به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا دو بست مفتش تکنالوژی معلوماتی ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

org_admin
دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰ - ۱۰:۳۸
frte

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف بست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

مفتش تکنالوژی معلوماتی

بست:

3

وزارت یا اداره:

اداره عالی تفتیش

موقعیت بست:

کابل (مرکز)

بخش مربوطه

ریاست تفتیش تکنالوژی معلوماتی

تعداد بست:

2

گزارشده به:

آمریت تفتیش سیستم ها و امنیت سیستم ها

گزارش­گیر از:

ندارد

کود بست:

 

تاریخ بازنگری:

1402-3-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: انجام تفتیش های منظم سیستم های معلوماتی از اجراآت و سیستم های تکنالوژی معلوماتی امارت اسلامی افغانستان در مطابقت با قوانین، پالیسی ها و معیارهای ملی وبین المللی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. همکاری در طرح پلان و ستراتیژی تفتیش تکنالوژی معلوماتی به اساس خطر جهت اجرای تفتیش تکنالوژی معلوماتی پروسه ها و کنترول های مربوطه جهت حصول اطمینان از همخوانی پروسه ها و کنترول ها با مقاصد ستراتیژیک اداره, رعایت قوانین و طرزالعمل های مربوطه.
 2. برگزاری جلسه افتتاحیه و انجام تفتیش پروسه های تکنالوژی معلوماتی همچنان تهیه اسناد اجراآت تفتیش و جمع آوری اسناد حمایوی کافی و مناسب تفتیش.
 3. انجام ارزیابی خطر تکنالوژی معلوماتی ادارات تحت تفتیش با استفاده از دانش, مهارت ها و اختراعات جدید تکنالوژی معلوماتی تحت هدایت آمر مربوطه.
 4. طرح نمودن آزمایش های تفتیش مناسب به هدف پرداختن به خطرات شناسایی شده تکنالوژی معلوماتی و دستیابی به اهداف تفتیش مورد نظر و حصول اطمینان از مدیریت یا کاهش دادن خطرات تکنالوژی معلوماتی به طور موثر.
 5. انجام تمامی تفتیش های واگذار شده (بصورت انفرادی یا به عنوان عضو یک تیم) از مرحله پلانگذاری تا مرحله گزارش دهی به وقت و در مطابقت با چارچوب تعیین شده, ساحه تفتیش, اهداف و برنامه ارزیابی و پروگرام تفتیش
 6. پیگیری تطبیق سفارشات تفتیش قبلی و تهیه ارایه نمودن گزارش آن.
 7. انجام دادن تحلیل در مورد کافی بودن و مناسب بودن مدارک تفتیش و تهیه مسوده گزارش در مورد نتایج یافته های تفتیش و شریک ساختن آنها با مسولین وزارت یا نهاد تحت تفتیش برای اخذ تعهد نظریات و تدویر جلسه اختتامیه تکمیلی تفتیش.
 8. مطرح کردن یافته های تفتیش با مسولین مرجع, تفاهم نمودن بالای سفارشات و پلان عملیاتی جهت تطبیق سفارشات و اقدامات اصلاحی با مسولین اداره.
 9. آگاه ساختن و راپوردهی همراه با اسناد حمایوی به بخش مربوطه اداره عالی تفتیش در صورت موجودیت موارد فساد تقلب اختلاس در اداره تحت تفتیش.
 10. آماده نمودن اوراق کاری تفتیش در مطابقت با استانداردها و چارچوبهای موجود، تطبیق تیمپلیت های اوراق کاری تفتیش تکنالوژی معلوماتی و رهنمود تفتیش تکنالوژی معلوماتی در تمامی مراحل تفتیش ، تهیه و نگهداری دوسیه های تفتیش تکنالوژی معلوماتی برای ارزیابی مستقل.
 11. آماده کردن راپورهای تفتیش تکنالوژی معلوماتی تحت نظارت حداقل، ارایه گزارش برای مرور توسط آمر مستقیم و رئیس تفتیش تکنالوژی معلوماتی.
 12. خلاصه نمودن نتایج تفتیش ، نتیجه گیری در مورد اثر انفرادی و جمعی تمامی نقاط ضعف کنترول سیستم معلوماتی و ارایه گزارش نتایج تفتیش به رئیس ذیصلاح اداره عالی تفتیش برای مرور و منظوری و ارسال راپور به اداره تحت تفتیش.
 13. استفاده از بهترین روشها و معیارهای بین المللی تفتیش و نشان دادن کیفیت رهبری ، رفتار مسلکی ، قضاوت مسلکی و مهارت های تحلیلی در تفتیش.
 14. کمک و سهم فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش، فعالیت در جهت منافع عامه، به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده در پروژه ها و مبارزه با فساد

