لیست واجدین شرایط بست های رتبه سوم و چهارم

اطلاعیه!
به اطلاع آنعده کاندیدهای که در بست های  رتبه چهارم و رتبه سوم به حیث بررس اداره عالی بررسی شارت لیست گردیده اند رسانیده می‌شود که امتحان آن در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع سرک افشار - چهار راهی قمبر قرار تقسیم اوقات ذیل  برگزار می‌گردد.

 1. بررس بست سوم ریاست بررسی شاروالی ها روز سه‌شنبه  5 قوس ساعت 9 صبح.
 2. بررس عملکرد بست رتبه سوم ریاست بررسی عملکرد و محیط زیست5 قوس ساعت یک بعد از ظهر.
 3. بررس عملکرد بست چهارم ریاست بررسی عملکرد و محیط زیست5 قوس ساعت یک بعد از ظهر.
 4. بررس بست سوم ریاست بررسی مساعدتهای خارجی 5 قوس ساعت یک بعد از ظهر.
 5.  بررس بست سوم ریاست بررسی تصدی ها و شرکت های دولتی روز چهارشنبه مورخ 6/9/1398 ساعت 9 صبح
 6. بررس بست چهارم ریاست بررسی مساعدت های خارجی روز چهارشنبه مورخ 6/9/1398 ساعت 1 بعد ازظهر.

محل برگزاری امتحان: سرک افشار - انستیتوت خدمات ملکی افغانستان

نوت: هنگام ورود به امتحان تذکره تابعیت خویش را همراه با خود داشته باشید

  

                                      

بست و عنوان وظیفه:   بررس شاروالی ها بست 3

ریاست مربوطه: ریاست بررسی شاروالی ها

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

بابه جان

تفکری

محمد علی

لیسانس حقوق

1152

واجد است

 1.  

ذبیح الله

آریایی

زلمی

ماستر اقتصاد

۷۶۰

واجد است

 1.  

حمید الله

عمرخیل

عمرا خان

لیسانس حقوق

1138

واجد است

 1.  

نورالدین

حامد

احمد علی

ماستر بازرگانی

۷۶۷

واجد است

 1.  

هدایت الله

امانی

امان گل

لیسانس اقتصاد

۷۶۹

واجد است

 1.  

گل محمد

ولیزاده

محمد نسیم

لیسانس پلانگزاری

1147

واجد است

 1.  

رفیع الله

نوری

نورالله

لیسانس اقتصاد

11233

واجد است

 1.  

شیر احمد

فضلی

میر فیض احمد

لیسانس تجارت

761

واجد است

 1.  

هوشنگ

مدثر ایوبی

محمد عیسی

لیسانس حقوق

1142

واجد است

 1.  

میرویس

احمدی

باز محمد

لیسانس اقتصاد

1274

واجد است

 1.  

سیدعبدالسلام

اکبری

سید رمان الدین

لیسانس حقوق

۳۸۳

واجد است

 1.  

معصوم

عبدالله

عبدالله

لیسانس تجارت

791

واجد است

 1.  

مسیح الله

نوری

نوری محمد

لیسانس حقوق

1160

واجد است

 1.  

عبدالرافع

عطایی

عطامحمد

لیسانس اقتصاد

۳۸۸

واجد است

 1.  

محمد جواد

امیری

غلام علی

ماستر اقتصاد

۷۵۸

واجد است

 1.  

مسعود احمد

نجیب

غلام محبوب

لیسانس اداره و تجارت

۱۵۹۴

واجد است

 1.  

محمد طاهر

زرغون

احمد خان

ماستر اداره و تجارت

1130

واجد است

 1.  

صبور الله

فاضلی

سید فاضل

لیسانس اقتصاد

۱۵۹۱

واجد است

 1.  

حبیب الله

رضا زاده

حسن رضا

لیسانس اقتصاد

۷۵۹

واجد است

 1.  

