لیست واجدین شرایط بست های رتبه سوم و چهارم

بست و عنوان وظیفه:   بررس بست 3

ریاست مربوطه: ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

اسدالله

سیرت

یار محمد

لیسانس تجارت

697

واجد است

 1.  

احسان الله

احساس

غلام سخی

لیسانس ساینس

115

واجد است

 1.  

محمدحسین

عزیزی

عبدالعلی

لیسانس اداره تجارت

743

واجد است

 1.  

علی احمد

حکیمی

جان علی

لیسانس تجارت

1158

واجد است

 1.  

خان آقا

حیران

زلمی

لیسانس اداره و دیپلوماسی

122

واجد است

 1.  

میرویس

اشرف زوی

محمدگل

لیسانس اقتصاد

980

واجد است

 1.  

معراج الدین

عمری

محراب الدین

لیسانس اقتصاد

123

واجد است

 1.  

عبدالدایم

لطیفی

عبدالطیف

لیسانس حقوق

971

واجد است

 1.  

محمد باقر

جوادی

محمدجواد

لیسانس اقتصاد

129

واجد است

 1.  

امیر محمد

حقجو

نیازمحمد

لیسانس اداره و تجارت

986

واجد است

 1.  

محمد نسیم

.....

محمد محسن

لیسانس اقتصاد

968

واجد است

 1.  

محمد هاشم

پروانفر

نوراحمد خان

لیسانس اقتصاد

113

واجد است

 1.  

جاوید

ستوده

عبدالشکور

لیسانس اقتصاد

118

واجد است

 1.  

احمدرومان

مهرزاد

محمدداود

لیسانس اداره عامه

710

واجد است

 1.  

احمد ذکی

معصومی

سید اشرف

لیسانس حقوق

107

واجد است

 1.  

محمد ایوب

قیومی

عبدالغفور

لیسانس اقتصاد

696

واجد است

 1.  

میرآجان

امیری

میرنبی

لیسانس اقتصاد

978

واجد است

 1.  

عبدالمنیر

رحیمی

عبدالکبیر

لیسانس اقتصاد

691

واجد است

 1.  

صبور الله

فاضلی

سید فاضل

لیسانس اقتصاد

121

واجد است

 1.  

محمد عزیز

محمد زی

عبدالوکیل

لیسانس حقوق

114

واجد است

 1.  

غلام سخی

طاهرزی

محمد طاهر

لیسانس اقتصاد

969

واجد است

 1.  

فرهاد

شیرزی

شیرآقا

لیسانس اقتصاد

706

واجد است

 1.  

احمد نوید

پویا

شرین آقا

لیسانس اقتصاد

1635

واجد است

 1.  

محمد سلیم

واحدی

محمدنعیم

لیسانس اقتصاد

117

واجد است

 1.  

احمدرشاد

ستار زاده

عبد الخا لق

لیسانس اقتصاد

1638

واجد است

 1.  

سید یو سف

علمی

جان آقا

لیسانس اقتصاد

973

واجد است

 1.  

جواد احمد

عیار

فضل احمد

لیسانس حقوق

709

واجد است

 1.  

مرتضی

رحیمی

علی رضا

لیسانس اقتصاد

981

واجد است

 1.  

عبدالقدیر

صدیقی

عبدالصدیق

لیسانس اقتصاد

983

واجد است

 1.  

فضل محمود

غیاثی

فضل احمد

لیسانس حقوق

116

واجد است

 1.  

عبدالاحد

امید

حسن شاه

لیسانس اقتصاد

970

واجد است

 1.  

محمد میلاد

ابراهمی

محمد اسماعیل

لیسانس حقوق

976

واجد است

 1.  

عبد الرافیع

عطایی

عطامحمد

لیسانس اقتصاد

126

واجد است

 1.  

اسدالله

امین

محمد حسن

لیسانس حقوق

988

واجد است

 1.  

محمد جا هد

الکوزی

حاجی مرزا محمد

لیسانس اقتصاد

698

واجد است

 1.  

