اسناد تدارکاتی سال مالی ۱۳۹۸

# قراردادها دانلود فایل
اسناد تهیه و تدارک وسایل دفتری
1 اعلان داوطلبی دانلود فایل
2 راپور ارزیابی آفرها دانلود فایل
3 فورم درخواست نرخ دهی دانلود فایل
4 قرارداد تهیه و تدارک وسایل دفتری دانلود فایل
5 گزارش جلسه آفرگشایی دانلود فایل
اسناد تهیه و تدارک وسایل فرنیچر باب
1 فورم درخواست برای نرخ دهی دانلود فایل
2 قرارداد تهیه و تدارک فرنیچر باب دانلود فایل
3 گزارش جلسه آفرگشایی فرنیچر باب دانلود فایل
4 نامه قبولی آفر دانلود فایل
اسناد دروازه های زرهی
1 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد دانلود فایل
2 به اعلان سپاری دروازه های زرهی دانلود فایل
3 راپور ارزیابی آفرها دانلود فایل
4 شرطنامه تهیه و تدارک دروازه های زرهی اداره عالی بررسی دانلود فایل
5 قرارداد تهیه و تدارک دروازه های زرهی دانلود فایل
6 گزارش جلسه آفرگشایی دانلود فایل
7 نامه قبولی آفر دانلود فایل
اسناد روغنیات مورد ضرورت اداره عالی بررسی
1 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد دانلود فایل
2 به اعلان سپاری تدارک روغنیات مورد ضرورت اداره دانلود فایل
3  راپور ارزیابی آفرها دانلود فایل
4 شرطنامه روغنیات مورد ضرورت اداره عالی بررسی دانلود فایل
5 قرارداد تدارک روغنیات مورد ضرورت دانلود فایل
6 گزارش جلسه آفرگشایی دانلود فایل
7 نامه قبولی آفر دانلود فایل
اسناد قرطاسیه باب مورد ضرورت اداره عالی بررسی
1 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد دانلود فایل
2 داوطلبی دانلود فایل
3 راپور ارزیابی آفرها دانلود فایل
4 شرطنامه قرطاسیه باب  مورد ضرورت اداره عالی بررسی دانلود فایل
5 قرارداد 87 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت اداره عالی بررسی دانلود فایل
6 گزارش جلسه آفرگشایی دانلود فایل
اسناد مشاور انفرادی تفتیش عملکرد
1 اعلان جهت ابراز علاقمندی دانلود فایل
2 قرار داد میان اداره عالی بررسی و محترم آشوک کرکی مشاور انفرادی آمریت بررسی عملکرد و محیطی دانلود فایل
3 Consultant shortlisting Report دانلود فایل
اسناد مشاور انفرادی بین المللی آمریت تکنالوژی معلوماتی
1 اعلان جهت ابراز علاقمندی دانلود فایل
2 قرارداد میان اداره عالی بررسی و محترم پاول فرنک اودنگ مشاور انفرادی بررسی تکنالوژی معلوماتی دانلود فایل
3 Consultants Shortlisting Report دانلود فایل
استخدام مشاورین بین المللی انفرادی مدیر بررسی مساعدت ها
1 قرارداد میان اداره عالی بررسی و محترم نیتین ملک مشاور مدیر بررسی مساعدت ها دانلود فایل
2 قرارداد میان اداره عالی بررسی و محترم مارتین کاماو منگای مدیر بررسی مساعدت ها دانلود فایل
3 قرار داد میان اداره عالی بررسی و محترم نمایانجا کاچیما مشاور به حیث مدیر بررسی مساعدت ها دانلود فایل
4 قرار داد میان اداره عالی بررسی و محترم روبین بورو گیتاهی دانلود فایل
5 قرار داد میان اداره عالی بررسی و محترم چندرا کانتا بنداری مشاور به حیث رهبر تیم مشاورین مساعدت ها دانلود فایل
6 قرار داد میان اداره عالی بررسی و  محترم هارون کبوریا مشاور به حیث مدیر بررسی مساعدت ها دانلود فایل
7 Consultants Shortlisting Report دانلود فایل
8 Consultants Shortlisting Report 1 دانلود فایل
9 Consultants Shortlisting Report 2 دانلود فایل