گالری رسانه

د پلټنې عالي ادارې پلاوي، د چاپیریال ساتنې ملي اداره کې د پلټنې پرانیست غونډه جوړه کړه

جلسه افتتاحیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در اداره ملی محیط زیست برگزار گردید

جلسۀ افتتاحیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در ریاست پوهنتون کابل برگزار گردید

د پلټنې عالي ادارې پلاوي، د کابل پوهنتون ریاست کې د پلټنې پرانیست غونډه جوړه کړه

د پلټنې عالي ادارې پلاوي، د کابل ښاروالۍ په اتمه ناحیه کې د پلټنې پرانیست غونډه جوړه کړه

هیئت موظف اداره عالی تفتیش؛ جلسه افتتاحیه در ناحیه هشتم شاروالی کابل برگزار نمود

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ د کابل ښاروالۍ په درېیمه ناحیه کې پرانیست غونډه جوړه کړه

جلسه افتتاحیه هیئت موظف تفتیش در ناحیه سوم شاروالی کابل برگزار گردید

جلسه افتتاحیه هیئت موظف تفتیش در ناحیه سوم و سیزدهم شاروالی کابل برگزار گردید

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ د کابل ښاروالۍ په درېیمه او دریالسمه ناحیه کې پرانیست غونډه جوړه کړه

ریاست دعوت و ارشاد اداره عالی تفتیش از سلسله دروس روزانۀ خویش از کارمندان این اداره امتحان اخذ نمود

د پلټنې عالي ادارې د دعوت او ارشاد ریاست له لوري، ددې ادارې له کارکونکو په ورځنیو درسونو کې ازموینه واخیستل شوه

د پلټنې عالي ادارې د کورنۍ پلټنې ریاستونو ته د پلټنې د نړیوالو معیارونو او ورسره د همغږي یو ورځینی ښوونیز سیمینار جوړ کړ

اداره عالی تفتیش سیمینار یک روزۀآموزشی معیارهای بین المللی تفتیش داخلی و هماهنگی میان ریاست‌های تفتیش داخلی ادارات و اداره عالی تفتیش را دایر نمود

د پلټنې عالي ادارې د کورنۍ پلټنې ریاستونو ته د پلټنې د نړیوالو معیارونو او ورسره د همغږي یو ورځینی ښوونیز سیمینار جوړ کړ

اداره عالی تفتیش سیمینار یک روزۀآموزشی معیارهای بین المللی تفتیش داخلی و هماهنگی میان ریاست‌های تفتیش داخلی ادارات و اداره عالی تفتیش را دایر نمود

Pagination