تهیه و تدارک مواد نفتی سال ۱۳۹۸

sao-af

Publish Date

Closing Date

اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان دعوت به عمل میاورد تا در پروسه داوطلبی مقدار 4000 لیتر مبلایل تابستانی و زمستانی، به تعداد 39 قلم فلترباب، سی آیل، ویکوم، گریس، هایدرولیک و آب انتی فرس مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت سافت کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی بررسی واقع دارالامان، جوار وزارت احیا و انکشاف دهات ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی (npa.gov.af) دریافت نمایند. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات خانه پری، طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 1398/3/25 تسلیم نموده و تضمین آفر بصورت بانک گرنتی اخذ میگردد.

ضمناً آفرهای الکترونیکی و نا وقت رسیده قابل قبول نبوده و همچنین آفرگشایی در روز و ساعت مندرج شرطنامه در مکان فوق الذکر دایر میگردد.