اعلان مجدد پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی معلوماتی برای کمپیوتر لب اداره عالی تفتیش

samema.sadat

Publish Date

Closing Date

اداره عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی معلوماتی برای کمپیوتر لب این اداره که بار دوم به اعلان سپرده شده است، اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت سافت کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی این اداره واقع افشار دارالامان، کابل_ افغانستان و یا از ویب سایت های اداره محترم تدارکات ملی و اداره عالی تفتیش بدست اورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به طور سر بسته الی تاریخ 27/4/1400 ساعت 10 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی تفتیش واقع افشار دارالامان، کابل- افغانستان ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانکی و به مبلغ 237849 دو صد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و نه افغانی می باشد. جلسه آفر گشایی پروژه مذکور به تاریخ 27/4/1400 روز یکشنبه ساعت 10:30 قبل از ظهر در آمریت تدارکات دایر می گردد.  

شرط نامه