همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۵:۵۶

کابل

Background image

اعلان هفت بست رتبه سوم اداره عالی تفتیش

رهنمود ثبت نام در بست های خدمات ملکی ادارۀ عالی تفتیش


متکی به فرمان شماره ) ۹۲ ( مورخ ۶ / ۹ / ۱۳۹۲ مقام عالی ریاست ج. ا .ا و نامه متحد المال شماره ) ۷۴۶۱ ( مورخ 3/11/1391 کمیسیون . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۱۸:۳۹

کابل

Background image

اعلان ۵۰ بست خالی اداره عالی تفتیش

رهنمود ثبت نام در بست های خدمات ملکی ادارۀ عالی تفتیش


متکی به فرمان شماره ) ۹۲ ( مورخ ۶ / ۹ / ۱۳۹۲ مقام عالی ریاست ج. ا .ا و نامه متحد المال شماره ) ۷۴۶۱ ( مورخ 3/11/1391 کمیسیون . . .