ماموریت و دیدگاه

وظایف وماموریت ما

 1. بازرسی صورت های حساب مالی و حساب قطعیه سالانه دولت و ارائه اظهار نظر تفتیش در مورد آن.
 2. بازرسی امور مالی و حسابی بخصوص تحقق عواید و مصارف در ادارات , تصدیها و موسسات.
 3. اجرای بازرسی های خاص درمراجع بر اساس احکام و هدایات مقام محترم ریاست جمهوری.
 4. بازرسی و ارائه اظهار نظر تفتیش درمورد صورت حساب های مالی و مساعدتهای خارجی که از طریق بودجه دولت به مصرف میرسد.
 5. بازرسی امور مالی و حسابی نماینده گی نهاد های دولتی در خارج.
 6. بازرسی اجراات تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات دولتی.
 7. اجرای تفتیش عملکرد به خاطر حصول اطمینان از اقتصادیت، مفیدیت و موثریت پروژه ها.
 8. ترویج و توسعه تفتیش محیطی.
 9. علم آوری از تحقق پلان های رشد اقتصادی، اجتماعی و مالی در ادارات.
 10. اجرای تفتیش به نحو که منجر به انکشاف ملی ، رشد اجتماعی و اقتصاد بازار آزاد  گردد.
 11. تشخیص نواقص، کاستی ها، تفاوت های پولی در جریان بازرسی ها و ارسال نتایج تحلیلی آن جهت تطبیق و بهبود  اجراات در ادارات و موسسات ذیربط.
 12. ارائه نظریات اصلاحی و رهنمودی جهت رفع نا رسایی ها به ادارات و موسسات.
 13. تشخیص موارد حیف و میل دارای عامه در جریان بازرسی و احاله آن جهت تحقیق به لوی څارنوالي.
 14. ارائه گزارش های توحیدی ششماهه در مورد نتایج مهم در یافت شده از بازرسی های امور مالی و حسابی در ادارات تفتیش شده به مقام محترم ریاست جمهوری و پارلمان.
 15. ارتقای  متداوم ظرفیت اداره.
 16. تهیه چوکات قانونی برای تنظیم فعالیت های اداره.
 17. توسعه حدود بازرسی های اداره.
 18. توسعه و استحکام تمام روابط بین المللی اداره و پیروی از میعارات سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش انتوسای.
 19. رهنمایی میتودیک (مرتب) ادارات تفتیش داخلی.
 20. ارائه پیشنهاد به منظور تعدیل بخش مالی و حسابی،  طرزالعمل ها و لوایج مراجع تحت بازرسی به مقام ذیصلاح.

دیدگاه اداره عالی تفتیش

ما تلاش می ورزیم تا یک اداره عالی تفتیش نمونه و پیشرو در امور بررسی بوده و مدیریت شفاف منابع عامه، حسابدهی و پاسخگوئی را از طریق بررسی های به موقع ،گزارشدهی مستقل، معتبر و متوازن بهبود بخشیم.