوری مقامات ذیصلاح اداره
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای تفتیش  امور ساختمانی پروژه های عامه و ترمیماتی  وزارتها وادارات دولتی، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب
 8.  نظارت از ترتیب مسوده گزارشات بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش  وتدویر جلسه اختتامیه
 9. ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب وفساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 10. نظارت از اجرای تفتیش  امور ساختمانی پروژه های عامه و ترمیماتی  وزارتها وادارات دولتی به منظور حصول اطمینان از تطبیق و رعایت شیوه های برتر، معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش و تطبیق و استفاده از اوراق کاری تفتیش  رعایت قوانین ومقررات و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی
 11. بازنگری وارایه گزارش تفتیش  امور ساختمانی پروژه های عامه و ترمیماتی  وزارتها وادارات دولتی حاوی یافته ها وسفارشات مرتبط غرض بهبود در سیستم کنترول داخلی وعملکرد مرجع مربوطه وتقدیم آن به مراجع تحت تفتیش وسایر ذینفعان مورد نظر بعد از منظوری مقامات ذیصلاح اداره.
 12. نظارت از پروسه و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش  ونگهداشت اسناد باز بینی های داخلی به شمول  تفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش  امور ساختمانی پروژه های عامه وترمیماتی وزارتها وادارات دولتی در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش  
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش  
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث مفتش مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش   و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش   
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط وهماهنگی باتمام همکاران،  ادارات سکتوری اداره عالی تفتیش  ومراجع ذیربط در جهت تطبیق مؤثر و به موقع پلان های بازرسی امور ساختمانی
 2. دایر نمودن جلسات دورانی در راستای بهبود اجراات امورات ساختمانی در مراجع قابل تفتیش  و ارسال مطالبات و نکات قابل اجرا برای مراجع در راستای بهبود اجراات امورات ساختمانی ذریعه مکاتب رسمی.
 3. ایجاد تفاهم و همکاری های مسلکی بین ریاست های مسلکی تفتیش  جهت تقویت نمودن و استفاده مؤثر و مفید منابع انسانی مسلکی در راستای انکشاف سیستم های تفتیش  امور ساختمانی و پروژه های عامه.

 

20. ریاست تفتیش فورینزیک (Forensic)

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش  فورینزیک (Forensic) وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش عملکرد وخاص دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست تفتیش فورینزیک (Forensic) و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. تشخیص پوشش ساحه کاری تفتیش فورینزیک (Forensic) با در نظرداشت خطرات ناشی از قضایای تقلب باالقوه به شمول تقلب مالی، سو استفاده، اختلاس، تضاد منافع، تبانی، رشوه ستانی، تذویر وجعل کاری در اسناد ومدارک
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر و مستند تطبیق یافته های تفتیش سال های قبلی و انعکاس آن در گزارش تفتیش
 6. تدقیق، تصحیح و منظوری پلان تفتیش بر مبنای خطر و ارزیابی خطرات تقلب (Fraud Risk Assessment) و برنامه جلوگیری از تقلب ( Fraud Prevention Program) به منظور کاهش ازخطر تقلب وارایه آن جهت بازنگری و منظوری مقامات ذیصلاح اداره.
 7. نظارت و حصول اطمینان از تدویر جلسه افتتاحیه، تطبیق پلان واجرای تفتیش فورینزیک (Forensic)، مستند سازی پروسیجرها و آزمایشات تفتیش و جمع آوری و مستند سازی شواهد کافی و مناسب.
 8. نظارت از ترتیب گزارش تفتیش تقلب (Fraud Examination Report) وگزارش تخصصی (Expert Report) بادرنظرداشت نتیجه گیری از یافته ها، شواهد ومدارک معتبر وکافی  و شریک سازی  آن جهت اخذ پاسخ مراجع تحت تفتیش وتدویر جلسه اختتامیه
 9. ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب وفساد به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 10.   نظارت از اجرای تفتیش فورینزیک (Forensic)  به منظور حصول اطمینان از تطبیق شیوه های برتر، رعایت معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش،  استفاده از اوراق کاری تفتیش و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی
 11. بازنگری گزارش تفتیش تقلب (Fraud Examination Report) وگزارش تخصصی (Expert Report) به منظور کاهش خطرات تقلب ناشی از قضایای تقلب باالقوه وتقدیم آن به مراجع تحت تفتیش وسایر ذینفعان مورد نظر بعد از منظوری مقامات ذیصلاح اداره
 12. نظارت از روند و میکانیزم کنترول و اطمینان کیفیت در تمام مراحل تفتیش  فورینزیک (Forensic) ومستند سازی نتایج باز بینی های داخلی (Internal Review) به شمول  نواقص وتفاوت های یادداشت شده در هرمرحله باز بینی
 13. همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش و فعالیت در جهت تامین منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده و تلاش در راستای مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش فورینزیک (Forensic)  در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش فورینزیک (Forensic)
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث مفتش مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست  تفتیش فورینزیک (Forensic) با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

