عنوان پروژه :تهیه وتدارک تیل مورد ضرورت ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 اداره عالی تفتیش

org_admin
65g

Publish Date

Closing Date

اداره عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک تیل مورد ضرورت ربع سوم و چهارم سال مالی1401  اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را بصورت سافت کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی این اداره، واقع افشاردارالامان، کابل و یا از ویب‌سایت‌های اداره محترم تدارکات ملی و اداره عالی تفتیش بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز بیست و یکم  به آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی تفتیش واقع افشار دارالامان کابل افغانستان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشند.

تضمین آفر بصورت بانکی به مبلغ (96,910) نود و شش هزار و نهصد و ده افغانی می‌باشد. تاریخ، زمان و محل جلسه آفرگشایی در شرطنامه پروژه متذکره درج می‌باشد.

 

 

شماره داوطلبی :SAO/NCB/G-1401-01