گزارش تفتیش برای شهروندان؛

samema.sadat
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۴:۹
sao

گزارش تفتیش رعایت قوانین و مقررات شاروالی‌ها نشر گردید

24. سرطان. 1400

تفتیش رعایت قوانین و مقررات ادارۀ عالی تفتیش بر اساس پلان بازرسی سال مالی ۱۳۹۹خورشیدی، فعالیت‌ها و اجراآت سال‌ مالی 1398 و سال‌های قبل برخی از شاروالی‌ها را با توجه به موارد ذیل اجرا نموده است.

  • آیا پرداخت‌ها طبق رهنمودها و مقررات به صورت درست ثبت و اجراء شده است یا خیر؟
  • آیا شاروالی‌های تحت تفتیش در عرصه عقد قرارداد، مدیریت قرارداد، پرداخت‌ها تحت شرایط قراردادها و خریداری‌ها، احکام قانون تدارکات یا شرایط قراردادها/توافقنامه‌ها را رعایت نموده است یا خیر؟
  • آیا صورت سنجش و تحصیل کرایه، حق االجاره، مالیه، اضافه پرداخت‌ها و سایر موارد مطابق به قانون و مقررات نافذه انجام یافته است یاخیر؟
  • آیا چگونگی وضع جریمه تاخیر در صورت عدم تحویلی بموقع عواید در ادارات مطابق به تعهدات موافقه شده است یاخیر؟
  •  آیا در مرجع تحت تفتیش سیستم کنترول داخلی وجود دارد و این سیستم در تطبیق رعایت قوانین، مقررات و سایر موارد مؤثر است یا خیر؟
  • آیا فعالیت‌ها، معاملات، پروسه‌ها، مدیریت و اجراآت ادارات طبق قوانین و مقررات نافذه صورت گرفته و در آن شفافیت و پاسخگویی وجود دارد یا خیر؟
  •   چگونگی اجراآت شاروالی‌ها درجهت تصفیه به موقع تادیات پیشکی‌ها
  • چگونگی اجراآت شاروالی‌ها درجهت تحصیل باقیات ماضیه عایداتی و مصارفاتی.

این گزارش جهت آگاهی شهروندان نشر گردیده و با مراجعه به لینک ذیل قابل دسترس می‌باشد.

https://sao.gov.af/sites/default/files/2021-07/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20.pdf

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۴:۲۰
Background image

گزارش تفتیش برای شهروندان؛

2. اسد. 1400

گزارش تفتیش خدمات تسخین مرکز گرمی مکروریان‌ها در شهر کابل نشر گردید.

بر اساس شکایات متعدد اهالی مکروریان‌ها و مشتریان خدمات تسخین مرکز گرمی‌ها‌ از ریاست تدویر حفظ و. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۰:۹
Background image

رئیس تکنالوژی معلوماتی و رئیس تفتیش پروژه های عامه ادارۀ عالی تفتیش معرفی شد

27 . سرطان. 1400

محترم شیرزاد زاهد به حیث رئیس تکنالوژی معلوماتی و محترم دیپلوم انجینیر نوید احمد عزام به حیث رئیس تفتیش پروژه‌های عامه ادارۀ عالی تفتیش بعد از سپری نمودن موفقانۀ پروسه. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۴:۹
Background image

گزارش تفتیش برای شهروندان؛

گزارش تفتیش رعایت قوانین و مقررات شاروالی‌ها نشر گردید

24. سرطان. 1400

تفتیش رعایت قوانین و مقررات ادارۀ عالی تفتیش بر اساس پلان بازرسی سال مالی ۱۳۹۹خورشیدی، فعالیت‌ها و اجراآت سال‌. . .

BACK TO NEWS