گزارشات سال 1386

اداره کنترول وتفتیش درطی سال 1386 بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید :

مراجع قابل بازرسی      759   مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      577   مرجع      

مراجع بازرسی ناشده    182   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی 

گزارش ها و دوسیه های که بعد از تحلیل وارزیابی  جهت رفع نارسائی ها ، تحصیل حقوق دولت و تحقیق به ادارات ذیربط  ابلاغ شده    (690)  گزارش
مبالغ که درنتیجه بازرسی ها  ازمدرک عدم وضع مالیه ، صکوک ، تکس اماکن ، عواید انتقال نشده به واردات دولت ، تفاوت قیمت ،جریمه تاخیر ، اضافه پرداخت ، مبلغ فاضله ، کم سنجشی و سنجش های نادرست  به خزانه دولت قابل تحصیل تثبیت  شده   مبلغ  (829) ملیون افغانی
تعداد دوسیه های احاله شده به لوی حارنوالی   (43) دوسیه
وجوه شامل دوسیه ها  مبلغ   (377) ملیون افغانی
برخی ادارات درتحقق نتایج بازرسی ها ویافته های تفتیش اقدام ، مبالغ بیرون نویسی ها ی تفتیش وحقوق دولت را تحصیل وتصفیه وبه این اداره اطمینان داده اند که حاوی ارقام ذیل میباشد:
مبلغ (769) ملیون افغانی درنتیجه بازرسی ها ووصول اطمینانیه ها  از مراجع  به خزانه دولت وارد شده است .
مبلغ (650) ملیون افغانی  نیز از اثر اجراات اداره  ووصول اطمینانیه ها  از مراجع  تصفیه شده  است .

درسال 1386 نیزبه همکاری کمپنی Deloitte هندی که مسوولیت ارتقای ظرفیت تفتیش خارجی را بعهده داشت  کورسهای  کمپیوتر ، لسان انگلیسی  وتفتیش دایرو تعداد  (60) تن ازکورس انگلیسی ، (31) تن کمپیوتر ، (120) تن از کورسهای مسلکی تفتیش وتعداد (27) تن درورکشاپ های اموزشی به خارج کشور اعزام شده اند   .
به همین ترتیب مصارف پروژه های بانک جهانی WB ، دفتر انکشافی ملل متحد UNDP   و مصارف صندوق اعانه برای بازسازی افغانستان ARTF  ازطریق اداره کنترول وتفتیش به همکاری کمپنی Deloitte هندی بازرسی  وگزارش ان به مراجع ذیربط ارایه شده است
همچنان گزارش های توحیدی نتایج بازرسی ها ترتیب و دران تعداد  (23) مورد نواقص در اجراات ادارات مشخص وجهت رفع وجلو گیری از انها  (27) مورد نظریات وسفارشات اصلاحی به وزارت ها وادارات ارایه شده است
برعلاوه حساب قطعیه سال 1385 دولت بازرسی ، پیرامون قطعیه عادی وانکشافی نظر موافق مشروط ارایه شده است .
بملاحظه قطعیه  1385 وجوه مصرف ناشده بودجه عادی (1.5) ملیارد واز بودجه انکشافی (30.86) ملیارد افغانی را احتوانموده است که بالترتیب فیصدی عدم مصرف انها (3.39) و(46.7) فیصد میباشد.

درطی این سال تعداد (24) تن ازکارمندان براساس رقابت ازاد وریفورم اصلاحات اداری دربخش های مختلفه اداره شامل وظیفه شده اند.