21. ریاست پیگیری یافته های تفتیش وگزارشدهی

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از انکشاف وتطبیق پالیسیها وپلانهای استراتیژیک ریاست مربوطه، هماهنگی های موثر با ریاستهای مربوطه اداره عالی تفتیشو مراجع تفتیش شده جهت پیگیری، نظارت، ثبت وگزارش دهی به موقع از تطبیق یافته ها وسفارشات تفتیش وهمچنین هماهنگی با ریاست های بخش تفتیش رعایت قوانین ومقررات بخاطر توحید واطمینان کیفیت از گزارشدهی سالانه تفتیش رعایت قوانین ومقررات ( راپور سالانه عواید ومصارف دولت) در مطابقت به هدایات ومتقضیات قانون اداره عالی تفتیش، روشهای پذیرفته شده بین المللی (طبق معیارات انتوسای) وقوانین ومقررات نافذه کشور.

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش عملکرد وتفتیش خاص دراجرای پیگیری، توحید گزارشات وسایر وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها، پلانهای ستراتیژیک و میکانیزم پیگیری ریاست پیگیری یافته های تفتیش وگزارشدهی راپور سالانه تفتیش رعایت قوانین ومقررات و سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر سطح اداره و ارائه گزارش از صورت اجراآت آن
 3. هماهنگی با ریاست پلان وپالیسی جهت دریافت لیست ومشخصات مراجع قابل تفتیش و تفتیش شده وترتیب بانک معلوماتی یا دیتابیس جهت بهبود امور کاری
 4. هماهنگی وارایه مشوره های لازم به ریاست تفتیش تکنالوژی معلوماتی جهت طرح وجابجای نیازمندیهای ریاست پیگیری یافته های تفتیش وگزارشدهی راپور سالانه تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سیستم مدیریت معلوماتی تفتیش(AMIS)
 5. حصول اطمینان از پیگیری موثر و به موقع یافته های تفتیش در ادارات تفتیش شده جهت تطبیق یافته ها وسفارشات تفتیش، مستند سازی، تحلیل وگزارش دهی به مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش وهمچنان انعکاس آن در راپور سالانه تفتیش رعایت قوانین ومقررات (راپور سالانه عواید ومصارف دولت) جهت تحقق ماموریت اداره وبنچمارک های تمویل کننده گان
 6. مرور وتحلیل وضعیت تطبیق یافته ها وسفارشات تفتیش در مراجع تفتیش شده وارایه معلومات به ریاست های بخش تفتیش رعایت قوانین ومقررات از چگونگی وضعیت تطبیق وعدم تطبیق یافته ها وسفارشات تفتیش
 7. حصول اطمینان از ترتیب راپور سالانه تفتیش رعایت قوانین ومقررات (راپور سالانه عواید ومصارف دولت) ووهمچنین ارایه آن به مقامات ذیصلاح جهت مطالعه ومنظوری
 8. کمک و سهم فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش، فعالیت در جهت منافع عامه، به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده ومبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر درمقایسه با پلانهای کاری از قبل طرح شده
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت تفتیش
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث مفتش مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش، دونرها، و وزارت مالیه وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی حین اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست پیگیری یافته های تفتیشوگزارشدهی راپور سالانه تفتیش رعایت قوانین ومقررات با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری

22. ریاست تفتیش تکنالوژی معلوماتی

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح وتطبیق پلان ها، استراتیژیها و پالیسی های ریاست تفتیش  تکنالوژی معلوماتی وهمچنین مدیریت ونظارت از روند تفتیش در مطابقت به قوانین ومعیارهای ملی وبین المللی