محبوب شاه

ممتحن

گلاب شاه

لیسانس اقتصاد

128

واجد است

 1.  

ثنا الله

انوری

محمد انور

لیسانس اقتصاد

985

واجد است

 1.  

احسان الله

فرزام

رجب علی

لیسانس اقتصاد

127

واجد است

 1.  

سید جواد

مشتاق

سکندر

لیسانس حقوق

108

واجد است

 1.  

محمد منیر

جمشیدی

شیر آقا

لیسانس حقوق

979

واجد است

 1.  

کریم الله

شیرزی

غلام حضرت

لیسانس حقوق

125

واجد است

 1.  

نجیب الله

احمدی

حبیب الله

لیسانس اقتصاد

714

واجد است

 1.  

مجیب الرحمن

هده وال

گل رحمن

لیسانس اقتصاد

702

واجد است

 1.  

رحمت الله

صمدی

نعمت الله

لیسانس اقتصاد

120

واجد است

 1.  

وحید الله

وفا

محمد حنیف

لیسانس اقتصاد

1637

واجد است

             

بست و عنوان وظیفه:  کارشناس کنترول کیفیت بست 3

ریاست مربوطه: ریاست تفتیش داخلی و کنترول کیفیت

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

طوره خان

سالک

غلام فاروق

لیسانس حقوق

414

واجد است

 1.  

محمدعزیز

محمدزی

عبدالوکیل

لیسانس حقوق

1413

واجد است

 1.  

شبانه

نیازی

عبدالرازق

ماستر اداره تجارت

413

واجد است

 1.  

همت الله

الکوزی

رحیم الله

لیسانس اقتصاد

1415

واجد است

 1.  

اسدالله

سیرت

یارمحمد

ماستر تجارت

1412

واجد است

 1.  

محمد عمر

مایار

عبدالکبیر

لیسانس اداره تجارت

1620

واجد است

بست و عنوان وظیفه:   کارشناس کنترول کیفیت بست 4

ریاست مربوطه: ریاست تفتیش داخلی و کنترول کیفیت

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

ثناالله

الیف

روح الله

لیسانس حقوق

416

واجد شرایط است

 1.  

محمدعلی

رحیمی

عزیزالله

ماستر اداره تجارت

1399

واجد شرایط است

 1.  

حسن الله

نبی پور

محمدنبی

لیسانس تجارت بین الملل

594

واجد شرایط است

 1.  

عبدالمعبود

رزاقی

عبدالرزاق

لیسانس اقتصاد

1616

واجد شرایط است

 1.  

امید

کریمی

عبدالجلیل

لیسانس حقوق                           

1407

واجد شرایط است

 1.  

محمد کبیر

منیر

محمد جمعه

ماستر اداره عامه

1397

واجد شرایط است

 1.  

محمد علی

عدیل

علی رضا

لیسانس اداره و پالیسی عامه

1398

واجد شرایط است

 1.  

شمس الله

نوری

محمد امین

لیسانس اقتصاد

429

واجد شرایط است

 1.  

محمدراشد

فیضی

سیدآقا

لیسانس اقتصاد

425

واجد شرایط است

 1.  

سیف الله

شیرزاد

قربان علی

لیسانس اقتصاد

1477

واجد شرایط است

 1.  

محمد عمر

محمدی

فیض الله

لیسانس اداره تجارت

419

واجد شرایط است

 1.  

