اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

org_admin
sdsd

Publish Date

Closing Date

P_02 :فورم شماره   

بدینوسیله به تأسی از فقره ۲ ماده ۴۳ قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، اداره عالی تفتیش در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه ورنگ باب مورد ضرورت سال مالی 1402 خویش را به شرکت تجارتی، ساختمانی سرکسازی و خدمات لوژستیکی خورشید فانوس دارنده جواز شماره  85866  و آدرس آن خیرخانه سه صد و پانزده کوچه ششم ناحیه 11، مرکز کابل، کابل را به قیمت مجموعی مبلغ 1563396 یک ملیون و پنجصد و شصت و سه هزار و سه صد و نود و شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به اداره عالی تفتیش واقع دارالامان، جوار وزارت احیاء و انکشاف دهات وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.