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره ها مسلکی و همکاری با ریس عمومی تفتیش عملکرد وخاص در اجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض رسیدن به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک تفتیش تکنالوژی معلوماتی و سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها،  پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش، تطبیق بنچمارک های تعین شده به این ریاست و ارایه گزارش از اجراآت صورت گرفته به رئیس عمومی تفتیش عملکرد وخاص.
 3. تشخیص نواقص و کاستی ها در اجراآت مراجع تحت بازرسی و ارایه نظریات مشخص اصلاحی و رهنمودی جهت تصحیح آن
 4. تعین اهداف و ساحه تحت پوشش تفتیش تکنالوژی معلوماتی مراجع تحت تفتیش در مطابقت به قانون اداره عالی تفتیش و استندارد های انتوسای (INTOSAI).
 5. اجرای سروی برای شناسایی تمامی سیستم ها در وزارتخانه ها و ادارات دولتی همچنان شناسایی نمودن فعالیت های مهم و رو به انکشاف تکنالوژی معلوماتی که در قوانین پیش بینی گردیده اند.
 6. ارایه مشوره های مسلکی و سفارش ها بمنظور انکشاف سیستم ها در اداره عالی تفتیش و مراجع تحت تفتیش.
 7. حمایه نمودن تطبیق زیربنای تکنالوژی معلوماتی در اداره عالی تفتیش جهت استفاده از حکومتداری الکترونیکی در تفتیش.
 8. کنترول و نظارت پروسه تفتیش سیستم های معلوماتی و تدویر جلسات دوامدار با تیم های تفتیش و ارایه  نمودن هدایات لازم
 9. بهبود پروسه تفتیش سیستم های معلوماتی بخاطر ازدیاد کیفیت و تاثیر با عملی کردن معیارات تفتیش INTOSAI و ISACA در تفتیش های تکنالوژی معلوماتی.
 10. نظارت, رهبری و حمایت از تطبیق تفتیش های تکنالوژی معلوماتی مستقل و تفتیش های مختلط تکنالوژی معلوماتی (با ریاست تفتیش مالی, تفتیش عملکرد و تفتیش رعایت قوانین)
 11. ارایه هدایات لازم به سرگروپ های تفتیش بخاطر تامین کیفیت پروسه تفتیش, یافته ها و راپورهای تفتیش
 12. تدقیق و تائید گزارشات بررسان و ارسال آن به ریاست عمومی تفتیش عملکرد وخاص, اداره تحت تفتیش جهت توحید و گزارشدهی.
 13. رهبری و نظارت از تیم های تفتیش سیستم های معلوماتی و تطبیق تفتیش ها به اساس پلان ستراتیژیک و سالانه, مطابق معیارات و رهنمودهای بین المللی (INTOSAI) و تطبیق شیوه های بهتر اجرای تفتیش سیستم های معلوماتی، اجرای ارزیابی خطر، تطبیق معیارات مناسب تفتیش، جمع آوری اسناد حمایوی در مورد کاستی های سیستم و ارزیابی کارکرد خدمات سیستم را نظارت نماید.
 14. نظارت از تطیبق سیستم های جدید در ادارات تحت تفتیش که به منظور ارایه خدمات برای شهروندان در سکتور عامه تطبیق میگردند و همچنان تقویه نمودن تمامی انواع دیگر تفتیش های که توسط اداره عالی تفتیش اجرا میگردند.
 15. ارایه معلومات مفصل واسناد موثق در مورد موضوعات و دوسیه های جرمی و تخلفات قانونی به مقام ذیصلاح اداره غرض اقدامات ضروری بعدی
 16. سروی ومطالعات در مورد تکنالوژی معلوماتی در بازار بین المللی و کسب مشاوره های تخنیکی انتوسای و غیره ادارات معتبر برای ارتقای ظرفیت ریاست تفتیش سیستم های معلوماتی.
 17. کمک و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش، فعالیت در جهت منافع عامه، به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده ومبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری سالانه  درمطابقت با اهداف ریاست مربوطه  و ارائه گزارش منظم از تطبیق آنها
 2. ارزیابی اجراآت تیم های تفتیش تکنالوژی معلوماتی در تطبیق پلان ها ، پروگرام و تهیه گزارشات تفتیش
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان تحت اثر به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی و سهم گیری در مسلکی سازی خود و کارمندان تحت اثر.
 4. الگو بودن برای دیگران منحیث مفتش مسلکی سکتور عامه با داشتن اخلاق و رفتار مسلکی در مطابقت با پالیسی ها و طرزالعمل های اداره عالی تفتیش  و به نمایش گذاشتن مدیریت و رهبری برتر، طرز برخورد مسلکی، قضاوت مسلکی و مهارت های مسلکی
 5. ارائه معلومات به موقع به ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش  
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباطات وهماهنگی موثر با مراجع تحت تفتیش وسایر ادارات ذینفع دیگر جهت تحقق وتطبیق سفارش های تفتیش با در نظرداشت استقلالیت و موقف اداره عالی تفتیش
 2. مشوره و هماهنگی درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیت ها و طرز اجراآت ریاست  تفتیش تکنالوژی معلوماتی با همکاران و مقام های ذیصلاح اداره
 3. هماهنگی وتامین ارتباط موثر باهمکاران، ریاستها، مقامات ذیصلاح اداره عالی تفتیش  بخاطر شریک ساختن تجارت ومشورها جهت انسجام فعالیت های معیاری وتحت پوشش قرار دادن تفتیش  های جدید (نوظهور)

