گزارشات سال 1387

اداره کنترول وتفتیش درطی سال 1387 بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید :

مراجع قابل بازرسی      789   مرجع       شامل ادارات مرکزی ومحلی

مراجع بازرسی شده      632   مرجع  
  
مراجع بازرسی ناشده    157   مرجع       بنابر شرایط نا مساعد امنیتی 

گزارش ها و دوسیه های که بعد از تحلیل وارزیابی  جهت رفع نارسائی ها ، تحصیل حقوق دولت و تحقیق به ادارات ذیربط  ابلاغ شده    (610)  گزارش.

مجموع  یافته های تفتیش از مدرک عدم وضع مالیه ، صکوک ، صفائی ، کم سنجشی عواید ، تفاوت قیمت ، جریمه تاخیر ، اضافه خرچی ، عواید که به واردات دولت انتقال نشده ، تکس اماکن ، اضــــــــافه پرداخت ، کمیشن ترانسپورتی ، حق الاجاره ، مبلغ فاضله و محاسبات نادرست که به خزانه دولت قابل تحصیل تثبیت  شده   مبلغ   (600)  ملیون  افغانی

تعداد دوسیه های احاله شده به لوی حارنوالی       (26) دوسیه.
وجوه شامل دوسیه ها     مبلغ     39.5  ملیون  افغانی .
وجوه تحصیل وتصفیه شده :
مبلغ (426) ملیون افغانی درنتیجه بازرسی ها ووصول اطمینانیه ها  از مراجع  به خزانه دولت وارد شده است .
مبلغ (429) ملیون افغانی  نیز از اثر اجراات اداره  ووصول اطمینانیه ها  از مراجع  تصفیه شده  است
درسال 1387 نیز در ارتقای ظرفیت کارمندان اقدامات عملی صورت گرفته است  ، چنانچه تعداد  (252) تن ازکورس های  انگلیسی و کمپیوتر و(26) تن ازپروگرامهای اموزشی کوتاه مدت درخارج کشور مستفید شده اند.
همچنان گزارش های توحیدی نتایج بازرسی ها ترتیب و دران تعداد  (18) مورد نواقص در اجراات ادارات مشخص وجهت رفع وجلو گیری از انها  (26) مورد نظریات وسفارشات اصلاحی به وزارت ها وادارات ارایه شده است
برعلاوه حساب قطعیه سال 1386 دولت بازرسی ، پیرامون قطعیه عادی وانکشافی اظهارنظر"موافق توأم با تأکید براصلاح وتصفیه موارد خاص" ارایه شده است .
بملاحظه قطعیه سال 1386 وجوه مصرف ناشده بودجه عادی (4.20) ملیارد واز بودجه انکشافی (39.59) ملیارد افغانی را احتوانموده است که بالترتیب فیصدی عدم مصرف انها (7.65) و(45) فیصد میباشد.