محمدایوب

صافی

عبدالستار

لیسانس اقتصاد

1476

واجد شرایط است

بست و عنوان وظیفه:   کارشناس توسعه پالیسی ها

ریاست مربوطه: ریاست پالیسی وپلان

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

مصباح الرحمن

یوسفزی

سید الرحمن

حقوق

1165

واجد است

2

یلدا

فیضی

فضل احمد

حقوق

22

واجد است

3

تمنا

رحیمیار

محمدکبیر

حقوق

23

واجد است

4

شکریه

صفدری

محمد علی

اقتصاد

27

واجد است

5

ثریا

خاوری

خان علی

حقوق

25

واجد است

6

محمد مبین

رحیمی

محمد رحیم

اداره عامه وپالیسی

1174

واجد است

7

عباس

رستگار

محمد علی

حقوق

1141

واجد است

8

محمدعلی

عدیل

علی رضا

اداره عامه پالیسی

1164

واجد است

9

علی احمد

تنیوال

محمداکبر

حققو

1166

واجد است

10

خورشیدالله

منگل

فضل قدیر

پیداکوژی

1522

واجد است

11

فاطمه

عظیمی

امام نظر

لیسانس اقتصاد

773

واجد است

بست و عنوان وظیفه:   کارشناس تحلیل کزارشات

ریاست مربوطه: ریاست تحلیل گزارشات

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

عبدالسمیر

مصباح

عبالبصیر

ماستر اقتصاد

58

واجد

2

قدرت الله

علی زاده

حیات الله

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

57

واجد

3

ویس الله

شجاع

غلام حیدر

لیسانس علوم سیاسی

1553

واجد

4

عبید الله

راسخ

حفیظ الله

لیسانس اداره و تجارت

1196

واجد

5

محمد باقر

جوادی

محمد جواد

لیسانس اقتصاد

64

واجد

6

همت الله

الکوزی

رحیم الله

لیسانس منجمنت و تشبسات

1233

واجد

7

شبانه

نیازی

عبدالرازق

ماستر اداره عامه

60

واجد

8

عطیم الله

سعادت

حبیب الله

لیسانس اداره  و تجارت

1234

واجد

9

زبیر الله

احمدی

امان الله

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

1211

واجد

10

خواجه بلال

احمدی

خواجه عبدالحکیم

لیسانس اقتصاد

1226

واجد

11

محمد مایل

حیدری

محمد صابر

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

1214

واجد

بست و عنوان وظیفه:   کارشناس پیگیری یافته های بررسی بست 4

ریاست مربوطه: آمریت بررسی خاص و پیگیری یافته های بررسی

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

خواجه بلال

احمدی

خواجه عبدالحکیم

لیسانس اقتصاد

1191

واجد است

2

اسحق

ترکان

ابراهیم

ماستر اقتصاد

1584

واجد است

3

محمدعلی

عدیل

علی رضا

لیسانس اداره و پالیسی

1193

واجد است

4

عبدالصمد

غفوری

عبدالهاشم

ماستر حقوق

1190

واجد است

5

قیس

اکبری

فضل احمد

لیسانس اداره و پالیسی عامه

1189

واجد است

6

امین الله

جلالزی

خلیل الله خان

لیسانس حقوق

56

واجد است

7

شبانه

نیازی

عبدالرازق

ماستر اداره و تجارت

47

واجد است

8

عبدالوارث

قادری

عبدالقادر

لیسانس اقتصاد

784

واجد است

9

عبدالبشیر

بخشی

میربچه خان

لیسانس حقوق

1498

واجد است

10

همت الله

الکوزی

رحیم الله

لیسانس اقتصاد

1188

واجد است

11

محمدهارون

وصال

عبدالخلیل

لیسانس اقتصاد

1618

واجد است

12

بیتا

خالقیار

عبدالخالق

لیسانس حقوق

1192

واجد است

بست و عنوان وظیفه:   بست چهارم کارشناس گزارشات تصدیها وشاروالیها 