 

23. ریاست انکشاف مسلکی

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و فراهم آوری تسهیلات به منظور تربیه کادرهای شایسته، متخصص ومسلکی؛ از طریق اجرای برنامه های تحقیقی مرتبط به مسایل تفتیش و تهیه وانکشاف شیوه های تفتیش، پالیسیها، طرزالعملها، پروسه های تفتیش وارتقای ظرفیت کارمندان از طریق ادارات تفتیش بین المللی وسایر مراجع علمی وتحقیقاتی داخلی وخارجی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره های مسلکی وهمکاری با ریس عمومی تفتیش عملکرد وخاص دراجرای وظایف محوله وکارهای روز مره غرض نیل به اهداف ریاست مربوطه
 2. پلانگذاری، انکشاف و تطبیق پالیسی ها و پلانهای ستراتیژیک ریاست انکشاف مسلکی و ارائه گزارش از صورت اجراآت در قبال آنها
 3. سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها به شمول پلان سالانه تفتیش و بنچمارک های دیگر درسطح اداره
 4. نظارت وحصول اطمینان از پروسه نیاز سنجی وتحلیل وتجزیه معلومات نیازسنجی جهت ترتیب پلان آموزشی
 5. نظارت وحصول اطمینان از تطبیق تمام برنامه های آموزشی در مطابقت به پلان منظور شده ارتقای ظرفیت
 6. جستجو ودریافت بورسهای آموزشی تخصصی ازطریق همکاران بین المللی، کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت تحصیلات عالی وسایر نهاد های ذیربط وهمکاری
 7. ظرفیت سازی کارمندان اداره عالی تفتیش از طریق امضای تفاهم نامه ها با ادارات بین المللی تفتیش
 8. حصول اطمینان از انجام تحقیقات و مطالعات دربخش معیارها وشیوه های برتر تفتیش، چیک لیست ها، اوراق کاری، رهنمودهای تفتیش، حسابداری و گزارشدهی مالی و مدیریت مالی
 9. پیگیری و تفتیش اعلامیه های معیارهای بین المللی ادارات عالی تفتیش(ISSAI) و سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش (INTOSAI) به منظور انکشاف واصلاحات دربخش پالیسی ها، رهنمودها، چیک لیست ها، اوراق کاری، شیوه های تفتیش ومدیریت وکنترول کیفیت در زمینه های پلان گذاری، کار ساحوی وگزارش دهی تفتیش باکیفیت
 10. تحکیم و ایجاد روابط کاری موثر با سایر مراجع علمی وتحقیقاتی ملی وبین المللی جهت معیارهای سازی قابلیتهای مفتیشین
 11. حصول اطمینان از تجهیز کتابخانه و فعالیت مثمر وموثر مرکز آموزشی تحقیقاتی اداره عالی تفتیش جهت استفاده درست وسالم کارمندان
 12. نظارت وحصول اطمینان  از مسلط بودن محققان وآموزگاران با میتودولوجی تحقیق وشیوه های کاربردی آموزشی
 13. حصول اطمینان از ترتیب وتالیف مواد آموزشی وتحقیقاتی باکیفیت برای کارمندان ومفتیشین وتطبیق درست برنامه های آموزش
 14. حصول اطمینان از انکشاف و بازنگری مواد آموزشی برنامه های کوتاه مدت ودراز مدت مطابق معیارها وشیوه های بین المللی برای تمامی برنامه های آموزشی
 15. حصول اطمینان از تطبیق تمامی برنامه های تحقیقاتی وآموزشی برای مسلکی سازی وبهبود کیفیت کاری کارمندان

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و تدوین پلانهای کاری ماهانه، ربع وار، سالانه در مطابقت به اهداف اداره
 2. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 3. ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 5. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش
 6. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی خود و کارکنان تحت اثر به هدف توانمند سازی وانتقال تجارب میان کارمندان
 7. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از اجراآت ریاست طبق پلانهای موجوده وهدایات مقامات ذیصلاح
 8. اجرای سایروظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به  قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. نظارت از تامین ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با ادارات عالی تفتیش، نهادهای بین المللی عالی تفیتش وسایر ذینفعان ملی وبین المللی جهت بهبود وحصول اهداف کاری اداره عالی تفتیش
 2. نظارت وحصول اطمینان از هماهنگی موثر با همکاران، ریاست های دیگر، مقام های ذیصلاح اداره عالی تفتیش وسایر  مراجع به منظور ظرفیت سازی اداره وکارمندان

24. آمریت مشارکت عامه

هدف وظیفه:. تأمین شفافیت در پاسخگویی و مشارکت عامه  تقویۀ نظارت عامه در امور حسابگیری از دارایی های عامه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی

