نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه وتدارک سرور وکمپیوترهای لب تاپ بابت سال مالی 1400 اداره عالی تفتیش

samema.sadat

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود ، اداره عالی تفتیش در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک سرور و کمپیوتر های لب تاپ مورد ضرورت بابت سال مالی 1400 خویش  را به شرکت خدمات تجارتی ابوذر سدیس دارنده جواز 67170  آدرس آن ارزان قیمت بلاک چهارم ناحیه 22 ، مرکزکابل ،کابل  را به قیمت مجموعی مبلغ 2,697,775 دومیلیون شش صدو نود و هفت هزارو هفت صدو هفتادو پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به اداره عالی تفتیش واقع دارالامان، جوار کمیسیون حقوق بشر  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.