پروژۀ تهیه وتدارک سرور و کمپیوتر های لب تاپ اداره عالی تفتیش

samema.sadat

Publish Date

Closing Date

Location کابل

ادارۀ عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آورد تا در پروسه داوطلبی پروژۀ تهیه وتدارک سرور وکمپیوترهای لب تاپ ادارۀ عالی تفتیش  اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت اسکن یا کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی این اداره، واقع افشار دارالامان، کابل-افغانستان و یا از ویب‌‌سایت‌های اداره محترم تدارکات ملی و ادارۀ عالی تفتیش بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی  ۲۱ روز بعد از تاریخ نشر این اعلان به ساعت 10 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی ادارۀ عالی تفتیش واقع افشار دارالامان، کابل-افغانستان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی و به مبلغ 86193 هشتادو شش هزارو یک صدو نود و سه  افغانی می‌باشد. تاریخ، زمان و محل جلسه آفرگشایی در شرطنامه پروژه متذکره درج می‌باشد.

شرط نامه پروژه تهیه وتدارک سرور و کمپیوتر های لب تاپ اداره عالی تفتیش