 1. تنظیم و مدیریت برنامه های آگاهی دهی با نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها و نهادهای دولتی
 2. دریافت شکایات، طبقه بندی شکایات و ارایه آن به کمیته جهت اتخاذ تصامیم
 3. .ایجاد چهارچوپ برای اجرای برنامه مشارکت عامه در پروسه تفتیش با نظر داشت قانون اداره عالی تفتیش و معیارات قبول شده .
 4. طرح  وترتیب تعلیمنامه، معیار کاری و  رهنمود مدیریت برنامه مشارکت عامه در پروسه تفتیش جهت هدایت و نظارت از فعالیت های کارمندان و گزارش پیشرفت کار در زمینه دستیابی به فعالیت های امریت.
 5. تعین معیارات/ شاخصه ها  جهت هماهنگی و سنجش نتایج کسب شده برنامه برای ایجاد آگاهی عامه
 6. .پلان گذاری اجرای تفتیش وحصول اطمینان از نتایج تفتیش تائید شده براساس شکایات و پیشنهادات به اسرع وقت برای رهبری اداره.
 7. جلب هماهنگی جامعه مدنی، ذینفعان دولتی و غیر دولتی جهت اجرا و توسعه برنامه مشارکت عامه درتفتیش .
 8. ترتیب میکانیزم  در مورد میعاد تفتیش،  تعین تعداد کارمندان در تفتیش و موضوع تفتیش با درنظرداشت انجام تفتیش مبتنی بر پیشنهادات/شکایات تأیید شده برنامه مشارکت عامه.
 9. ایجاد سیستم مناسب مدیریت ثبت و راجستر جهت حفظ کامل معلومات و فایل ها برای تمامی برنامه( مشارکت عامه در تفتیش) موارد مربوطه مطابق با دستورالعمل و رهنمود صلاحیت اداره.
 10. حصول اطمینان از  محرمیت مسلکی در پیشبرد  برنامه مشارکت عامه در پروسه تفتیش مطابق با پالیسی ها، قوانین، رهنمودهای اجرایی و مقررات قانونی
 11. پیگیری فعالیت ها به منظور رسیدن به مؤثریت و مفیدیت در راستای دستیابی به اهداف برنامه.
 12. ترتیب و تنظیم رهنمود جهت نظارت از منابع ایجاد شده برای دریافت شکایات/ پیشنهادات بصورت منظم و پلان شده که مرتبط به برنامه مشارکت عامه باشد.

وظایف مدیریتی

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده.
 2. ترتیب و ارائه گزارش کنفرانس های مطبوعاتی پیرامون مشارکت عامه و سایر فعالیت های مرتبط به رهبری اداره.
 3. ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی تفتیش .
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 7. ارتقا ظرفیت خودی وکارمندان تحت اثر جهت انجام بهتر وظایف
 8. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر،
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

 1. ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران ومراجع ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوطه

 

25. ریاست منابع بشری

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت ازتطبیق پالیسی ها درراستای سازماندهی و پلانگذاری منابع بشری درمطابقت به قوانین و مقررات نافذه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی

 1. تطبیق پلان استراتیژیک وبنچمارک های مربوطه و سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها و بنچمارک های دیگر در سطح اداره و ارائه گزارش از تطبیق آن
 2. نظارت از تطبیق استراتیژی ها و پالیسی های منابع بشری در اداره مربوطه به منظور تطبیق مؤثرآن
 3. طرح و ترتیب پروپوزل تشکیل مطابق به اهداف استراتیژیک اداره ، پالیسی های تشکیلاتی و شریک ساختن آن با مراجع ذیربط.
 4. مدیریت وبرنامه ریزی نیروی انسانی و طرح تشکیل جامع وپاسخگوی جهت حصول اهداف اداره عالی
 5. حصول اطمینان و نظارت از پروسه تعیینات کارکنان بر اساس اهلیت و شایستگی بدون تبعیض و طور شفاف از طریق رقابت آزاد.
 6. نظارت وحصول اطمینان از ترتیب وتنظیم سوانح کارمندان اداره به منظور مستند سازی سوابق تحصیلی وتجربه کاری
 7. مدیریت ونظارت از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدیلی، تقاعد، استعفا، انفکاک و قدم کارکنان غرض اتخاذ تصامیم مقام اداره.
 8. حصول اطمینان از بروز بودن(Update)  معلومات سیستم (HRMIS) کارکنان اداره عالی  جهت دسترسی به معلومات دقیق وبه موقع
 9. حصول اطمینان از تطبیق درست پروسه ارزیابی اجراات سالانه کارمندان اداره مطابق قانون ورهنمودها
 10. نظارت از انکشاف و بهبود ارتباطات کارکنان و حصول اطمینان از تأمین محیط کاری مصئون و سالم در اداره.
 11. کنترول و مراقبت از نظم، دسپلین و رسیده گی به شکایات کارکنان در داخل اداره.
 12. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 13. نظارت از انکشاف و بهبود ارتباطات کارکنان و حصول اطمینان از تأمین محیط کاری مصئون و سالم در وزارت/اداره.
 14. کنترول و مراقبت از نظم و دسپلین و رسیدگی به شکایات کارکنان در داخل اداره.

