ماموریت و دیدگاه

وظایف وماموریت ما

 • بازرسی صورت های حساب مالی و حساب قطیعه سالیانه دولت و ارائه اظهار نظر تفتیش در مورد آن.
 • بازرسی امور مالی و حسابی بخصوص تحقق عواید و مصارف در ادارات , تصدیها و موسسات.
 • اجرای بازرسی های خاص درمراجع بر  اساس احکام و هدایات مقام محترم ریاست جمهوری.
 • بازرسی و ارائه اظهار نظر تفتیش درمورد صورت های مالی و مساعدتهای خارجی که از طریق بودجه دولت به مصرف میرسد.
 • بازرسی امور مالی و حسابی نماینده گی نهاد  های دولتی در خارج.
 • بازرسی اجراات تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات دولتی.
 • اجرای تفتیش عملکرد به خاطر حصول اطمینان از اقتصادیت , مفیدیت و موثریت پروژه ها.
 • ترویج و توسعه تفتیش محیطی.
 • علم آوری از تحقق پلان های رشد اقتصادی , اجتماعی و مالی در ادارات.
 • اجرای تفتیش به نحو که منجر به انکشاف ملی , رشد اجتماعی و اقتصاد بازار آزاد  گردد.
 • تشخیص نواقص , کاستی ها , تفاوت های پولی در جریان بازرسی ها و ارسال نتایج تحلیلی آن جهت تطبیق و بهبود  اجراات در ادارات و موسسات ذیربط.
 • ارائه نظریات اصلاحی و رهنمودی جهت رفع نارسای ها به ادارات و موسسات.
 • تشخیص موارد حیف و میل دارای عامه در جریان بازرسی و احاله آن جهت تحقیق به لوی خارنوالی.
 • ارائه گزارش های توحیدی ششماهه در مورد نتایج مهم در یافت شده از بازرسی های امور مالی و حسابی در ادارات تفتیش شده به مقام محترم ریاست جمهوری و پارلمان.
 • ارتقای  متداوم ظرفیت اداره.
 • تهیه چوکات قانونی برای تنظیم فعالیت های اداره.
 • توسعه حدود بازرسی های اداره.
 • توسعه و استحکام تمام روابط بین المللی اداره و پیروی از میعارات سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش انتوسای.
 • رهنمایی میتودیک ادارات تفتیش داخلی.
 • ارائه پیشنهاد به منظور تعدیل بخش مالی و حسابی , طرزالعمل ها و لوایج مراجع تحت بازرسی به مقام ذیصلاح.

دیدگاه اداره عالی بررسی

ما تلاش می ورزیم تا یک اداره عالی تفتیش نمونه و پیشرو در امور بررسی بوده و مدیریت شفاف منابع عامه ، حسابدهی و پاسخگوئی را از طریق بررسی های به موقع ،گزارشدهی مستقل ، معتبر و متوازن بهبود بخشیم.