حشمت الله

داور

عبدالخلیل

لیسانس حقوق

۳۸۹

واجد است

 1.  

محمد خالد

حلیمی

محمد فاروق

لیسانس اقتصاد

۷۵۶

واجد است

 1.  

محمد ولی

ناصری

محمد سلیم

لیسانس حقوق

۳۸۰

واجد است

 1.  

امیر محمد

حقجو

نیاز محمد

ماستر اقتصاد

1153

واجد است

 1.  

احمد الله

انصار

سلام جان

ماستر اداره و تجارت

۳۸۴

واجد است

 1.  

ذبیح الله

عمری

محمد کریم

لیسانس حقوق

751

واجد است

 1.  

ننگیالی

هوتک

محمد نادر

لیسانس قضاء و سارنوالی

۳۸۶

واجد است

 1.  

محمد عزیز

محمدزی

عبدلوکیل

لیسانس حقوق

1135

واجد است

 1.  

احمد رشاد

-

عبدالخالق

لیسانس اقتصاد

۳۸۲

واجد است

 1.  

سید یویسف

علمی

جان آقا

لیسانس اقتصاد

1136

واجد است

 1.  

حمید الله

کریمی

عبدالکریم

ماستر اقتصاد

1139

واجد است

 1.  

سیف الرحمن

فایض

محمد دلبر

ماستر روابط بین الملل

1150

واجد است

 1.  

محمد خالد

ناصری

محمد گلاب

لیسانس حقوق

۱۵۹۵

واجد است

 1.  

مسعود

سروری

قومندان

لیسانس اقتصاد

763

واجد است

 


 

بست و عنوان وظیفه:   بررس بست 3

ریاست مربوطه: ریاست بررسی مساعدتهای خارجی

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

علی دریاب

دریابی

محمد اسماعیل

لیسانس اقتصاد

844

واجد شرایط است

 1.  

احمدضیا

یوسفی

غلام محمد

لیسانس حقوق

1651

واجد شرایط است

 1.  

محمد نصیر

عثمانی

محمد امین

لیسانس اقتصاد

1642

واجد شرایط است

 1.  

لعل محمد

تره کی

عطا محمد

لیسانس اقتصاد

1534

واجد شرایط است

 1.  

نجمه

.

سلطان حسین

لیسانس اداره تجارت

1681

واجد شرایط است

 1.  

قدرت الله

علیزاده

حیات الله

لیسانس حقوق

350

واجد شرایط است

 1.  

محمد خالد

آشنا

عبدالخالق

لیسانس اقتصاد

1650

واجد شرایط است

 1.  

اسدالله

امین

محمد حسین

لیسانس حقوق

846

واجد شرایط است

 1.  

زیارمل

خان

شیرعلی

لیسانس اقتصاد

1533

واجد شرایط است

 1.  

زلمی

سیفی

سمندر

لیسانس اقتصاد

845

واجد شرایط است

 1.  

محمد عزیز

محمدزی

عبدالوکیل

لیسانس حقوق

1616

واجد شرایط است

 1.  

محمد آصف

فروغ

سیف الدین

لیسانس اقتصاد

1114

واجد شرایط است

 1.  

محمدیار

شیرزی

شربت خان

لیسانس اداره تجارت

862

واجد شرایط است

 1.  

محمدطاهر

زرغون

احمدخان

ماستر اداره تجارت

1113

واجد شرایط است

 1.  

عبدالرزاق

دوران

صاحب خان

ماستر مدیریت بازرگانی

1571

واجد شرایط است

 1.  

نعمت الله

نوری

نورالله

لیسانس حقوق

853

واجد شرایط است

 1.  

محمد نبی

مصباح

کاظم علی

لیسانس اداره تجارت

345

واجد شرایط است

 1.  

