تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی

sao-af

Publish Date

Closing Date

اداره عالی بررسی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان دعوت به عمل میاورد تا در پروسه داوطلبی تدارک وسایل تکنالوژی، کمره های امنیتی دفتر مرکزی و زون های ساحوی ولایت ننگرهار و کندهار مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت سافت کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی بررسی واقع دارالامان، جوار وزارت احیا و انکشاف دهات ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) دریافت نمایند. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات خانه پری، طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 13/4/1398 تسلیم نموده و تضمین آفر مبلغ (400200 افغانی) بصورت بانک گرنتی اخذ میگردد.

ضمناً آفرهای الکترونیکی و نا وقت رسیده قابل قبول نبوده و همچنین آفرگشایی در روز و ساعت مندرج شرطنامه در مکان فوق الذکر دایر میگردد.