نشر اعلان پروژه اعمار و تجهیز دیتا سنتر اداره عالی تفتیش

samema.sadat

Publish Date

Closing Date

اداره عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار و تجهیز دیتا سنتر این اداره که به اعلان سپرده شده است، اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت سافت کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی این اداره، واقع افشار دارالامان، کابل افغانستان و یا از ویب سایت های اداره محترم تدارکات ملی و اداره عالی تفتیش بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته الی تاریخ  05/سرطان/1400، ساعت 10 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی تفتیش واقع افشار دارالامان، کابل- افغانستان ارائه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانکی و به مبلغ 211000 دو صد و یازده هزار  افغانی می باشد. تاریخ، زمان و محل جلسه آفرگشایی در شرطنامه پروژه متذکره درج می باشد

شرط نامه دیتا سنتر