عنوان پروژه: تهیه و تدارک تیل مورد ضرورت سال مالی 1401 اداره عالی تفتیش

org_admin
55

Publish Date

Closing Date

اداره عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آورد تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل مورد ضرورت این اداره که برای بار دوم به اعلان سپرده می‌شود اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت سافت‌کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی این اداره، واقع افشار دارالامان، کابل-افغانستان و یا از ویب‌سایت‌های اداره محترم تدارکات ملی و اداره عالی تفتیش بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی تاریخ 01 سرطان سال جاری ساعت 10 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی اداره عالی تفتیش واقع افشار دارالامان، کابل-افغانستان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

شماره داوطلبی: SAO/NCB/G-1401-01-Rebid

تضمین آفر مبلغ 89460 هشتاد نو هزار و چهار صد شصت افغانی می‌باشد. زمان و محل جلسه آفرگشایی در شرطنامه پروژه متذکره درج می‌ باشند.