گزارشات سال 1383

فشرده اجــــــــراات اداره درسال 1383

اداره کنترول وتفتیش براساس اهداف مربوطه وپلان بازرسی سالانه فعالیت‌های خویش را تنظیم نموده که برنامه‌های کاری، اجراات ودست اورد ها به ترتیب زیر ارایه می‌شود:  

 برنامه‌های کاری

 1.   پلان بازرسی سال 1383 اداره شامل (451) مرجع اعم از وزارت خانه‌ها، ادارات، تصدی‌ها وموسسات، بانک‌ها، کوپراتیف ها، سازمان‌های اجتماعی، شرکت‌های دولتی ومختلط وسایر ارگان‌ها بوده که بر اساس حکم (5973) مورخ 28/12/1382 دولت انتقالی اسلامی افغانستان منظور گردیده است.
 2. بازرسی فندبازسازی ARTF، WB و پروژه‌های UNDP
 3. ابلاغ نتایج بازرسی‌ها جهت رفع نواقص وکاستی ها بمراجع ذیربط.
 4. اغاز پروسه اصلاحات اداری PRR
 5. بازرسی حساب قطعیه سالهای 1381 و 1382 دولت.
 6. ارتقای ظرفیت
 7. توسعه روابط بین المللی اداره.
 8. تدویر سیمینار تفتیش داخلی

 اجراات ودست اورد ها

 1.  تعداد 443 مرجع شامل وزارت‌ها، ادارا ت تصد یها و موسسات وسایر ارگان‌ها در مرکز وولایات بازرسی شده است.
 2.  بر اساس پیشنهاد مرحله دوم اصلاحات اداری شمولیت تعداد 171 تن از کارمندان در اصلاحات اداری پذیرفته شده و تا اخیر سال 1383 عملا تعدادی از کارمندان طبق طرزالعمل اصلاحات اداری (PRR) بر اساس رقابت آزاد دراداره مقرر شده‌اند.
 3. به تعداد (385) گزارش بررسی تحلیل وارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص کاستی‌ها وتحصیل تفاوت‌ها به مراجع مربوط ارسال شده است.
 4. درنتیجه بازرسی‌ها مبلغ 473372035 افغانی، 9770262 دالر و 548630 روپیه پاکستانی که به خزانه دولت قابل تحصیل است تشخیص گردیده است.
 5.  تعداد (13) قضیه حاوی مبلغ 6 ملیون افغانی که مـاهیت جرمی داشته جهت تحقیق به لوی حارنوالی ارسال شده.
 6. بازرسی مساعدت‌های خارجی

           درطی ششماه اول سال 1383 فندهای UNDP، W.B و ARTF در مراجع مختلف به همکاری نهاد همکار PKF بازرسی شده است.

           نتایج از مساعدت‌های خارجی اخذ شود

      7. کورس های آموزشی لسان انگلیسی، کمپیوتر و تفتیش به همکاری مشاورین PKF دایر شده است به منظور بلند رفتن سطح آموزش مسلکی تعداد (26) تن از مفتشین وروسای اداره در طی سال 1383 در پروگرام های آموزشی محاسبه، iCISA وسایر موضوعات تدویر یافته در کشورهای هند، پاکستان، کوریا، بلغاریا، روسیه ولیتوانیا اشتراک ورزیده‌اند.

     8. بازرسی حساب قطعیه دولت

               حساب قطعیه سال‌های 1381 و1382 دولت بازرسی ونظر به موجودیت برخی نواقص وکاستی ها مورد تائید هیات اداره  کنترول و تفتیش قرار نگرفته است.

       ازهیات بازرسی قطعیه معلوما ت اخذ شود

  9.  اداره کنترول وتفتیش (CAO) که عضویت سازمان‌های بین المللی انتوسای، ایکوسای واسوسای را داشته روابط خودرا با آن‌ها توسعه بخشیده برعلاوه ارتباط این اداره با ادارات عالی تفتیش کشورهای، بنگله دیش، جاپان، سویدن، فلپین، ایران، کانادا، اندونیزیا، هندوستان، زیلاند جدید، برازیل، GAO امریکا، پاکستان، NAO انگلستان وغیره توسعه یافته است.

 10.  سیــمــینارمفتشــین داخــلی وزارت‌ها وادارات دولـــتی کــه بــــــــه اشـــتراک رئیس عمومی معاونین، رؤســــا، ومفتشین اداره کـــنترول وتفـــتیش، رؤســــا ونمــــایـندگان ادارات تفتیش داخلی، مهمانان خارجی وبعضی از شخصیت‌های مهــم دولــتی به تاریخ 6/5/1383 جهت ارزیابی مشکلات وپرابلمهای ادارات تفتیش داخـــلی، تشخــیص عــوامـل بروز مشکلات وجستجوی راه‌های بیرون رفت آن تحت نظر اداره کنترول وتفتیش تدویر وسفارش های مثبت در زمینه ارایه شد.