ریاست مربوطه: ریاست پالیسی وپلان

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

خواجه بلال

احمدی

خواجه عبدالحکیم

لیسانس اقتصاد

1420

واجد است

2

محمد علی

عدیل

علی رضا

لیسانس پالیسی عامه

1413

واجد است

3

احمد حامد

انصاری

غلام بهلول

BBA لیسانس

37

واجد است

4

محمدرضا

نذیر

محمد کاظم

لیسانس اقتصاد

36

واجد است

5

محمدصابر

قدیر

عبدالقدیر

لیسانس مدیریت دولتی

1013

واجد است

6

عنایت الله 

نجات

رحمت الله

لیسانس حقوق

1421

واجد است

7

فرحت الله

نبی زاده

احمدالله

لیسانس اقتصاد

1519

واجد است

8

غدیر

حیدری

محمد طاهر

لیسانس اداره تجارت

1593

واجد است

9

محمدطیب

الهام

شاولی خان

لیسانس اقتصاد

1597

واجد است

10

حبیب الرحمن

رحیم اغلو

شاولی خان

لیسانس اقتصاد

1519

واجد است

بست و عنوان وظیفه:   بررس شاروالی ها بست 4

ریاست مربوطه: ریاست بررسی شاروالی ها

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

عبدالواحد

محمدخیل

سید الرحمن

لیسانس حقوق

727

واجد است

 1.  

اسد الله

ظفری

ابن امین

لیسانس اقتصاد

403

واجد است

 1.  

آغا گل

رحمانزی

غاتول

لیسانس تجارت

726

واجد است

 1.  

محمد اکبر

عظیمی

عبدالبشیر

ماستر اقتصاد

752

واجد است

 1.  

مصطفی

سلیمان خیل

عبدالخالق

لیسانس اداره تجارت

1286

واجد است

 1.  

فیروزه

صافی

عبدالله

لیسانس حقوق

410

واجد است

 1.  

احسان الله

ارباب زاده

فخرالدین

لیسانس حقوق

404

واجد است

 1.  

مینه

امرخیل

محمدانور

لیسانس اداره تجارت

1273

واجد است

 1.  

میراحمد

میهن

سیداحمد

لیسانس اقتصاد

1275

واجد است

 1.  

نذیر احمد

عزیزی

عزیز احمد

لیسانس اداره تجارت

753

واجد است

 1.  

مرضیه

نظری

محمد ایوب

لیسانس حقوق

402

واجد است

 1.  

احمدشکیب

امینی

عبدالستار

لیسانس اقتصاد

754

واجد است

 1.  

ریاض الدین

نظری

نظرالدین

لیسانس اقتصاد

 

1268

واجد است

 1.  

محمد انیل

فقیری

محمدعظیم

لیسانس حقوق

1259

واجد است

بست و عنوان وظیفه:   بررس بست ۴

ریاست مربوطه: ریاست بررسی تصدی ها و شرکت های دولتی

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

عبدالمبین

ناصری

عبدالمتین

لیسانس حقوق

۱۶۴

واجد است

 1.  

عبدالباری

مسعود

عبدالحق

لیسانس اقتصاد

۱۱۰۱

واجد است

 1.  

مرتضی

رحیمی

علی رضا

لیسانس اقتصاد

۱۱۰۲

واجد است

 1.  

محمد امید

غفاری

امین الله

لیسانس حقوق

۱۱۰۶

واجد است

 1.  

حمیرا

غزنوی

سید گوهر شاه

لیسانس اقتصاد

۱۶۳

واجد است

 1.  

محمد اسماعیل

تابان

حبیب الرحمن

لیسانس اقتصاد

۹۵۴

واجد است

 1.  

سید یحیی

حجازیان

سید خان آقا

ماستر اقتصاد

۱۶۲۲

واجد است

 1.  

صبغت الله

امیری

محمد حسن

لیسانس اقتصاد

۱۱۰۰

واجد است

 1.  

جنت گل

احساس

محمد گل

لیسانس حقوق

۱۵۶

واجد است

 1.  

عبدالمعروف

شریفی

محمد شریف

لیسانس حقوق

۱۶۲۱

واجد است

 1.  

محمد جواد

امیری

غلام علی

ماستر اقتصاد

۱۱۰۵

واجد است

 1.  

محمد علی

عدیل

علی رضا

لیسانس اداره و پالیسی عامه

۹۴۶

واجد است

 1.  

