گزارش های تفتیش عملکرد

# گزارش گزارش تفتیش برای شهروندان
گزارش های سال 1399 تفتیش عملکرد  
1 گزارش تفتیش نهادهای تحصیلات عالی- خصوصی۱۳۹۹
گزارش تفتش برای شهروندان نهاد های تحصیلات عالی خصوصی
2 گزارش تفتیش مشارکتی چگونگی عرضه خدمات مرکز گرمی مکروریان ها1399
گزارش تفتش برای شهروندان خدمات مرکز گرمی مکروریان 
3 گزارش تفتیش عرضه خدمات و جمع آوری عواید گمرک ولایت ننگرهار1399
گزارش تفتش برای شهروندان عواید گمرک ولایت ننگرهاد 
4 تفتیش عملکرد سیستم سنجش صرفیه و خدمات برق د افغانستان برشنا شرکت

گزارش تفتیش برای شهروندان د افغانستان برشنا شرکت

5 تفتیش عملکرد اجراآت اداره مستقل انکشاف زون پایتخت طی سالهای 1395 الی 1397

گزارش تفتیش برای شهروندان اداره مستقل انکشاف زون  پایتخت

گزارش های سال 1398 تفتیش عملکرد  
1 تفتیش عملکرد سیستم تدارکات وزارت صنعت و تجارت سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ گزارش تفتیش برای شهروندان (سیستم تدارکات وزارت صنعت و تجارت)
2 1398(INSET) گزراش تفتیش مشارکتی علمکرد پروژه ارتقا ء ظرفیت ر یاست تر بیه معلم 6 1398(INSET) گزراش تفتیش مشارکتی علمکرد پروژه ارتقا ء ظرفیت ر یاست تر بیه معلم 6
3 گزارش تفتیش پروژه ترمیم، حفظ و مراقبت سرک دورانی کابل - جلال آباد وزارت فواید عامه 1398 گزارش تفتیش پروژه ترمیم، حفظ و مراقبت سرک دورانی کابل - جلال آباد وزارت فواید عامه 1398
4 گزارش تفتیش عملکرد اجراآت تدارکاتی وزارت شهرسازی و اراضی 1398 گزارش تفتیش عملکرد اجراآت تدارکاتی وزارت شهرسازی و اراضی 1398
5 گزارش تفتیش عملکرد اجراآت ریاست های کنترول ساختمان های اساسی 1398 گزارش تفتیش عملکرد اجراآت ریاست های کنترول ساختمان های اساسی 1398
6 گزارش تفتیش عملکرد پروژه ) 840012 ) انکشاف زون پایتخت 1398 گزارش تفتیش عملکرد پروژه ) 840012 ) انکشاف زون پایتخت 1398
7 گزارش نهایی اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی 1398 گزارش نهایی اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی 1398
گزارش های سال 1397 تفتیش عملکرد  
1 گزارش نهائی بررسی عملکرد وزارت اقتصاد  
2 گزارش تفتیش عملکرد وزارت دفاع ملی  
3 فشرده گزارش تفتیش عملکرد وزارت دفاع ملی  
4 گزارش بررسی عرضه خدمات وسنجش صرفیه برق دافغانستان برشنا شرکت 1397  
5 گزارش تفتیش عملکرد سیستم تدارکات وزارت معادن و پترولیم1397  
6 گزارش تفتیش عملکرد سیستم تدارکاتی وزارت مالیه1397  
گزارش های سال 1396 تفتیش عملکرد  
1 گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری  
1 گزارش وزارت تجارت و صنعت-نهایی1396  
گزارش های سال 1395 تفتیش عملکرد  
1 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین(صفحات نخست)  
2 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین(گزارش کامل)  
3 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد وزارت انرژی و آب (صفحات نخست)  
4 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد وزارت انرژی و آب (گزارش کامل)  
5 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد سیستم کمک های بشردوستانه و پاسخ دهی در حاالت اضطرار  در وزارت دولت دراموررسیدگی باحوادث  
گزارش های  سال 1394 تفتیش عملکرد  
1 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش پیرامون تفتیش عملکرد ومحیطی شاروالی کابل) صفحات نخست)  
2 گزارش  رئیس اداره عالی تفتیش پیرامون تفتیش عملکرد ومحیطی شاروالی کابل (گزارش کامل)  
3 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد پروژه های وزارت فواید عامه(صفحات نخست)  
4 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد پروژه های وزارت فواید عامه(گزارش کامل)  
گزارش های سال 1393 تفتیش عملکرد  
1 گزارش تفتیش عملکرد در وزارت تحصیلات عالی  
2 گزارش تفتیش عملکرد در وزارت صحت عامه (صفحات نخست)  
3 گزارش کامل تفتیش عملکرد در وزارت صحت عامه