  11.  تاثیر تفتیش

در طی سال 1383 مبلغ 318 ملیون افغانی درنتیجه بازرسی‌های اداره کنترول وتفتیش به خزانه دولت تحصیل شده است.

  12. فصلنامه (تفتیش)

برای اولین بار در اوایل سال 1383 ترتیب وتدوین نشریه سه ماهه اداره بنام تفتیش ویا Audit تحت کار گرفته شد که ممثل مسایل اختصاصی تفتیش و اهداف ودست آورد های اداره بوده و به تعداد (500) جلد بعد از چاپ جهت مطالعه علاقمندان به وزارت خانه‌ها، ادارات، تصدی‌ها، ولایات کشور، موسسات بین المللی تفتیش، ادارات عالی تفتیش برخی کشورها ومفتشین اداره توزیع گردید. 

  13.  سفارش‌ها

        اداره کنترول وتفتیش سفارش‌های لازم را به منظور حل مشکلات ونواقص درنتایج بازرسی‌ها وگزارش های توحیدی به مراجع ذیربط ارایه نموده است.

14.  ترتیب رهنمود تفتیش وفارمت ها

 بعد از ایجاد اداره موقت وانتقالی، رئیس اداره کنترول و تفتیش، کمیسیون را موظف نمود تا به خاطر بهبود کیفیت اجرای تفتیش رهنمود بازرسی‌ها را درعرصه بازرسی ادارات بودجوی مرکزی ومحلی، شاروالی ها، تصدی‌ها وموسسات، گمرکات، مستوفیت ها وغیره طرح ونهائی سازند که رهنمود متذکره بر مبنی تجارب گذشته اعضای کمیسیون ترتیب گردید.

    اداره کنترول وتفتیش از بدو تاسیس الی سال 1383 فاقد سیستم وشیوه پلانگذاری بوده واکثرا پلان بازرسی‌ها به شکل سه ماهه و غیر معیاری ترتیب وبراساس ان توظیفات صورت می‌گرفت که خوشبختانه در سال 1383 برای اولین بار پلان بازرسی سالانه تفتیش تحت رهنمائی محترم پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره کنترول و تفتیش ازطریق ریاست پلان وتحلیل دریک فارمت مشخص وبه تفکیک هرربع ترتیب و مورد تطبیق قرار گرفت و به همین ترتیب روسا وامرین اداره اجراات شان را نیز در پلان‌های سالانه، ماهوار وهفته وار تنظیم نمودند.

15. افزایش کمی حدود بازرسی‌ها

حدود بازرسی‌های امور مالی وحسابی به شکل تفتیش رعایت قوانین در ادارات از 346 مرجع درسال 1382 به 451 مرجع درسال 1383 درمرکز وولایات افزایش یافته است.

16.  کاهش زمان بازرسی‌ها

با استفاده از روش‌های نمونه گیری وبا توجه به درجه خطرات درمعاملات، زمان بازرسی‌ها در مراجع تحت بازرسی از 3-9 ماه به یک الی سه ماه کاهش یافته است.

 17.  ترتیب وارایه گزارش‌های توحیدی

در سال 1383 نیز گزارش توحیدی اجراات انجام یافته دردوره انتقالی و گزارش‌های اجراات ششماهه ترتیب وبه ریاست محترم عمومی اداره امور ارسال شده است.

18.  پلان انکشافی استراتیژیک 1383- 1388 اداره                                                                                                                                    

  دیدگاه: فراهم آوری اطمینان برای مردم افغانستان که تمام خدمات عامه با رعایت اصول اسلامی واستندرد های حسابرسی مالی جدید تهیه می‌گردد

          این پلان دراداره کنترول وتفتیش ازطریق پروژه همکار PKF - 1 تحت نظر فل دنکم تیم لیدر پروژه ترتیب اما نسبت نبود ظرفیت‌های  لازم جنبه عملی را به خود نگرفت. 

   مشکلات اداره

       1. داخلی

        کمبود تجارب مسلکی برخی مفتشین.

        کهنه شدن سیستم‌های بازرسی وحسابی درکشور به مقایسه پیشرفت‌های جهانی.

       نبودن زمین برای اعمار تعمیر دفتر.

      2. خارجی

        تعدد گروپ های بازرسی در مراجع.

        عدم ارایه به موقع اسناد ومعلومات به گروپ های تفتیش.

         نا تکمیل بودن اسناد ودفاتر مالی وحسابی.

        عدم توجه برخی مراجع در قسمت تحقق نتایج بازرسی‌ها.