بابه جان

تفکری

محمد علی

لیسانس حقوق

۱۶۲۳

واجد است

 1.  

عبدالله

احمد زی

امام الدین

ماستر مالی و بانکی

۹۳۸

واجد است

 1.  

شبیر

حق شناس

امرالدین

لیسانس تجارت

۱۶۱

واجد است

 1.  

مهدی

امیری

امور داد

لیسانس اقتصاد

۸۸۹

واجد است

 1.  

عبدالبشیر

نو اندیش

غلام حسین

لیسانس اقتصاد

۹۱۳

واجد است

 1.  

محمد اسماعیل

مهدی

محمد ابراهیم

لیسانس اقتصاد

۸۹۶

واجد است

 1.  

رحیم الله

روفی

گل امیر

لیسانس اقتصاد

۸۸۶

واجد است

 1.  

فوزیه

حیدری

محمد عثمان

لیسانس اقتصاد

۱۶۶

واجد است

 1.  

عبدالفهیم

شریفزوی

عبدالکریم

لیسانس اداره ودیپلوماسی

۱۶۳۴

واجد است

 1.  

وحیدالله

واحدی

شیر خان

لیسانس اداره و تجارت

۹۰۴

واجد است

 1.  

شفیع الله

حکیمی

عبدالحکیم

لیسانس اقتصاد

۹۰۳

واجد است

 1.  

امیر

کریمی

عبدالجلیل

لیسانس حقوق

۸۹۵

واجد است

 1.  

احمد الله

انصار

عبدالسلام

ماستر اداره و تجارت

۱۵۹

واجد است

 1.  

غلام سخی

طاهر زی

محمد طاهر

لیسانس  اقتصاد

۹۵۷

واجد است

بست و عنوان وظیفه:   بررس بست چهارم

ریاست مربوطه: ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

محمدالله

نوری

عبدالخالق

لیسانس حقوق

1360

واجد شرایط است

 1.  

احمدفهیم

عزیزی

محمد موسی خان

لیسانس اداره عامه

1361

واجد شرایط است

 1.  

محمدخالد

آشنا

عبدالخالق

لیسانس اقتصاد

142

واجد شرایط است

 1.  

مهدی

شایان

محمد عیسی

لیسانس اقتصاد

1358

واجد شرایط است

 1.  

حبیب الرحمن

رحمانی

فضل الرحمن

لیسانس اقتصاد

1359

واجد شرایط است

 1.  

عید محمد

راسخ

محمدنبی

لیسانس اقتصاد

151

واجد شرایط است

 1.  

احمدرشاد

ستارزاده

عبدالخالق

لیسانس اقتصاد

132

واجد شرایط است

 1.  

سراج الدین

افضلی

شال پادشاه

لیسانس اقتصاد

141

واجد شرایط است

 1.  

امید

کریمی

عبدالجلیل

لیسانس حقوق

741

واجد شرایط است

 1.  

محمد علی

عدیل

علی رضا

لیسانس اداره وپالیسی عامه

740

واجد شرایط است

 1.  

وحیدالله

الهام

حمیدالله

لیسانس اقتصاد

133

واجد شرایط است

 1.  

قیس

اکبری

فضل احمد

لیسانس اداره وپالیسی عامه

1356

واجد شرایط است

 1.  

عبدالاحد

امید

حسن شاه

ماستر گرایش اداره عامه

1357

واجد شرایط است

 1.  

فرهاد

مومند

میرویس

لیسانس اداره وتجارت

1381

واجد شرایط است

 1.  

محمد نذیر

فایق

محمد ناصر

لیسانس ساینس

1367

واجد شرایط است

 1.  

محمد جواد

امیری

غلام علی

ماستر اقتصاد

1374

واجد شرایط است

 1.  

فیض محمد

صدیقی

گل محمد

لیسانس اداره تجارت

1365

واجد شرایط است

 1.  

حمدالله

قریشی

گل رحیم

لیسانس اداره وپالیسی عامه

1565

واجد شرایط است

 1.  

