تهیه و تدارک تجهیزات و وسایل دفتری

sao-af

Publish Date

Closing Date

Location کابل

اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان دعوت به عمل میاورد تا در پروسه داوطلبی  تجهیزات و وسایل دفتری مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت سافت کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی بررسی واقع سرک چهاردهی، مقابل قصر دارالامان، جوار کمیسیون مستقل حقوق بشر، ناحیه ششم ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ( www.npa.gov.af) دریافت نمایند. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات خانه پری، الی 1398/5/5روز شنبه، ساعت 10 بجه قبل از ظهر طور سر بسته به آدرس فوق الذکر تسلیم نموده و تضمین آفر مبلغ (19200 افغانی) بصورت بانک گرنتی اخذ میگردد.

ضمناً قابل یاد آوریست که آفرهای الکترونیکی و نا وقت رسیده قابل قبول نبوده و همچنین آفرگشایی در روز و ساعت مندرج شرطنامه در مکان فوق الذکر دایر میگردد.