ریاست ها و آمریت ها

1. ریاست دفتر

هدف وظیفه: قادرساختن اداره جهت نایل آمدن براهداف از طریق ارائه رهنمایی ها و رهبری درامر دست آورد ها، ماموریت,استراتیژی،اهداف و مقاصد اداره عالی تفتیش.                                                                                                             

مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده.
 • فراهم آوری مسؤلیت اداری و مدیریتی به سطح بالا به منظور حمایت رئیس عمومی اداره عالی تفتیش در اجرای مسؤلیت های عمومی براساس اهداف, مقاصد و برنامه ها.
 • بررسی،چک،تکمیلی و درست بودن تمام اسناد و مکتوب های که به منظور ملاحظه و اتخاذ تصامیم به رئیس عمومی اداره عالی تفتیش فرستاده میشود.
 • تآمین ارتباط  با سایر ادارات دولتی و غير دولتی بمنظور انسجام و پيشبرد بهترامور.
 • حصول و تکثير احکام مقام  به ادارات مربوطه جهت آگاهی واحد های اولی و دومی  از احکام مقام .
 • بدسترس قراردادن اسناد ومعلومات مورد ضرورت به شخص رئیس عمومی جهت آگاهی واجراات بهتر امور.
 • ارايه مشوره در طرح پاليسی های مرتبط به اداره عالی تفتیش جهت غنامندی آن.
 • تطبيق پاليسی های اداره عالی تفتیش در بخش های مربوطه بمنظور ايجاد همآهنگی اجراات.
 • جمع آوری راپورازاجراات انجام یافته تمام ادارات  به منظور توحید وارائه آن به مقام رئیس عمومی اداره عالی تفتیش.
 • مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف سپرده میشود.

2. ریاست پالیسی و پلان

هدف وظیفه: مدیریت ورهبری امور طرح وتوسعه پالیسی ها ، توحید پلان بازرسی، تحقق پالیسی ها  وپلان ،توحید

 وگزارشدهی وانسجام امور توظیفات مفتشین

مسؤلیت های وظیفوی:

 •   طرح وتدوین پلان کاری سالانه ریاست مربوطه وارائه آن به مقام اداره عالی تفتیش جهت منظوری.
 •   مدیریت ، نظارت ومراقبت ازترتیب  وتطبیق پلان وپالیسی های اداره  دراستقامت های متنوع کاری اداره عالی تفتیش به منظور حصول اطمینان ازمؤثریت پلان وپالیسی های تطبیقی اداره دراموربازرسی ادارات بودجوی وغیربودجوی دولت.
 •  ارائه پلان توحیدی بازرسی سالانه ریاست ها وآمریت های اداره عالی تفتیش به جلسه هیأت رهبری وابلاغ آن بعد از تائید به بخش های مربوطه جهت اجراات.
 • تنظیم و توظیف گروپ های بازرسی به تفکیک مراجع تحت بازرسی درمشوره باکمیته مؤظف وابلاغ آن به ریاستهاوآمریت های مربوطه غرض آغاز امور بازرسی درادارات طبق پلان مطروحه .
 • کنترول ومراقبت ازترتیب گزارشهای توحیدی نتایج بازرسی های تحلیل شده ارسالی ریاست ها وآمریت هاجهت حصول اطمینان .
 • طرح ،تدوین ، تشخیص ،توسعه وتثبیت ارزش پالیسی های تفتیش درمطابقت به معیارهای  تفتیش به منظور تطبیق وتحقق اهداف و پروگرامهای اداره .
 • ارائه معلومات دررابطه به نتایج بازرسی ها به فصلنامه تفتیش جهت پخش ونشرکارکردها و دست آوردهای تفتیش درکشور.
 • ارائه مشوره های سودمند درغنی سازی اهداف وپروگرام های اداره مربوطه درامر تحقق پالیسی ها واهداف دولت درایجاد شفافیت امورمالی وحسابی دارائی های عامه .
 • تأمین ارتباط مداوم باریاست هاوسایربخش های اداره عالی تفتیش به منظور هماهنگی اجراات وتحقق بهتر پالیسی وپلان اداره عالی تفتیش.
 • تشخیص وپیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربطه به اساس پلان کاری سالانه وارائه آن به معاونیت مالی واداری جهت توحید درپیشنهاد عمومی بودجوی اداره عالی تفتیش.
 • اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح درمطابقت به قانون ،مقررات ،اهداف وپالیسی اداره به وی سپرده میشود.