محمدانیل

فقیری

محمدعظیم

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

1355

واجد شرایط است

 1.  

توریالی

هروی

عبدالبصیر

ماستر اقتصاد

717

واجد شرایط است

 1.  

نقیب الله

پوپلزی

نجیب الله

لیسانس اقتصاد

1532

واجد شرایط است

 1.  

عبدالحمید

مومند

محمد یعقوب

لیسانس اقتصاد

718

واجد شرایط است

 1.  

نصیر احمد

شریفی

محمد شریف

لیسانس اقتصاد

1633

واجد شرایط است

 1.  

محمد همایون

احمدی

عبدالفتاح

ماستر علوم سیاسی

139

واجد شرایط است

 1.  

سهراب

محمدی

سراج الدین

لیسانس حقوق

153

واجد شرایط است

 1.  

محمد حنیف

خدایار

محمدصفدر

ماستر حقوق

140

واجد شرایط است

 1.  

سید جعفر

سادات

میربابا

لیسانس اقتصاد

147

واجد شرایط است

 1.  

عبدالزبیر

نوری

عبدالبصیر

لیسانس اقتصاد

144

واجد شرایط است

 1.  

جواد

میرزایی

جوره جان

لیسانس حقوق

311

واجد شرایط است

 1.  

فیض الله

احمدی

جانعلی

ماستر اقتصاد

1562

واجد شرایط است

 1.  

مختار

زرمتی

تازه گل

لیسانس اداره تجارت

1563

واجد شرایط است

 1.  

محمد حسین

یاوری

غضنفر

لیسانس اقتصاد

149

واجد شرایط است

 1.  

محمد اسماعیل

مهدی

محمد ابراهیم

لیسانس اقتصاد

744

واجد شرایط است

 1.  

احمدالله

انصار

سلام جان

ماستر مدیریت بازرگانی

150

واجد شرایط است

 1.  

عبدالمتین

نوری

عبدالطیف

لیسانس اداره تجارت

946

واجد شرایط است

 1.  

روشان

امان

امین الله

لیسانس حقوق

692

واجد شرایط است

 1.  

طارق شاه

کمانگر

فضل ربی

لیسانس حقوق

703

واجد شرایط است

 1.  

سید مصطفی

فصیحی

سید محمد علم

ماستر اقتصاد

733

واجد شرایط است

 1.  

شریفه

توسلی

محمد نبی

لیسانس اقتصاد

730

واجد شرایط است

 1.  

عبدالمبین

ناصری

عبدالمتین

لیسانس حقوق

960

واجد شرایط است

 1.  

نظرخدا

اکبری

شیخ مراد

لیسانس اداره تجارت

1368

واجد شرایط است

 1.  

محمد ادریس

صدیقی

عزیزاحمد

لیسانس اداره تجارت

138

واجد شرایط است

 1.  

احمد حامد

انصاری

غلام بهلول

لیسانس اداره تجارت

145

واجد شرایط است.

بست و عنوان وظیفه:   بررس عملکرد بست چهارم

ریاست مربوطه: بررسی عملکرد و محیط زیست

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

محمدیار

شیرزی

شربت خان

لیسانس اقتصاد

1378

واجد شرایط است

2

حسیب الله

حسرت

عبدالشکور

لیسانس اداره تجارت

1383

واجد شرایط است

3

گیتی

علمیار

محمد مجیب

لیسانس حقوق

74

واجد شرایط است

4

محمد شاپور

حبیب زاده

محمد عالم

لیسانس حقوق

1385

واجد شرایط است

5

فاطمه

عظیمی

امام نظر

لیسانس اقتصاد

812

واجد شرایط است

6

عبدالرافیع

عطایی

عطامحمد

لیسانس اقتصاد

1489

واجد شرایط است

7

محمد علی

عدیل

علی رضا

لیسانس اداره و پالیسی عامه

82

واجد شرایط است

8

احمدالله

انصار

سلام جان

ماستر بازرگانی

77

واجد شرایط است

 

بست و عنوان وظیفه:   بررس بست 3

ریاست مربوطه: ریاست بررسی عواید

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

فضل هادی

محبوب

محبوب الهی

لیسانس اقتصاد

1574

واجد شرایط است

 1.  

