به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

org_admin
شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۲:۱۳
xdfggg

Publish Date

Closing Date

رهنمود لایحه وظایف بست­ سوم خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار تکنالوژی معلوماتی

بست:

3

وزارت یا اداره:

اداره عالی تفتیش

موقعیت بست:

کابل (مرکز)

بخش مربوطه

ریاست انکشاف مسلکی

تعداد بست:

1

گزارشده به:

رئیس انکشاف مسلکی  

گزارش­گیر از:

ندارد

کود بست:

66-90-24-010

تاریخ بازنگری:

1402-3-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تهیه مواد آموزشی موضوعات کمپیوتر، آموزش بخش های کمپیوتر و ارتقای ظرفیت مفتشین و کارکنان اداره عالی تفتیش.

………………………………………………………………………………………………………………….

وظایف  و مسؤلیت ها :

وظایف اساسی :

 1. تهيه تقسيم اوقات درسي مضمون مربوط در تفاهم با مدیر تطبیق برنامه های آموزشی جهت اجراآت و تنظیم امور درسی
 2. تهيه پلان آموزشی تدریسی، تطبیق ، ارزیابی وارائه نظریات سازنده و مفيد بمنظور موثریت پروگرام درسی
 3. تهیه نصاب درسی مطابق نیاز سنجی آموزشی و پلان های منظورشده ارتقای ظرفیت 
 4. تدریس و استفاده ميتود هاي و شیوه های معیاری آموزشی جهت افهام و تفهیم درست و سریع و بلند بردن ارتقاء ظرفیت کارمندان
 5. حصول اطمینان از حاضري اشتراک کننده گان (کارمندان) در صنف  بمنظور تأمین نظم و دسپلین و نظارت از انجام وظایف خانگی آنها
 6. تهیه مواد ممد درسی و بازنگری در ترتیب و تنظیم پروگرام آموزشی  عندالضرورت جهت غنامندی و دلچسب شدن آن
 7. ارزیابی واخذ امتحان اشتراک کننده برنامه های آموزشی جهت تطبیق اهداف برنامه ارتقای ظرفیت اداره
 8. نظارت از کار های عملی و گروپی اشتراک کنندگان برنامه های آموزشی و رهنمایی آنان جهت موثریت بیشتر کار های گروپی
 9. حفظ ، نگهداری و ملاحظه تمام اوراق، اسناد و تصدیق نامه های اشتراک کننده برنامه آموزشی
 10. در يافت نیازمندی های آموزشی اشتراک کننده گان جهت کیفیت بهتر تدریس

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار، سالانه در مطابقت با پلان منظور شده ارتقای ظرفیت
 2. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، تطبیق رهنمودهایکه از طرف مسؤلین دعوت وارشاد ابلاغ می گردد ، مقرره طرز سلوک، استراتیژی مبارزه با فساد اداری و کود اخلاقی در ساحه کاری مربوطه
 3. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی و ارتقای ظرفیت خودی جهت اجراآت بهتر و معیاری به منظور حصول اهداف سازمانی
 4. ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و سالانه از فعالیتها و دست آوردهای در مطابقت با پلان کاری  
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

 

وظایف هماهنگی:

 1. ارتباط و هماهنگی مثمر، موثر و مسلکی با آمریت ارتقای ظرفیت، آمریت میتودولوژی و همکاری های بین المللی جهت انسجام بهتر برنامه های آموزشی
 2. ارتباط و هماهنگی با همکاران و مراجع ذیربط جهت تطبیق بهتر برنامه های آموزشی

.............................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام :

 1. تابعیت افغانستان را داشته باشد .
 2. سن وی از (18) سال کمتر و از (64) سال بیشتر نباشد .
 3. سویه تحصیلی:
 • داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس در یکی ازرشته های کمپیوتر ساینس ،تکنالوژی معلوماتی، مدیریت تکنالوژی معلوماتی وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود 
 1. تجربه کاری:
 • داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه.

5 . مهارت های لازم:

 • توانائی رهنمائی و کنترول بخش مر بوطه .
 • قابلیت طرح و تعین خط مشی (پالیسی) ادراه/ وزارت مربوطه .
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی ملی (پشتو یا دری) .
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه مربوطه .

 

راهنمای ارسال:

متقاضیان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را از تاریخ ۱۲ حوت الی ۱۹ حوت ۱۴۰۲ هجری شمسی، به ایمیل آدرس (hr.jobs@sao.gov.af)  ارسال نموده و در پروسه رقابت آزاد اشتراک نمایند.