فیض الرحمن

مخلص

شفیع الله

لیسانس اداره و تجارت

338

واجد شرایط است

 


 

بست و عنوان وظیفه:   بررس عملکرد بست سوم

ریاست مربوطه: بررسی عملکرد و محیط زیست

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

عبدالرافیع

عطایی

عطامحمد

لیسانس اقتصاد

1485

واجد شرایط است

2

شبیر

حق شناس

امرالدین

لیسانس تجارت

86

واجد شرایط است

3

ذکریا

حمید

محمد آصف

ماستر اداره عامه

1484

واجد شرایط است

4

بریالی

هدایی

امین الحق

ماستر اقتصاد

1486

واجد شرایط است

5

الغ بیگ

عالمی

عبدالله

لیسانس اقتصاد

839

واجد شرایط است

6

نیلوفر

وردک

عبدالجمیل

لیسانس اداره و دپلو ما سی

72

واجد شرایط است

7

محمد علی

رحیمی

عزیز الله

ماستر مدیریت تجارت

833

واجد شرایط است

8

محمد جاهد

الکوزی

حاجی مرزا محمد

لیسانس اقتصاد

837

واجد شرایط است

9

میر احمدالدین

یوسفی

میر بهاالدین

لیسانس قضا و سارنوالی

1256

واجد شرایط است

10

جواد احمد

عیار

فضل احمد

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

1253

واجد شرایط است

11

رحمت الله

صمدی

رحمت الله

لیسانس اداره و تجارت

73

واجد شرایط است

12

منور شاه

پناهی

جمعه علی

ماستر امور مالی وبانکی

1251

واجد شرایط است

13

اسد الله

امین

محمد حسین

لیسانس حقوق

1261

واجد شرایط است

14

غلام نبی

شریفی

غلام ربانی

ماستر اداره عامه

830

واجد شرایط است

15

عتیق الله

کریمی

کریم الله

لیسانس اقتصاد

71

واجد شرایط است

 


 

بست و عنوان وظیفه:   بررس عملکرد بست چهارم

ریاست مربوطه: بررسی عملکرد و محیط زیست

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

محمدیار

شیرزی

شربت خان

لیسانس اقتصاد

1378

واجد شرایط است

2

حسیب الله

حسرت

عبدالشکور

لیسانس اداره تجارت

1383

واجد شرایط است

3

گیتی

علمیار

محمد مجیب

لیسانس حقوق

74

واجد شرایط است

4

محمد شاپور

حبیب زاده

محمد عالم

لیسانس حقوق

1385

واجد شرایط است

5

فاطمه

عظیمی

امام نظر

لیسانس اقتصاد

812

واجد شرایط است

6

عبدالرافیع

عطایی

عطامحمد

لیسانس اقتصاد

1489

واجد شرایط است

7

محمد علی

عدیل

علی رضا

لیسانس اداره و پالیسی عامه

82

واجد شرایط است

8

احمدالله

انصار

سلام جان

ماستر بازرگانی

77

واجد شرایط است

 


 

بست و عنوان وظیفه:   بررس بست سوم

ریاست مربوطه: ریاست بررسی تصدی ها و شرکت های دولتی

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

عزت الله

وهاب زوی

خوانی

لیسانس

1037

واجد شرایط است

 1.  

همایون

طوره زاده

حاجی طره خان

ماستر

881

واجد شرایط است

 1.  

نعمت الله

محب زاده

محب الله

لیسانس

1044

واجد شرایط است

 1.  

محمد حسین

عزیزی

عبدالعلی

لیسانس

1051

واجد شرایط است

 1.  

محمد نظیر

کریمی

رمضان

لیسانس

1059

واجد شرایط است

 1.  

سید یوسف

علمی

جان آقا

لیسانس

1060

واجد شرایط است

 1.  

رفیع الله

نوری

نورالله

لیسانس

1062

واجد شرایط است

 1.  

محمد یاسین

رحیمی

سلطان علی

لیسانس

1064

واجد شرایط است

 1.  

