گالری رسانه

سرپرست ادارۀ عالی تفتیش در مراسم فاتحه مرحوم دیپلوم انجینیر سید منان سهار اشتراک نمود

د پلټنې عالي ادارې سرپرست د ډیپلوم انجینیر مرحوم سید منان سهار د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ د کابل د ښونې او روزنې پوهنتون او پولتخنیک پوهنتون کې د پلټنې پرانیست غونډه جوړه کړه

جلسات افتتاحیه هیئت موظف ادارۀ عالی تفتیش در ریاست پوهنتون تعلیم و تربیه و ریاست پوهنتون پولیتخنیک کابل تدویر یافت

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ د معلولینو او معیوبینو بیارغونې روغتون کې د پلټنې پای غونډه جوړه کړه

هیئت موظف ادارۀ عالی تفتیش جلسۀ اختتامیه خویش را در شفاخانه احیای مجدد معلولین و معیوبین دایر نمود

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ د روغتیایي قوانینو له عملي کېدو د څار ریاست کې د پلټنې پرانیست غونډه جوړه کړه

هیئت موظف ادارۀ عالی تفتیش جلسه افتتاحیه خویش را در ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی دایر نمود

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت کې د پلټنې پای غونډه جوړه کړه

جلسۀ اختتامیه هئیت موظف ادارۀ عالی تفتیش در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تدویر یافت

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ د کابل ښاروالۍ زرغونتیا ریاست کې د پلټنې پای غونډه جوړه کړه

جلسۀ اختتامیه هئیت موظف ادارۀ عالی تفتیش در ریاست سرسبزی شاروالی کابل تدویر یافت

جلسۀ اختتامیه هیئت موظف ادارۀ عالی تفتیش در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ د لوړو زده کړو وزارت کې د پلټنې پای غونډه جوړه کړه

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ کابل پوهنتون کې د پلټنې پایغونډه جوړه کړه

جلسۀ اختتامیه هیئت موظف ادارۀ عالی تفتیش در ریاست پوهنتون کابل دایر گردید

Pagination