وظایف مدیریتی

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک ادا.ره
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست منابع بشری.
 3. مدیریت وارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت ، افزایش مؤثریت و بازدهی کار
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 5.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی ، جامعۀ مدنی ، رسانه ها و شهروندان کشور ، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری ، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 7. ا ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی خود وکارکنان تحت اثر و ارتقای ظرفیت مداوم خود و کارمندان تحت اثر و ارائه گزارش در مورد آن.
 8. ارایه گزارش ربعوار ، سالانه و حین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستآورد های ریاست مربوطه.
 9. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت/اداره مربوط سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

 1. ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران ومراجع ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوطه

 

26. ریاست تکنالوژی معلوماتی

 هدف وظیفه: کنترول و رهبری از پروسه ایجاد سافت ویرها، هاردویرها، دیتابیسها وسرورهای اداره عالی تفتیش جهت عرضه بهتر خدمات تکنالوژی

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تطبیق پلان استراتیژیک وبنچمارک های مربوطه و سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها و بنچمارک های دیگر در سطح اداره و ارائه گزارش از تطبیق آن
 2. نظارت ، کنترول و مدیریت از فعالیتهای تخنیکی مرتبط به تکنالوژی معلوماتی (سخت افزار،نرم افزار) اداره؛
 3. طرح و تطبیق استراتیژی و پالیسی های مناسب برای بهبود وضع سیستم تکنالوژی معلوماتی؛
 4. نظارت از پروسه دیزاین وانکشاف دیتابیس ها و وبسایت با در نظر داشت پالیسی های موجود؛
 5. تامین ارتباط با موسسات دولتی و بین المللی و همکاری در راستای ایجاد و تطبیق معیارات مدرن و ستندرد تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی؛
 6. نظارت از پروسه نصب سرورها، سوچها، تلیفون داخلی یا (PBAX) و دیجیتال و کمره های امنیتی به منظور استفاده رسمی کارکنان اداره از وسایل متذکره؛
 7. حصول اطمینان از کنترول و نصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروال ها و انتی ویروس ها به کمپیوتر ها و سرور ها غرض جلوگیری از تأخیر در فعالیت سیستم تکنالوژی معلوماتی؛
 8. حصول اطمینان از رفع مشکلات تخنیکی و فنی سیستم تکنالوژی معلوماتی اداره و جلوگیری از آسیب های داخلی و بیرونی شبکه ها؛
 9. حصول اطمینان از تشخیص نیازمندی های اداره عالی تفتیشپیرامون تجهیز هرچه بهتر سیستم تکنالوژی معلوماتی جهت ایجاد سهولت کاری؛
 10. نظارت و حصول اطمینان از نصب سیستم (client server) ، update،anti-virus، جهت مصئون نگهداشتن operating system. ؛
 11. نظارت و کنترل از ایجاد   (domain) DNS،(Domain Name Service) و  (DHCP)(Dynamic host control protocol)  در سرویس سرور مرکزی به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرآت؛
 12. رفع مشکلات تخنیکی و فنی سیستم تکنالوژی معلوماتی اداره وجلوگیری از آسیب های داخلی و بیرونی شبکه ها تا مانع انجام وظایف و فعالیت کارکنان اداره نگردد؛
 13. نظارت کنترول و مدیریت از فعالیتهای تخنیکی مرتبط به تکنالوژی معلوماتی وبخش مرکزی اداره و واحد های دومی، جهت حفظ سیستم امنیت شبکه (Network Security) وتنظیم بهتر امور مربوط به خدمات تکنالوژی معلوماتی؛
 14. تفتیشنیازمندی های شعبات پیرامون تجهیزهرچه بهتر سیستم تکنالوژی معلوماتی جهت ایجاد سهولت کاری بین شعبات ذیربط اداره؛

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار، سالانه به منظور تحقق اهداف سازمان بصورت مثمر وموثر
 2. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی خود وکارکنان تحت اثر به منظور ارتقای ظرفیت درقسمت تفتیش صورت های مالی تصدیها وشرکتهای دولتی وسهم گیری در مسلکی سازی خود وکارکنان تحت اثر
 3. مشوره، هدایت وجلب توجه کارمندان تحت اثر در جریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیتها واجراات مقتضی
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 5. ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 7. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی بررسی
 8. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و سالانه از بخش فعالیتها ودست آوردهای بخش مربوطه جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف اداره
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران ومراجع ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوطه

