گزارشات سال 1384

اداره کنترول وتفتیش درطی سال 1384 بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید :

مراجع قابل بازرسی      733   مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      573   مرجع      

مراجع بازرسی ناشده    160   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی 

گزارش ها و دوسیه های که بعد از تحلیل وارزیابی  جهت رفع نارسائی ها ، تحصیل حقوق دولت و تحقیق به ادارات ذیربط  ابلاغ شده           (649)  گزارش
مبالغ که درنتیجه بازرسی ها  ازمدرک عدم وضع مالیه ، صکوک ، کمیشن ، تکس ،کرایه ، تفاوت تسعیر پول ، تجدید فیات قرارداد ها وسائرمدارک  به خزانه دولت قابل تحصیل دانسته شده   مبلغ   731 ملیون  افغانی را احتوا نموده است .
تعداد دوسیه های احاله شده به لوی حارنوالی       (20) دوسیه  .
وجوه شامل دوسیه ها         مبلغ     80  ملیون افغانی  .

مبلغ (336) ملیون افغانی درنتیجه بازرسی ها ووصول اطمینانیه ها  از مراجع  به خزانه دولت وارد شده است .
مبلغ (27) ملیون افغانی  نیز از اثر اجراات اداره  ووصول اطمینانیه ها  از مراجع  تصفیه شده  است .

درسال 1384 به همکاری کمپنی PKF لندن که مسوولیت ارتقای ظرفیت تفتیش خارجی را بعهده داشت  کورسهای  کمپیوتر ، لسان انگلیسی  وتفتیش دایرو تعداد  (16) تن ازمفتشین ازکورس انگلیسی (35) تن ازکمپیوتر و (132) تن از کورسهای مسلکی تفتیش مستفید وتعداد (6) تن درورکشاپ های اموزشی به خارج کشور اعزام شده اند  .
همچنان گزارش های توحیدی نتایج بازرسی ها ترتیب و دران تعداد  (23) مورد نواقص در اجراات ادارات مشخص وجهت رفع وجلو گیری از انها  (13) مورد نظریات وسفارشات اصلاحی به وزارت ها وادارات ارایه شده است
برعلاوه مصارف پروژه های بانک جهانی WB ، دفتر انکشافی ملل متحد UNDP   و مصارف صندوق اعانه برای بازسازی افغانستان ARTF  ازطریق اداره کنترول وتفتیش به همکاری کمپنی PKF لندن بازرسی  وگزارش ان به مراجع ذیربط ارایه شده است

همچنان حساب قطعیه سال 1383 دولت نیز بازرسی و بنابر نواقص قطعیه عادی وانکشافی مورد تائید این اداره قرارنگرفته است .
بملاحظه قطعیه درین سال وجوه مصرف ناشده بودجه عادی (2.28) ملیارد واز بودجه انکشافی (18.43) ملیارد افغانی را احتوانموده است که بالترتیب فیصدی عدم مصرف انها (7.8) و(48.6) فیصد میباشد.
درطی این سال تعداد (148) تن ازکارمندان براساس رقابت ازاد وریفورم اصلاحات اداری شامل وظیفه شده اند
به همین ترتیب روابط بین المللی اداره با سازمان های انتوسای ، ایکوسای ، اسوسای وادارات تفتیش برخی کشور ها توسعه یافته است.