گزارش های تفتیش عملکرد

# گزارش گزارش تفتیش برای شهروندان
گزارش های سال 1398 تفتیش عملکرد  
1 تفتیش عملکرد سیستم تدارکات وزارت صنعت و تجارت سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ گزارش تفتیش برای شهروندان (سیستم تدارکات وزارت صنعت و تجارت)
گزارش های سال 1397 تفتیش عملکرد  
1 گزارش نهائی بررسی عملکرد وزارت اقتصاد  
2 گزارش تفتیش عملکرد وزارت دفاع ملی  
3 فشرده گزارش تفتیش عملکرد وزارت دفاع ملی  
گزارش های سال 1396 تفتیش عملکرد  
1 گزارش تفتیش عملکرد وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری  
گزارش های سال 1395 تفتیش عملکرد  
1 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین(صفحات نخست)  
2 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهداء و معلولین(گزارش کامل)  
3 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد وزارت انرژی و آب (صفحات نخست)  
4 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد وزارت انرژی و آب (گزارش کامل)  
5 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش ، پیرامون  تفتیش عملکرد سیستم کمک های بشردوستانه و پاسخ دهی در حاالت اضطرار  در وزارت دولت دراموررسیدگی باحوادث  
گزارش های  سال 1394 تفتیش عملکرد  
1 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش پیرامون تفتیش عملکرد ومحیطی شاروالی کابل) صفحات نخست)  
2 گزارش  رئیس اداره عالی تفتیش پیرامون تفتیش عملکرد ومحیطی شاروالی کابل (گزارش کامل)  
3 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد پروژه های وزارت فواید عامه(صفحات نخست)  
4 گزارش رئیس اداره عالی تفتیش، پیرامون تفتیش عملکرد پروژه های وزارت فواید عامه(گزارش کامل)  
گزارش های سال 1393 تفتیش عملکرد  
1 گزارش تفتیش عملکرد در وزارت تحصیلات عالی  
2 گزارش تفتیش عملکرد در وزارت صحت عامه (صفحات نخست)  
3 گزارش کامل تفتیش عملکرد در وزارت صحت عامه