همت الله

الکوزی

رحیم الله

لیسانس اقتصاد

1575

واجد شرایط است

 1.  

عبدالکبیر

شینواری

حاجی محمد

لیسانس اقتصاد

1578

واجد شرایط است

 1.  

فریدون

فریور

عبدالقدوس

لیسانس حقوق

1531

واجد شرایط است

 1.  

حفیظ الله

صبروال

حمد الله

لیسانس اداره تجارت

1579

واجد شرایط است

 1.  

حمید الله

اندر

محمد قاسم

لیسانس اقتصاد

1580

واجد شرایط است

 1.  

حزب الله

.

عمرا خان

لیسانس اقتصاد

1581

واجد شرایط است

 1.  

سلطان عزیز

استانکزی

محمد عمر

لیسانس اقتصاد

1010

واجد شرایط است

 1.  

عزت الله

وهاب زوی

خوانی

لیسانس اداره تجارت

1011

واجد شرایط است

 1.  

عبدالمنان

امینی

محمد قاسم

لیسانس اقتصاد

1012

واجد شرایط است

 1.  

رحمت الله

حیاتی

طاهر شاه

ماستر اقتصاد

1013

واجد شرایط است

 1.  

ثنا الله

انوری

محمد انور

لیسانس اقتصاد

1016

واجد شرایط است

 1.  

امیر محمد

حق جو

نیاز محمد

ماستر اقتصاد

1018

واجد شرایط است

 1.  

اسد الله

محمدی

بخت جمال

لیسانس اقتصاد

1019

واجد شرایط است

 1.  

احمد نوید

یوسفزی

عبدالغفار

لیسانس اقتصاد

1020

واجد شرایط است

 1.  

احسان الله

پذیر

پذیر گل

ماستر اداره تجارت

1021

واجد شرایط است

 1.  

احمد نوید

پویا

شیرین آقا

لیسانس اقتصاد

990

واجد شرایط است

 1.  

عزیز الله

بهرام

محمد ابراهیم

لیسانس اقتصاد

991

واجد شرایط است

 1.  

احمد رومان

مهرزاد

محمد داود

لیسانس اداره عامه

993

واجد شرایط است

 1.  

رفیع الله

نوالله

نورالله

لیسانس اقتصاد

995

واجد شرایط است

 1.  

سید یوسف

علمی

جان آقا

لیسانس اقتصاد

997

واجد شرایط است

 1.  

عبدالواحد

ایماق

حاجی قمچین

لیسانس اقتصاد

1003

واجد شرایط است

 1.  

سمیع الدین

سراجی

معین الدین

لیسانس اداره و دیپلماسی

329

واجد شرایط است

 1.  

رحمت الله

پیمان

اسحق

لیسانس حقوق

334

واجد شرایط است

 1.  

ننگیالی

بهادری

صفت الله

لیسانس حقوق

325

واجد شرایط است

 1.  

حامد ضیاء

یوسفی

محمد حسین

لیسانس اقتصاد

326

واجد شرایط است

 1.  

فضل محمود

غیاثی

فضل احمد

لیسانس حقوق

328

واجد شرایط است

 1.  

شفیع الله

احمدی

ذبیح الله

لیسانس اقتصاد

586

واجد شرایط است

 1.  

محمد جواد

امیری

غلام علی

ماستر اقتصاد

588

واجد شرایط است

 1.  

پاینده محمد

صالحی

صالح محمد

ماستر اقتصاد

589

واجد شرایط است

 1.  

احمد الدین

حمیدی

حاجی علاوالدین

ماستر اداره تجارت

592

واجد شرایط است

 1.  

محبوب شاه

ممتحن

گلاب شاه

لیسانس اقتصاد