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب و ارایه گزراش از  تطبیق پلانهای کاری سالانه که از طرف ریاست مربوطه  و مقامات ذیصلاح برای آنها سپرده میشود
 2. مشوره، رهنمای  و جلب توجه اعضای تیم در جریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیتها و اجراآت مقتضی
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی و مسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت در انجام وظیفه
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مبارزه با فساد، مقرره طرز سلوک و کود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به  قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد رابطه و هماهنگی موثر با سرگروپ و اعضای تیم و شریک سازی موضوعات مهم تفتیش جهت بحث, کار مشترک و اتخاذ تصمیم.
 2. انجام هماهنگی و ارتباط موثر با ادارات تحت تفتیش در تمامی مراحل تفتیش و اخذ نظریات و پیشنهادات اداره تحت تفتیش در مورد یافته های تفتیش.
 3. انجام هماهنگی و ارتباط موثر با رئیس مربوطه و شخص با صلاحیت اداره عالی تفتیش در تمامی مراحل تفتیش و شریک سازی پیشرفت کار به موقع.

...................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس در یکی ازرشته های کمپیوتر ساینس ،تکنالوژی معلوماتی، مدیریت تکنالوژی معلوماتی ،برنامه های کمپیوتری، تکنالوژی معاصر و سیستم های معلوماتی وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود  
 2. به کسانی که دارنده یکی از گواهینامه های بین المللی و سایر گواهینامه های مرتبط به( CISA, CISM, CIA, CISSP ISO27001, ITIL, COBIT) باشند ارجحیت داده میشود

تجربه کاری:

 1. داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال در بخش مدیریت تکنالوژی معلوماتی، مدیریت شبکه, مدیریت دیتابیس, مدیریت سیستم ها, توسعه و انکشاف سیستم ها و به تجربه کاری در تفتیش سیستم ها و تکنالوژی معلوماتی ترجیح  داده میشود.

مهارت های لازم:

 1. داشتن مهارت راپور نویسی و تسلط کامل به یکی از زبان های پشتو, دری و تسلط به زبان انگلیسی.
 2. داشتن ظرفیت برگزاری مصاحبه و جلسه
 3. داشتن ظرفیت مدیریت پروژه و مدیریت فعالیت ها
 4. داشتن ظرفیت کار کردن بحیث عضو یا رهبر گروپ کاری
 5. داشتن معلومات در مورد ستندردها و چهارچوب های ISSAIs, ITIL, ITAF, COBIT, ISO/IEC, COSO و غیره
 6. داشتن معلومات و مهارت تخنیکی در تطبیق پروژه های سیستم های معلوماتی و دیتابیس
 7. داشتن معلومات و مهارت در استفاده از نرم افزارهای احصائیه و تفتیش تکنالوژی معلوماتی مانند: ACL, IDEA and Teammate AM

راهنمای ارسال:

متقاضیان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را از تاریخ ۳۰ اسد الی ۸ سنبله ۱۴۰۲ هجری شمسی، به ایمیل آدرس (hr.jobs@sao.gov.af)  ارسال نموده و در پروسه رقابت آزاد اشتراک نمایند.