 

27. آمریت تدارکات

 هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره عالی تفتیش ، تامین هماهنگی فعالیت های تدارکاتی، تطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی

 1. مدیریت ، طرح ، ترتیب و تائید پلان تدارکاتی ، ارسال بموقع آن به اداره تدارکات ملی و حصول اطمینان از تطبیق بموقع و درست آن.
 2. پیشبرد اجراات کاری در مطابقت با قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات و کنترول از پلان های تجدید شده اداره و ارسال به موقع آن به اداره تدارکات ملی و سایرادارات ذیربط .
 3.  مدیریت ، طرح ، ترتیب و تائید اسناد داوطلبی ، شرطنامه ها ، و اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، اسناد درخواست نرخ گیری، اعلانات تدارکاتی، درخواست برای ارائه پیشنهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جهت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی مربوطه.
 4. مدیریت و پیشنهاد تثبیت معیارها و شرایط اهلیت و شایستگی داوطلبان در اسناد معیاری تدارکات.
 5. مدیریت و نظارت، طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکات طبق قانون تدارکات ، مقرره، طرزالعمل ها و سایر اسناد معیاری تدارکات.
 6. پیشنهاد تعیین هیئت های آفرگشایی، خریداری و سایر هیئت ها در صورت لزوم.
 7. نظارت بر پروسه آفرگشایی و حصول اطمینان از صحت و درستی آن.
 8. حصول اطمینان از صحت گزارش ارزیابی آفرها و طی مراحل اصولی ارزیابی.
 9. نظارت از پروسه نرخگیری پرچون و کنترول دقیق آن با اجناس از لحاظ کیفیت با درنظرداشت پالیسی های دولت.
 10. تثبیت تخلفات تدارکاتی داوطلبان و قراردادیان و ارسال پیشنهاد محرومیت شرکت های متخلف به اداره تدارکت ملی طبق تدارکات و طرزالعمل مربوطه.
 11. تائید پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده، مدیریت و نظارت پروسه اعطای قرارداد.
 12. مدیریت و نظارت از سیستم انتقال معلومات قراردادها به سیستم الکترونیکی (انلاین) اداره تدارکات ملی و دیتابیس داخلی.
 13. مدیریت، ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد در مطابقت به قانون و اسناد معیاری تدارکات.

وظایف مدیریتی

 1. ترتیب پلان کاری ( ماهوار ، ربعوار و سالانه ) در مطابقت با پلان عمومی به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده.
 2. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر، ارتقای ظرفیت کارمندان جهت موثریت و مثمریت کاری و اجرای بهتر امور کاری و حل مشکلات کارمندان و تامین هماهنگی در اجرای وظایف کارمندان.
 3. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری، کمیسیون اصلاحات اداری و تدارکات ملی.
 4. ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 5. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه  به اساس پلان کار سالانه وارائه آن به بخش مربوطه جهت توحید بودجه عمومی اداره عالی بررسی .
 6. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 7. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 8. ارتقا ظرفیت خودی وکارمندان تحت اثر جهت انجام بهتر وظایف
 9. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر،
 10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.
 11. ارائه مشوره های تدارکاتی طبق قانون و مقررات تدارکاتی به مقامات، روسا و سایر کارمندان ریاست و اداره مربوطه.
 12. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

 1. ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران ومراجع ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوطه

 

28. ریاست مالی و اداری

هدف وظیفه: مدیریت، رهبری ونظارت امور مالی، بودجوی، خدماتی واداری به منظور عرضه خدمات وتحقق اهداف اداره

