اعلان داوطلبی 1451 قلم اجناس داغمه

org_admin
fgdfg

Publish Date

Closing Date

قرار است اداره عالی تفتیش به تعداد (1451) قلم اجناس داغمه را به لیلام بگذارد، شرکت ها و اشخاصی که خواهش اشتراک در مجلس مزایده را داشته باشند بعد از نشر اعلان الی تاریخ 26/10/1402 در خواست های خویش را به ریاست مالی واداری اداره عالی تفتیش واقع دارالامان جوار وزارت احیا وانکشاف دهات بسپارند. همچنان یک روز قبل از آغاز مزایده به تاریخ 25/10/1402 به مقدار 15 فیصد تضمین اخذ میگردد.