محمد رضا

ساحل

رحیم گل

لیسانس

1071

واجد شرایط است

 1.  

عبدالاحد

امید

حسن شاه

ماستر

1072

واجد شرایط است

 1.  

محمد طاهر

زرغون

احمد خان

ماستر

1073

واجد شرایط است

 1.  

ننگیالی

کریمزی

محمد صابر

لیسانس

197

واجد شرایط است

 1.  

محمد هاشم

صفدری

بسم الله

لیسانس

185

واجد شرایط است

 1.  

احمد رشاد

.

عبدالخالق

لیسانس

169

واجد شرایط است

 1.  

عبدالرافع

عطایی

عطا محمد

لیسانس

199

واجد شرایط است

 1.  

سید مرتضی

فخری

سید سلطان علی

لیسانس

200

واجد شرایط است

 1.  

محمد ادریس

ابراهیمی

محمد اسماعیل

لیسانس

183

واجد شرایط است

 1.  

احمد الله

کریمی

عبدالکریم

لیسانس

173

واجد شرایط است

 1.  

محمد زبیر

وردک

گل محمد

لیسانس

180

واجد شرایط است

 1.  

محمد عزیز

محمد زی

عبدالوکیل

لیسانس

178

واجد شرایط است

 1.  

کریم الله

شیرزی

غلام حضرت

لیسانس

175

واجد شرایط است

 1.  

فرید احمد

شاکری

اصیل احمد

لیسانس

194

واجد شرایط است

 1.  

محمد هادی

نقوی

عوض علی

لیسانس

184

واجد شرایط است

 1.  

محمد خالد

آشنا

عبدالخالق

لیسانس

1546

واجد شرایط است

 1.  

عید محمد

راسخ

محمد نبی

لیسانس

192

واجد شرایط است

 1.  

احمد جان

احمدی

محمد خان

لیسانس

177

واجد شرایط است

 1.  

صبور الله

فاضلی

سید فاضل

لیسانس

1633

واجد شرایط است

 1.  

محمد یاسین

پکتین

میر محمد الدین

ماستر

179

واجد شرایط است

 1.  

نعمان

اسحق زی

محمد سرور

لیسانس

899

واجد شرایط است

 1.  

منورشاه

پناهی

جمعه علی

ماستر

1076

واجد شرایط است

 1.  

احمد صمیم

عمکی

اسلام الدین

لیسانس

1077

واجد شرایط است

 1.  

امیر محمد

حقجو

نیازمحمد

ماستر

1028

واجد شرایط است

 1.  

ثنا ء الله

انوری

محمد انور

لیسانس

1029

واجد شرایط است

 1.  

محمد جاهد

الکوزی

حاجی میرزا محمد

لیسانس

1030

واجد شرایط است

 1.  

جواد

امینی

پردل

لیسانس

1031

واجد شرایط است

 1.  

شیرین احمد

صافی

اختر محمد

لیسانس

1033

واجد شرایط است

 1.  

جمشید

امینی

گل رحمن

ماستر

902

واجد شرایط است

 1.  

عبدالحکیم

عادل

غلام جان

لیسانس

907

واجد شرایط است

 1.  

فرید الله

نظامی

ظاهر الله

لیسانس

1039

واجد شرایط است

 1.  

جواد احمد

عیار

فضل عیار

لیسانس

915

واجد شرایط است

 1.  

نجیب الله

ناصری

محمد عثمان

ماستر

914

واجد شرایط است

 1.  

محمد عمران

شینواری

سید عالم

لیسانس

910

واجد شرایط است

 1.  

نورالله

شریفی

محمد حنیف

لیسانس

918

واجد شرایط است

 1.  

اصف

نواندیش

تاج محمد

لیسانس

920

واجد شرایط است

 1.  

توریالی

هروی

عبدالبصیر

ماستر

922

واجد شرایط است

 1.  

