اهداف اداره

اهداف اداره عالی تفتیش را امور ذیل تشکیل می دهد :

  • تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی.
  • مطابقت فعالیت های مالی و حسابی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارائی عامه را  اختیار داشته و یا از آن استفاده می نمایند با احکام اسناد تقنینی.
  • شفافیت در حسابدهی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارائی عامه را در اختیار داشته و یا از آن استفاده می نمایند.
  • حراست از دارایی های عامه از طریق کنترول و تفتیش.
  • حصول اطمینان از موثریت،کارایی و اقتصادی بودن فعالیت های سایر نهادهایی که وجوه عامه را در اختیار دارند و یا ازآن استفاده می کنند.
  • شناسائی فعالعیت های غیر قانونی، غیر موثر، غیر مفید و غیر اقتصادی و سایر فعالیت های نادرست مالی، حسابی و اقتصادی و پشنهاد اصلاح و نواقص آنها.