لیست واجدین شرایط بست های رتبه سوم و چهارم

اطلاعیه!

به اطلاع آنعده کاندیدهای که در بست آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف منابع بشری شارت لیست گردیده اند رسانیده می‌شود که امتحان آن روز پنجشنبه مورخ 28 قوس 1398 ساعت 9 صبح در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع سرک افشار - چهار راهی قمبر، برگزار می‌گردد.

 

محل برگزاری امتحان: سرک افشار - انستیتوت خدمات ملکی افغانستان

نوت: هنگام ورود به امتحان تذکره تابعیت خویش را همراه با خود داشته باشید

 

بست و عنوان وظیفه: آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف منابع بشری

ریاست مربوطه: ریاست منابع بشری

شماره

شهرت کاندیدان

درجه و رشته تحصیل

شماره ثبت و یا کد فورم درخواستی

ملاحظات

اسم

تخلص

ولد

1

مصباح الدین

شیرزی

حاجی نصرالدین

لیسانس جامعه شناسی

1672

واجد

2

خورشید الله

منگل

فضل قدیر

لیسانس پیداکوژی

1682

واجد

3

علی رضا

رحمانی

حسین علی

لیسانس اداره  و مدیریت روانشناسی

1675

واجد

4

عبدالحی

ابراهیم خیل

سخیداد

لیسانس قضاء و سارنوالی

1678

واجد

5

سباوون

مینه ناک

زلمی

لیسانس اداره و تجارت

1664

واجد

۶

محمد نسیم

 

محمد محسن

لیسانس اقتصاد

۱۶۹۱

واجد

7

عزیزه

عزیزی

عزیزاحمد

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

1688

واجد

8

بریالی

فضلی

محمد عظیم

ماستر انگلیسی تیسول

1686

واجد

9

عبدالجبار

سهیل زوی

عبدالقدیر

ماستر اداره عامه

1694

واجد

10

فضل هادی

الکوزی

عبدالقاهر

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

1692

واجد

11

عبدالولی

نوری

محمد کاظم

ماستر مدیریت دولتی

1670

واجد

12

فضل احمد

احمدی

احمد علی

لیسانس حقوق و علوم سیاسی

1674

واجد

13

شکرالله

لیوال

عبدالستار

لیسانس زبان ادبیات

1681

واجد

14

مطیع الله

جاهدکامران

محمد سرور

لیسانس علوم و فرهنگ اسلامی

1733

واجد