گالری رسانه

د مشرتابه پلاوي سره د پلټنې عالي ادارې د رئیس تعرفي غونډه تر سره شوه

د پلټنې عالي ادارې نوبتي غونډه جوړه شوه.

د پلټنې عالي ادارې درې تنه نوي رئیسانو خپلې دندې پیل کړې

د پلټنې عالي ادارې درې تنه نوي رئیسان معرفی شول

د پلټنې عالي ادارې د عامه پروژو د پلټنې رئیس معرفی شو

برنامه آموزشی آگاهی دهی از قانون و مقررات تدویر یافت

د پلټنې عالي ادارې درې تنه نوي رئیسانو خپلې دندې پیل کړې !

Inauguration of Educational Institution at Supreme Audit Office

دپلټنې په عالي اداره کې د زده کړئیز مرکز پرانیسته

افتتاح مرکز آموزشی در اداره عالی بررسی

بحث تطبیق یافته های تفتیش با مسؤلین ارشد مالی اداره های عامه

Discussion of Matching Audit Findings with Public and Finance Senior-Officials

د عامه ادارو د مالي لوړپوړو مسولینو سره د پلټنې د موندنو د تطبیق په اړه بحث

Signing a Collaborative Memorandum of Understanding on Media

امضای تفاهم نامه همکاری در بخش میدیا

د میدیا په برخه کې د همکاری د پوهاوي لیک لاسلیک

Pagination