عنوان پروژه: تهیه و تدارک قرطاسیه و رنگ‌باب مورد ضرورت سال مالی 1402 اداره عالی تفتیش

org_admin
dfsdf

Publish Date

Closing Date

فورم شماره: P_01                                          اعلان تدارکات

 

شماره داوطلبی: SAO/NCB/G-1402-01

اداره عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آورد تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک قرطاسیه و رنگ‌باب مورد ضرورت سال مالی 1402 این اداره اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت سافت‌کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی این اداره، واقع افشار دارالامان، کابل-افغانستان و یا از ویب‌سایت‌های اداره محترم تدارکات ملی و اداره عالی تفتیش بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ 16/03/1402 الی تاریخ 05/04/1402 ساعت 10 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی تفتیش واقع افشار دارالامان، کابل-افغانستان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ 52,853 پنجاه و دو هزار و هشت صد و پنجاه و سه افغانی می‌باشد. جلسه آفرگشایی پروژه مذکور به تاریخ 05/04/1402 پس از پایان مهلت ضرب‌الاجل تسلیمی آفرها در آمریت تدارکات اداره عالی تفتیش دایر می‌گردد.

Documents

شرطنامه پروژه قرطاسیه 1402