عنوان پروژه: تهیه و تدارک تیل مورد ضرورت ربع سوم و چهارم سال مالی ۱۴۰۲ اداره عالی تفتیش

org_admin
fsdf

Publish Date

Closing Date

فورم شماره: P_01  

                                        

شماره داوطلبی: SAO/NCB/G-1402-02

اداره عالی تفتیش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آورد تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل مورد ضرورت ربع سوم و چهارم سال مالی 1402 این اداره اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را به صورت سافت‌کاپی ذریعه فلش از آمریت تدارکات، منزل دوم تعمیر مرکزی این اداره، واقع افشار دارالامان، کابل-افغانستان و یا از ویب‌سایت‌ اداره عالی تفتیش بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته به مدت ۲۱ روز بعد از تاریخ نشر این اعلان ساعت 10 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ 109,265 یکصد و نه هزار و دو صد و شصت و پنج افغانی می‌باشد.

تاریخ، زمان و محل جلسه آفرگشایی در شرطنامه پروژه متذکره درج می‌باشد.

Documents

شرط نامه پروژه تیل ۱۴۰۲