گزارشات سال 1389

دست اورد های سال 1389

اداره کنترول وتفتیش درطی سال 1389 بازرسی ها وفعـــــالیت های را انجام داده  که بطـــور فشرده از انها تذکر بعمل میاید:

مراجع قابل بازرسی      931   مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      781   مرجع  
  
مراجع بازرسی ناشده    150   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی 

گزارش ها و دوسیه های که بعد از تحلیل وارزیابی  جهت رفع نارسائی ها ، تحصیل حقوق دولت و تحـــقیق به ادارات ذیربط  ابلاغ شده    (771)  گزارش.

مجموع  یافته های تفتیش از مدرک عدم وضع مالیه ، صکوک ، صفائی ، کم سنجشی عواید ، تفاوت قیمت ، جــــــریمه تاخیر ، اضافه خرچی ، عواید که به واردات دولت انتقال نشده ، تکس اماکن ، اضــــــــافه پرداخت ، کمیشن ترانسپورتی ، حق الاجاره ، مبلغ فاضله و محاسبات نادرست که به خزانه دولت قابل تحصیل تثبیت  شده   مبلغ   (3963)  ملیون  افغانی و1.6 میلون دالر امریکایی

تعداد دوسیه های احاله شده به لوی حارنوالی       (26) دوسیه.
وجوه شامل دوسیه ها     مبلغ     37،34  ملیون  افغانی0،0036ملیون دالر،500تن تیل دیزل و1043قطعه علم خبر.
وجوه تحصیل وتصفیه شده:
مبلغ (379،55) ملیون افغانی درنتیجه بازرسی ها ووصول اطمینانیه ها  از مراجع  به خزانه دولت وارد شده است.
مبلغ (3646) ملیون افغانی  نیز از اثر اجراات اداره  ووصول اطمینانیه ها  از مراجع  تصفیه شده  است
درسال 1389 نیز در ارتقای ظرفیت کارمندان اقدامات عملی صورت گرفته است  ، چنانچه تعداد  (211) تن درکورس تفتیش (106)تن درکورس کمپیوتر و(46) تن  درکورسی انگلیسی ،(51)تن درکورس های اصلاحات اداری و(28)تن ازپروگرامهای اموزشی کوتاه مدت درخارج کشور مستفید شده اند.
همچنان گزارش های توحیدی نتایج بازرسی ها ترتیب و دران تعداد  (1280) مورد نواقص در اجراات ادارات مشخص وجهت رفع وجلو گیری از انها  (1888) مورد نظریات وسفارشات اصلاحی به وزارت ها وادارات ارایه شده است
برعلاوه حساب قطعیه سال 1388 دولت بازرسی ، پیرامون قطعیه عادی وانکشافی اظهارنظر"موافق توأم با تأکید براصلاح وتصفیه موارد خاص" ارایه شده است.