گالری رسانه

د مشرتابه پلاوي سره د پلټنې عالي ادارې د رئیس تعرفي غونډه تر سره شوه

د پلټنې عالي ادارې نوبتي غونډه جوړه شوه.

د پلټنې عالي ادارې درې تنه نوي رئیسانو خپلې دندې پیل کړې

د پلټنې عالي ادارې درې تنه نوي رئیسان معرفی شول

د پلټنې عالي ادارې د عامه پروژو د پلټنې رئیس معرفی شو

برنامه آموزشی آگاهی دهی از قانون و مقررات تدویر یافت

د پلټنې عالي ادارې درې تنه نوي رئیسانو خپلې دندې پیل کړې !

Inauguration of Educational Institution at Supreme Audit Office

افتتاح مرکز آموزشی در اداره عالی بررسی

دپلټنې په عالي اداره کې د زده کړئیز مرکز پرانیسته

بحث تطبیق یافته های تفتیش با مسؤلین ارشد مالی اداره های عامه

د عامه ادارو د مالي لوړپوړو مسولینو سره د پلټنې د موندنو د تطبیق په اړه بحث

Discussion of Matching Audit Findings with Public and Finance Senior-Officials

امضای تفاهم نامه همکاری در بخش میدیا

د میدیا په برخه کې د همکاری د پوهاوي لیک لاسلیک

Signing a Collaborative Memorandum of Understanding on Media

Pagination