همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۲:۱۳
Background image

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

. . .

رهنمود لایحه وظایف بست­ سوم خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار تکنالوژی معلوماتی

بست:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ - ۱۳:۴۴
Background image

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

 

. . .

رهنمود لایحه وظایف بست­ سوم خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموز گار تفتیش و محاسبه

بست:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ - ۱۳:۳۹
Background image

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

رهنمود لایحه وظایف بست­ سوم خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار مالیه  و گمرکات

بست:

. . .
دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۱ - ۱۳:۳۸
Background image

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست آموز گار تدارکات، مدیریت مالی عامه و محاسبه دولتی به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

 

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموز گار  تدارکات، مدیریت مالی عامه و محاسبه دولتی

. . .
دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰ - ۱۰:۳۸
Background image

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا دو بست مفتش تکنالوژی معلوماتی ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

. . .

لایحه وظایف بست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

مفتش تکنالوژی معلوماتی

بست:

3

دوشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۶ - ۱۵:۴۰
Background image

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

لایحه وظایف بست­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار تفتیش مالی شرکتهای دولتی

بست:

. . .
دوشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۶ - ۱۵:۱۳
Background image

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا ۳ بست ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

لایحه وظایف

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

متخصص تفتیش مالی تصدیها و شرکتهایی دولتی

بست:

NTA

. . .
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۸ - ۹:۳۷
Background image

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست قراردادی ذیل رابرای بار دوم به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

لایحه وظایف

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

متخصص ارشد تفتیش شرکتهای دولتی

بست:

NTA Grade C Step . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۰ - ۱۰:۲۰

کابل

Background image

به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان در نظر است تا یک بست ذیل را به اعلان رقابت آزاد بسپاریم:

لایحه وظایف بست­های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

آمر طرح وتوسعه پالیسی ها

بست:

3

. . .