محمد نبی

مصبا

کاظم علی

ماستر

168

واجد شرایط است

 1.  

سید محمد

زاهد

شاه زمان

لیسانس

882

واجد شرایط است

 1.  

محمد ضیا

میرزایی

میرزا خان

لیسانس

887

واجد شرایط است

 1.  

سراج الحق

افضلی

شال پادشاه

لیسانس

934

واجد شرایط است

 1.  

شیر احمد

فضلی

میر فیض احمد

لیسانس

936

واجد شرایط است

 1.  

محمد آصف

صافی

محمد ظاهر

لیسانس

925

واجد شرایط است

 1.  

قیس

هوتک

عبدالباقی

لیسانس

924

واجد شرایط است

 1.  

جواد احمد

عیار

فضل احمد

لیسانس

1515

واجد شرایط است

 1.  

محمد آصف

بارز

غلام فاروق

ماستر

1514

واجد شرایط است

 1.  

عبدالاحد

امید

حسن شاه

ماستر

1513

واجد شرایط است

 1.  

عبدالکبیر

شینواری

حاجی محمد

لیسانس

1511

واجد شرایط است

 1.  

زاهد الله

ستانکزی

عبدالهادی

لیسانس

1501

واجد شرایط است

 1.  

حبیب الله

رضا زاده

حسن رضا

لیسانس

929

واجد شرایط است

 1.  

افضل خان

الکوزی

محمد تواب

لیسانس

928

واجد شرایط است

 1.  

معصوم

عبدالله

عبدالله

لیسانس

942

واجد شرایط است

 1.  

زاهد الرحمن

زاهد

وزیر محمد

لیسانس

955

واجد شرایط است

 1.  

فریدون

فریور

عبدالقدوس

لیسانس

1530

واجد شرایط است

 

 


 

 

بست و عنوان وظیفه:   بررس بست 4

ریاست مربوطه: ریاست بررسی مساعدتهای خارجی

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

 1.  

آرزو

علی زاده

قربان

لیسانس حقوق

353

واجد شرایط است

 1.  

محمدجاوید

صالحی

صالح محمد

ماستر اداره تجارت

355

واجد شرایط است

 1.  

رحمت الله

بخشی

محمد اکبر

لیسانس اقتصاد

362

واجد شرایط است

 1.  

محمد رضا

نذیر

محمد کا ظم

لیسانس اقتصاد

363

واجد شرایط است

 1.  

عبدالغیاث

احمدی

عبد المنیر

لیسانس اداره تجارت

364

واجد شرایط است

 1.  

مجتبی

ذاهد

عبد الصابر

لیسانس اقتصاد

365

واجد شرایط است

 1.  

احمد الله

انصار

سلام جان

ماستر مدیریت بازرگانی

1599

واجد شرایط است

 1.  

معصو مه

احمدی

قاسم

لیسانس اقتصاد

366

واجد شرایط است

 1.  

سید مهدی

هاشمی

سید تاج الدین

لیسانس اقتصاد

1419

واجد شرایط است

 1.  

مجیب الرحمن

.

فضل الرحمن

لیسانس اقتصاد

370

واجد شرایط است

 1.  

محمد امین

نایب

محمد اسحاق

لیسانس حقوق

373

واجد شرایط است

 1.  

احمد شاه

حیران

محمد گل

لیسانس اقتصاد

378

واجد شرایط است

 1.  

عتیق الله

وزیری

نیاز الله

لیسانس حقوق

847

واجد شرایط است

 1.  

آغا گل

رحمان زی

غاتول

لیسانس اقتصاد

866

واجد شرایط است

 1.  

دادار مهر

حیدری

شاه محمود

لیسانس اقتصاد

871

واجد شرایط است

 1.  

محمد جاوید

فرهنگ

غلام علی

لیسانس اقتصاد

872

واجد شرایط است

 1.  

