گزارشات سال 1382

فشرده اجـراات اداره درسال 1382

اداره کنترول و تفیش براساس حکم شماره 165 – 9/9/1392 ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان از ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران مجزا و به حیث یک نهاد مستقل و بیطرف در چوکات ریاست دولت ایجاد گردید ه است که برنامه‌های کاری، بازرسی‌ها و اجراات، دست آوردها و مشکلات اداره ذیلا ارایه می‌شود:

   برنامه‌های کاری

1- طرح پلان بازرسی امور مالی و حسابی (346) مرجع در مرکز و ولایات.

2-  بررسی فندهای بازسازی ARTF، مساعدت‌های W.B به اشتراک مفتشین کمپنی همکار PKF.

3- توظیف گروپ های تفتیش جهت بررسی در مراجع شامل پلان.

4- ابلاغ نتایج بازرسی‌ها جهت رفع نواقص وکاستی ها بمراجع ذیربط.

5- باز سازی و تجهیز دفاتر.

6- ایجاد کتابخانه

7- توسعه روابط بین المللی اداره با سازمان‌های (انتوسای، ایکوسای، اسوسای) و ادارات عالی تفتیش سایر کشورها.

8- اجرای کنترول عینی

 اجراات  

1- تعداد 346 مرجع شامل وزارت‌ها، ادارات تصدی‌ها و موسسات و سایر ارگان‌ها در مرکز و ولایات بازرسی شده است.

2-  به تعداد (132) گزارش بررسی تحلیل و ارزیابی شده نتایج آن جهت رفع نواقص کاستی‌ها و تحصیل تفاوت‌ها به مراجع مربوط ارسال شده است.

3- در سـال 1382 دومرتبه پیرامون جابجا شدن کادرها و تحقق سالم عواید و مصارف، طرز تهیه اجنــاس، قیـــــد و ثبت مساعدت‌های خارجی توسط مفتشین اداره، کنترول عینی صورت گرفته است.

4- تعداد (26) قضیه حاوی 48 ملیون افغانی که مـاهیت جرمی داشته جهت تحقیق به لوی حارنوالی ارسال شده.

5- کورس های آموزشی لسان انگلیسی، کمپیوتر و تفتیش به همکاری مشاورین PKF دایر شده است.

6- باموسسات تفتیش بین المللی اسوسای، انتوسای وایکوسای وادارات تفتیش کشور ایران، پاکستان و ... روابط تامین و تقویه گردیده است.

7- اداره به ترتیب رهنمود جدید کنترول وبررسی، ترتیب واخذ منظوی لایحه کادری مفتشین تنظیم و ارسال درخواست مرحله اول به کمسیون محترم اصلاحات اداری مبادرت ورزیده است.

8- ایجاد و افتتاح کتابخانه اداره به تیراژ (1750) جلد کتاب‌های مختلف النوع.

9- درسال 1382 مبلغ (59) ملیون ازمدرک عدم وضع مالیه، صکوک، محصول گمرکی، جرایم، کم سنجشی‌ها و سایر مدارک بیرون نویس و قابل تحصیل دانسته شده است.

10-  طی مدت معینه مبلغ (24) ملیون افغانی در اثر بازرسی‌های اداره تحصیل و تصفیه شده است. 

نوت: ارقام متذکره درگزارش به پول رایج وقت می‌باشد.

11-  اجرای کنترول عینی درادارات

کنترول عینی اولین مرتبه به تاریخ 24-30 دلو 1382 تحت رهنمائی مقام اداره، همکاری ریاست پلان وتحلیل وریاست های محترم سکتوری در وزارت خانه‌ها، ادارات، تصدی‌ها و مؤسسات اجرا گردید که شامل موارد ذیل می‌باشد:

1- چگونگی توزیع اصولی معاشات و اضافه کاری‌ها.

2- تحقق مصوبات و احکام شورای وزیران.

3- تطبیق اجناس تحویل داده شده قراردادها با نمونه.

4- ترتیب بودجه و تشکیل سال مالی وطی مراحل آن.

5- تصفیه اسناد تحت دوران معتمدین.

6- تحقق عواید پیشبینی شده و اندازه باقیمانده.

7- برآورد ثانی کارهای ساختمانی و ترمیماتی.

8- قید وجمع تشریح و انتقال قیمت مساعدت‌ها به واردات دولت.

9- محسوبی‌ها و تصفیه حساب معتمدین.

10- راپور مصارف وقطعیه به وزارت مالیه.

11- آغاز موجودی اخیر سال.

کنترول عینی اداره عالی تفتیش نتایج موثری را در قبال داشت ونتایج ان به مقام محترم ریاست جمهوری ارایه شده است.  

12-  بازرسی مساعدت‌های خارجی از ریاست تفتیش مساعدت‌ها اخذ شود؟

13- ارایه نظریات اصلاحی و رهنمودی

اداره کنترول و تفتیش همواره با ارسال نتایج بررسی‌ها، وزارت‌ها، ادارات، موسسات، شاروالیها وسایر ارگان‌های محترم دولتی را با ارایه نظریات اصلاحی جهت بهبود اجراات و رفـع نواقص وکاستی ها متذکـره شان رهنمائی و همکاری نموده است.

 14-   طرح وترتیب فارمت ها و رهنمودها

  قبل از ایجاد اداره موقت اداره عالی تفتیش فاقد گزارش‌های توحیدی نتایج بازرسی‌ها به شکل ششماهه و سالانه بوده و برای اولین بار سیستم تهیه گزارش‌های توحیدی نتایج بازرسی‌های تفتیش رعایت قوانین به شکل ششماهه وسالانه در سال 1382 به صورت ابتدائی تحت رهنمائی مقام اداره؛ ازطریق ریاست پلان وتحلیل طرح و مورد تطبیق قرارگرفت.

 همچنان در این سال پلان بازرسی اداره به شکل ربعوار وساده ترویج گردیده است.

 برعلاوه بر اساس هدایت مقام اداره رهنمود تفتیش وکنترول در عرصه بازرسی‌ها توسط کمیسیون موظف تهیه و ترتیب گردیده است.

ترتیب و ارایه گزارش‌های توحیدی

اداره کنترول و تفتیش گزارش‌های توحیدی نتایج بازرسی‌ها در دوره موقت را بنابر ضرورت ترتیب و به ریاست محترم عمومی اداره امور ارسال نموده است.

   15-  مشکلات اداره

     1. داخلی

    نداشتن تعمیر به خاطر تنظیم شعبات اداره.

    کمبود وسایط تجهیزات و لوازم دفتر.

     پائین بودن سطح تجارب مسلکی عده‌ای از مفتشین که درسال های قبل مقرر شده‌اند.

    2. خارجی

     بی توجهی عده ئی از ارگان‌های محتــرم تحت بررسی درقسمت تطبیق نتایج بررسی‌های انجام شده.

     نداشتن آمادگی کافی بعضی ارگان‌های محترم درزمینه ارایه اسنــــاد و معلومــات که سبب تاخیر وبه تعویق افتیدن پلان‌های بررسی اداره می‌گردد.