به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

org_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۰ - ۱۰:۲۰
nhtdvn

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف بست­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آمر طرح وتوسعه پالیسی ها

بست:

3

وزارت یا اداره:

اداره عالی تفتیش

موقعیت بست:

کابل (     مرکز      )

بخش مربوطه

ریاست پالیسی وپلان 

تعداد بست:

1

گزارشده به:

ریاست پالیسی وپلان

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثرمطابق ساختارتشکیلاتی.

کود بست:

007-05-90-66

تاریخ بازنگری:

10-1-1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: بهبود اجراآت و معیاری سازی امور پلانگذاری، طرح و توسعه پالیسی های تفتیش و گزارشدهی. تحقیق و مطالعه در مورد شیوه های بهتر، معیارهای بین المللی تفتیش، تغییرات و نوآوریها جدید در زمینه انواع مختلف تفتیش و همچنین تهیه و انکشاف در قسمت عصری سازی شیوه های تفتیش، پالیسیها، طرزالعملها، پروسه های تفتیش و مدیریت.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تحقیق و مطالعه اسناد استراتیژیک کشور به منظور توسعه و انکشاف پالیسی های اداره.
 2. ارائه مشوره های سودمند و مسلکی به ریاست پالیسی و پلان در انکشاف رهنمودها و پالیسی‌های داخلی غرض تنظیم درست پلان‌های اداره.
 3. مشخص ساختن اولویت ها و برنامه های تحقیقی در مطابقت با دیدگاه واستراتیژی اداره عالی تفتیش
 4. همکاری در انجام تحقیقات و مطالعات دربخش معیارها وشیوه های برتر تفتیش، چیک لیست ها، اوراق کاری، رهنمودهای تفتیش، حسابداری و گزارشدهی مالی و مدیریت مالی
 5. مدیریت وتطبیق تفاهم نامه ها با سازمانهای همکار و مطالعه دستاوردهای تفاهم نامه های امضا شده و شناسایی خلاها وکم کاریها دربخشهای مربوطه
 6. همکاری با ریس انکشاف مسلکی درزمینه تامین ارتباطات ومناسبات بین المللی به منظور انکشاف معیارها ومدل های کاری
 7. تحلیل و تفتیش پلان استراتیژیک اداره به منظور مطابقت با برنامه‌های ( استراتیژیک و برنامه‌های دارای اولویت ملی).
 8. هماهنگی طرح و تدوین پالیسی ها و استراتیژی های مربوطه و مطالعه و تحلیل پالیسی های تطبیق شده تفتیش جهت اطمینان از موثریت و کارایی آنها.
 9. نظارت از تطبیق پلان استراتیژیک، پلان های سالانه اداره، پالیسی ها و بنچمارک های مربوطه
 10. هماهنگی امور مربوطه به بنچمارک های مربوط به اداره عالی تفتیش
 11. تأمین ارتباط با ریاست ها و آمریت های اداره به منظور تطبیق بهتر بنچمارک های مربوطه
 12. مطالعه و ابراز نظر در مورد فارمت ها و شیوه های کاری، بخشهای مربوطه ریاست پالیسی و پلان

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست به منظور تحقق اهداف اداره.
 2. ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه به رئیس پالیسی و پلان.
 3. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 4. ارتقا ظرفیت خودی وکارمندان تحت اثر جهت انجام درست وظایف
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقام اداره مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده شود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط با ریاست های سکتوری به منظور جمع آوری معلومات از تطبیق پالیسی ها و استراتیژی ها به منظور ترتیب گزارش تطبیق پالیسی و استراتیژی.
 2. تأمین ارتباط و هماهنگی با ریاست ها و آمریت های داخلی اداره به منظور جمع آوری معلومات جهت طرح  پالیسی های داخلی در مطابقت با استراتیژی اداره.
 3. هماهنگی با کمیته میتودولوژی به منظور طرح و توسعه پالیسی، رهنمود ها و طرزالعمل های تفتیش.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

                           این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده  است

رشته تحصیلی:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، مدیریت عمومی، حقوق وعلوم سیاسی، اداره عامه و پالیسی عامه

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه

.مهارتهای لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری ) و آشنایی (تحریر و تکلم ) به لسان انگلیسی.
 2. داشتن مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. داشتن مهارت طرح پالیسی

راهنمای ارسال:

متقاضیان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را از تاریخ ۲۰ الی ۲۵ قوس 1401 هجری شمسی، به ایمیل آدرس (hr.jobs@sao.gov.af)  ارسال نموده و در پروسه رقابت آزاد اشتراک نمایند.