به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

org_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ - ۱۳:۴۴
sdfas

Publish Date

Closing Date

 

رهنمود لایحه وظایف بست­ سوم خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموز گار تفتیش و محاسبه

بست:

3

وزارت یا اداره:

اداره عالی تفتیش

موقعیت بست:

کابل (مرکز)

بخش مربوطه

ریاست انکشاف مسلکی

تعداد بست:

1

گزارشده به:

ریاست انکشاف مسلکی  

گزارش­گیر از:

ندارد

کود بست:

66-90-24-011

تاریخ بازنگری:

1402-3-28

....................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تهیه مواد آموزشی موضوعات تفتیش، آموزش بخش های تفتیش و ارتقای ظرفیت مفتشین و کارکنان اداره عالی تفتیش

....................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تهيه تقسيم اوقات درسي مضمون مربوط در تفاهم با مدیر تطبیق برنامه های آموزشی جهت اجراآت و تنظیم امور درسی
 2. تهيه پلان آموزشی تدریسی، تطبیق ، ارزیابی و ارائه نظریات سازنده و مفيد بمنظور موثریت پروگرام درسی
 3. تهیه نصاب درسی مطابق نیاز سنجی آموزشی و پلان های منظورشده ارتقای ظرفیت 
 4. تدریس و استفاده ميتود هاي و شیوه های معیاری آموزشی جهت افهام و تفهیم درست و سریع و بلند بردن ارتقاء ظرفیت کارمندان
 5. حصول اطمینان از حاضري اشتراک کننده گان (کارمندان) در صنف  بمنظور تأمین نظم و دسپلین و نظارت از انجام وظایف خانگی آنها
 6. تهیه مواد ممد درسی و بازنگری در ترتیب و تنظیم پروگرام آموزشی  عندالضرورت جهت غنامندی و د لچسب شدن آن
 7. ارزیابی واخذ امتحان اشتراک کننده برنامه های آموزشی جهت تطبیق اهداف برنامه ارتقای ظرفیت اداره
 8. نظارت از کار های عملی وگروپی اشتراک کنندگان برنامه های آموزشی و رهنمایی آنان جهت موثریت بیشتر کار های گروپی
 9. حفظ ، نگهداری و ملاحظه تمام اوراق، اسناد و تصدیق نامه های اشتراک کننده برنامه آموزشی
 10. در يافت نیازمندی های آموزشی اشتراک کننده گان جهت کیفیت بهتر تدریس

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار، سالانه در مطابقت با پلان منظور شده ارتقای ظرفیت
 2. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک، استراتیژی مبارزه با فساد اداری و کود اخلاقی در ساحه کاری مربوطه
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی و ارتقای ظرفیت خودی جهت اجراآت بهتر و معیاری به منظور حصول اهداف سازمانی
 4. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و سالانه از فعالیتها و دست آوردهای در مطابقت با پلان کاری  
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

 

وظایف هماهنگی:

 1. ارتباط و هماهنگی مثمر، موثر و مسلکی با آمریت ارتقای ظرفیت، آمریت میتودولوژی و همکاری های بین المللی جهت انسجام بهتر برنامه های آموزشی
 2. ارتباط و هماهنگی با همکاران و مراجع ذیربط جهت تطبیق بهتر برنامه های آموزشی

.............................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام : 

 1. تابعیت افغانستان را داشته باشد .
 2. سن وی از (18) سال کمتر و از (64) سال بیشتر نباشد .

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس در یکی ازرشته های:  اقتصاد، حقوق، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، مدیریت مالی، مدیریت عمومی،  ACCA،  CPAو CA وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری حداقل یک سال .

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو و دری ) و تسلط (تحریر و تکلم ) به لسان انگلیسی.
 2. تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. داشتن مهارت ارایه پریزنتیشن و سمینارهای آموزشی