اسناد تدارکاتی سال مالی ۱۳۹۹

اسناد تدارکات دانلود فایل
اسکن اسناد تفتیش امور مالی اداره عالی تفتیش
پروپوزل اول دانلود فایل
پروپوزل اخیر دانلود فایل
پروپوزل تخنیکی دانلود فایل
حکم آغاز مراحل تدارکاتی دانلود فایل
راپور ارزیابی تخنیکی دانلود فایل
شرایط عام و خاص دانلود فایل
صورت جلسه مذاکره تخنیکی و مالی دانلود فایل
لایحه وظایف دانلود فایل
مکتوب آغاز کار دانلود فایل
موافقت نامه دانلود فایل
اسکن اسناد سرورها و وسایل تکنالوژی
آفر شرکت AGHAN SKILS دانلود فایل
آفر شرکت GTR دانلود فایل
آفر شرکت Networking Services دانلود فایل
آفر شرکت آسیا گرین دانلود فایل
ایمیل به شرکت ها برای اشتراک در داوطلبی دانلود فایل
راپور ارزیابی دانلود فایل
قرارداد دانلود فایل
نامه قبولی آفر دانلود فایل
اسکن اسناد قرطاسیه سال مالی 1399
اعلان دانلود فایل
تضمین اجرا دانلود فایل
جدول قیمت دار دانلود فایل
جواز شرکت دانلود فایل
حکم آغاز مراحل تدارکاتی دانلود فایل
شرایط خاص قرارداد دانلود فایل
شرایط عمومی قرارداد دانلود فایل
موافقت نامه دانلود فایل
نامه قبولی آفر دانلود فایل
اسناد به کرایه گیری حویلی ننگرهار
تذکره دانلود فایل
حکم مقام محترم دانلود فایل
شرایط عام و خاص قرارداد دانلود فایل
موافقت نامه دانلود فایل
قرارداد انترنیت 1399
اسناد حمایوی دانلود فایل
جواز دانلود فایل
حکم مقام دانلود فایل
شرایط خاص قرارداد دانلود فایل
شرایط عام قرارداد دانلود فایل
فورم فرمایش دانلود فایل