محمد علی

رحیمی

عزیز الله

ماستر مدیریت تجارتی

873

واجد شرایط است

 1.  

محمد یار

شیرزی

شر بت خان

لیسانس اداره تجارت

876

واجد شرایط است

 1.  

عبدالصمیم

رحیمی

عبد الرحیم

لیسانس اداره تجارت

879

واجد شرایط است

 1.  

محمد علی

عدیل

علی رضا

لیسانس اداره و پالیسی عامه

880

واجد شرایط است

 1.  

سمیع الله

مایار

عبدالصبور

لیسانس اقتصاد

342

واجد شرایط است

 1.  

محمد وحید

سروری

فیض الرحمن

لیسانس اقتصاد

3347

واجد شرایط است

 1.  

محمد نادر

نایل

محمد رسول

لیسانس اقتصاد

559

واجد شرایط است

 1.  

غلام سخی

طاهرزی

محمد ظاهر

لیسانس اقتصاد

1634

واجد شرایط است

 1.  

خالد

لطیفی

لطف الرحمن

لیسانس اقتصاد

1643

واجد شرایط است

 1.  

مجیب الرحمن

حبیب زی

حبیب الر حمن

لیسانس حقوق

1645

واجد شرایط است

 1.  

محبوب الله

باقیر زا ده

عبد الباقی

لیسانس حقوق

1646

واجد شرایط است

 1.  

محمد شاکر

بر لاس

محمد ضمیر

لیسانس حقوق

1648

واجد شرایط است

 1.  

عبدالقدیر

صدیقی

عبدالصدیق

لیسانس اقتصاد

1649

واجد شرایط است

 1.  

جواد

امنیی

پر دل

لیسانس حقوق

1650

واجد شرایط است

 1.  

عبدالمتین

فقیری

مرزا فقیر

لیسانس حقوق

1655

واجد شرایط است

 1.  

عزیز الله

نوری

نور محمد

لیسانس اداره تجارت

1657

واجد شرایط است

 1.  

محمد بصیر

انصاری

سیدعمر

لیسانس اقتصاد

1659

واجد شرایط است

 1.  

مصطفی

سلیمان خیل

عبدالخا لق

لیسانس اداره تجارت

1664

واجد شرایط است

 1.  

امید

کریمی

عبدالجلیل

لیسانس حقوق

1567

واجد شرایط است

 1.  

مرتضی

عبدالرحیم زی

محمد عسکر

لیسانس اقتصاد

877

واجد شرایط است

 1.  

محمد اسحاق

عارفی

شیر حسین

ماستر حقوق

379

واجد شرایط است

 1.  

قیس

اکبری

فضل احمد

لیسانس اداره و پالیسی عامه

865

واجد شرایط است

 1.  

محمد یوسف

وفا

گل ولی

لیسانس اقتصاد

1640

واجد شرایط است

 1.  

احمد ذکی

حکیمی

شاه ولی

لیسانس اقتصاد

1644

واجد شرایط است

 1.  

ضیا الحق

خاورین

مندوزی

لیسانس اقتصاد

1647

واجد شرایط است

 1.  

نذیر احمد

نوید نام

فضل احمد

لیسانس اداره و پالیسی عامه

1643

واجد شرایط است

 1.  

محمد شریف

مایار

شاه آقا

لیسانس حقوق

1656

واجد شرایط است

 1.  

حفیظ الله

مسعود

حاجی سیدخان

لیسانس اقتصاد

1655

واجد شرایط است

 1.  

محمدشاه

محمدی

شاه محمد

لیسانس اقتصاد

1653

واجد شرایط است

 1.  

دیانا

سلطانی

نظر محمد

لیسانس اقتصاد

1654

واجد شرایط است

 1.  

وحید الله

واحدی

شیرخان

لیسانس اداره تجارت

904

واجد شرایط است

 1.  

غلام حسن

اباسین

گل محمد

لیسانس اقتصاد

1652

واجد شرایط است