همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۹:۳۱
Background image

کارشناس پیگیری یافته های بررسی

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور مسلکی بررسی، ایجاد دیتابیس تفتیش، ارائۀ آمار و ارقام مسلکی به اسرع وقت و تعقیب وپیگیری یافته ها وسفارشات بررسین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۹:۳۰
Background image

بررس

هدف وظیفه: مدیریت، کنترول ونظارت از تطبیق پلانهای بازرسی مالی وحسابی در مراجع تحت بارزرسی مطابق به قانون، مقررات ومعیارهای بازرسی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۹:۲۸
Background image

بررس

هدف وظیفه: بازرسی امور مالی و حسابی مراجع تحت بازرسی طبق پلان رهنمودی با رعایت قانون ، مقررات ومعیارهای بازرسی. . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۹:۲۶
Background image

بررس

هدف وظیفه: مدیریت، کنترول ونظارت از تطبیق پلانهای بازرسی مالی وحسابی در مراجع تحت بارزرسی مطابق به قانون، مقررات ومعیارهای بازرسی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۹:۲۴

کابل

Background image

بررس

هدف وظیفه: مدیریت، کنترول ونظارت از تطبیق پلانهای بازرسی مالی وحسابی در مراجع تحت بارزرسی مطابق به قانون، مقررات ومعیارهای بازرسی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۹:۲۳

کابل

Background image

بررس

هدف وظیفه: بازرسی امور مالی وحسابی ادارات بودجوی محلی طبق پلان رهنمودی با رعایت قانون ، مقررات و معیارهای بازرسی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۹:۲۱

کابل

Background image

بررس

هدف وظیفه: مدیریت، کنترول و نظارت از تطبیق پلانهای بازرسی مالی و حسابی در ادارات بودجوی محلی مطابق به قانون و مقررات و معیارهای بازرسی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۹:۱۹

کابل

Background image

بررس عملکرد

هدف وظیفه: مدیریت،کنترول ونظارت ازتظبیق برنامه های بازرسی عملکرد در وزارت ها وادارات دولتی مطابق به قانون ومعیار های بررسی عملکرد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۹:۱۶

کابل

Background image

بررس محیط زیست

هدف وظیفه: اجرای بازرسی امور محیط زیست طبق احکام قانون ،مقررات و معیارهای بررسی. . . .

Pagination