گزارشات سال 1388

اداره کنترول وتفتیش درطی سال 1388 برطبق پلان سالانه منظور شده ازجانب مقام محترم ریاست جمهوری  ، بازرسی ها وفعالیت های را انجام داده  که بطور فشرده از انها تذکر بعمل میاید :

مراجع قابل بازرسی      872   مرجع   شامل ادارات در مرکز ، ولایات و برخی نمایندگی ها در خارج .   

مراجع بازرسی شده      720   مرجع       مراجع بازرسی ناشده    152   مرجع      بنابر شرایط نا مساعد امنیتی 
برعلاوه دروزارت های محترم معارف ، مخابرات وصحت عامه تفتیش عملکرد نیز اجرا وپروژه های بازرسی شده از موثریت برخوردار نبوده اند.

گزارش ها و دوسیه های که بعد از تحلیل وارزیابی  جهت رفع نارسائی ها ، تحصیل حقوق دولت و تحقیق به ادارات ذیربط  ابلاغ شده           (664)  گزارش
مجموع  یافته های تفتیش از مدرک عدم وضع مالیه ، صکوک ، تکس ، ، تفاوت قیمت جنس  ، اضـافه پرداخت ،  کمیشن ترانسپورتی ، فاضله ، جریمه تاخیر ، تفاوت کرایه ،  حق الاجاره ، اقلام قابل قیدیت ، کم سنجشی وسنجش های نادرست  که به خزانه دولت قابل تحصیل تثبیت  شده   مبلغ   1531 ملیون  افغانی

تعداد دوسیه های احاله شده به لوی حارنوالی       (13) دوسیه
وجوه شامل دوسیه ها     مبلغ     933 ملیون   افغانی

مبلغ (646) ملیون افغانی درنتیجه بازرسی ها ووصول اطمینانیه ها  از مراجع  به خزانه دولت وارد شده است .
مبلغ (914) ملیون افغانی  نیز از اثر اجراات اداره  ووصول اطمینانیه ها  از مراجع  تصفیه شده  است
همچنان گزارش های توحیدی نتایج بازرسی ها ترتیب و دران تعداد  (34) مورد نواقص در اجراات ادارات مشخص وجهت رفع وجلو گیری از انها  (33) مورد نظریات وسفارشات اصلاحی به وزارت ها وادارات ارایه شده است .
درسال 1388 نیز در ارتقای ظرفیت کارمندان اقدامات عملی صورت گرفته است  ، چنانچه تعداد  (25) تن ازکورس  انگلیسی ،  (14) تن ازکورس کمپیوتر ،(28) تن ازکورس های  تفتیش و(8) تن ازورکشاپ ها وبرنامه های  اموزشی درخارج کشور مستفید شده اند.
یافته های تفتیش ازمدرک مصارف بدون اسناد حامی ، مصارف نامعقول و..... در بازرسی مصارف پروژه های بانک جهانی WB مبلغ (31.28) ملیون دالر ودر صندوق اعانه برای بازسازی افغانستان ARTF (8.96) ملیون دالر  میباشد .
برعلاوه حساب قطعیه سال 1387 دولت نیز بازرسی و پیرامون قطعیه عادی وانکشافی اظهارنظر"موافق مشروط"ارایه شده است .
بملاحظه قطعیه درین سال وجوه مصرف ناشده بودجه عادی (4.99) ملیارد واز بودجه انکشافی (67) ملیارد افغانی را احتوانموده است که بالترتیب فیصدی عدم مصرف انها (6.74) و((59.7) فیصد میباشد.