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تطبیق پلان استراتیژیک وبنچمارک های مربوطه و سهم گیری فعال در ترتیب، تسوید و تدوین پالیسی ها، اسناد تقنینی، رهنمود ها و سایر پلان ها و بنچمارک های دیگر در سطح اداره و ارائه گزارش از تطبیق آن
 2. مدیریت و کنترول از ترتیب بودجه عادی، انکشافی و نظارت از تحقق آن در همکاری با شعبات ذیربط بمنظورتامین مصارف.
 3. دفاع از طرح بودجه سالانه در وزارت مالیه به منظور تأمین مصارف، مطابق اهداف و برنامه های اداره.
 4. مدیریت وکنترول پروژه های عادی وانکشافی اداره عالی تفتیش 
 5. نظارت از مصرف سالم بودجه طبق احکام قانون، پلان کار و ضرورت ها با در نظرداشت اصل صرفه جویی.
 6. کنترول وبازرسی از تادیات بودجه های خارجی و کمک های بلا عوض، جهت استفاده درست و موثر آن.
 7. مدیریت اجرای معاشات کارکنان به وقت و زمان معین آن طبق سیستم الکترونیکی (سیستم معلوماتی معاشات) مطابق طرزالعمل وزارت مالیه.
 8. نظارت از اجرای حواله های مصارف عادی و انکشافی اداره از کود های مربوط درمطابقت با قوانین و طرزالعمل ها.
 9. اتخاذ تدابیر بمنظور حل مشکلات در بخش های بودجه عادی و انکشافی در نیمه سال مالی (هنگام باز توزیع بودجه)
 10. تأمین ارتباط و هماهنگی با آمریت تدارکات غرض پلانگذاری دقیق تدارکاتی و اجرای بموقع تادیات شرکت‌ها و قراردادی‌ها.
 11. حصول اطمینان از مدیریت، نظارت و فراهم آوری تسهیلات ترانسپورتی برای کارکنان اداره عالی تفتیش غرض انجام وظایف رسمی.
 12. حصول اطمینان از مدیریت وکنترول از ثبت و راجستر دارای های منقول وغیر منقول اداره عالی تفتیش در مرکز و ولایات جهت استفاده مؤثر آن ها.
 13. مدیریت وحصول اطمینان از جمع آوری عواید اداری عالی تفتیش درجریان سال مالی وارایه گزارش از آن
 14. حصول اطمینان از حفظ و مراقبت ساختمان های اداره و سیستم های موجوده (ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آب رسانی، برق، تلیفون، مرکز گرمی، امورنجاری، رنگمالی وپاک کاری) اداره.
 15. تهیه و ترتیب شرح مالی سالانه (قطعیه) در آخر هر سال مالی به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی.

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ریاست مالی و اداری در مطابقت با پلان عمومی اداره عالی تفتیش جهت انسجام امور مالی و اداری اداره مربوط.
 2. مدیریت ،رهبری ورهنمایی کارکنان تحت اثر مطابق پلان وپالیسی های مالی واداری جهت تطبیق و تحقق اهداف و پروگرام های اداره   .
 3. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 4. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.
 6. حصول اطمینان از ارائه خدمات موثر و به موقع اداری و خدماتی توسط تمام بخش های تحت اثر به منظور اجرای مؤثر و درست امور مربوط.
 7. تحقق اهداف و برنامه های استاتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 8. رهبری و ارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی،جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه.
 9. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 10. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی وتامین ارتباط با تمام ریاستهای اداره جهت طرح وترتیب بودجه واقعی، جامع وپاسخگو به نیاز مندیهای اداره
 2. تأمین ارتباط مداوم با ادارات تحت اثر و ریاست های اداره عالی تفتیش جهت هماهنگی و مؤثریت امور مربوطه.

 

29. آمریت جندر

هدف وظیفه: تطبیق پالیسی های جندر در رابطه به تامین حقوق و مسؤولیت های زنان درسطح اداره.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تطبیق استراتیژی جندر در سطح اداره جهت تامین حقوق زنان .
 2. حمایت از حقوق و مسؤلیت های زنان در سطح اداره به منظور جلوگیری از تلف شدن حق شان.
 3. تحلیل مشکلات جندر به اساس معلومات و ارقام جمع آوری شده از اداره و ارائه آن به مقامات ذیصلاح جهت رسیدگی.
 4. تهیه و بدسترس قرار دادن معلومات جدید پیرامون جندر برای مامورین اناث اداره به منظور آگاهی.
 5. تدویر ورکشاپ های آموزشی جندر جهت اگاهی از حقوق و مکلفیت های زنان  .
 6. تنظیم و ترتیب کمیته در هماهنگی با آمرین مربوطه جهت حل مشکلات وارایه پیشنهاد به مقام اداره.
 7. تدویر مجالس فرهنگی در روز زن و سائر روز های با ارزش تاریخی جهت تشویق و یاد آوری زنان .
 8. حصول اطمینان از ثبت و تکثر اسناد به بخش  های مربوطه.

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار، سالانه وهمچنین همکاری وسهم گیری درطرح وترتیب پالیسیهای مربوط به جندر
 2. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک، مبارزه با فساد اداری وکود اخلاقی در ساحه کاری مربوطه
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی وارتقای ظرفیت خودی جهت اجراات بهتر ومعیاری به منظور حصول اهداف سازمانی
 4. مدیریت، کنترول ونظارت از فعالیتهای به موقع، مثمر وموثر کارمندان تحت اثر جهت حصول اهداف سازمانی
 5. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و سالانه از فعالیتها ودست آوردهای بخش مربوطه جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف بخش مربوطه
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.