گالری رسانه

جلسۀ افتتاحیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در ریاست شفاخانه صدری ابن سینا دایر گردید

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ د ابن سینا مرکزي روغتون ریاست کې د پلټنې پرانیست غونډه جوړه کړه

هیئت موظف اداره عالی تفتیش جلسه افتتاحیه خویش در وزارت اقتصاد دایر نمود

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ اقتصاد وزارت کې د پلټنې پرانیست غونډه جوړه کړه

رئیس ادارۀ عالی تفتیش با هیئت موظف برگشته از بررسی سفارت اسلامی افغانستان در مسکو دیدار نمود

د پلټنې عالي ادارې رييس په مسکو کې د افغانستان سفارت د پلټنې ډلې سره له راستنيدو وروسته وليدل

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛افسوتر دولتي شرکت کې د پلټنې پای غونډه جوړه کړه

جلسۀ اختتامیه هیئت موظف ادارۀ عالی تفتیش در شرکت دولتی افسوتر تدویر یافت

د پلټنې عالي ادارې پلاوي؛ لوړو زده کړو وزارت کې د پلټنې پرانیست غونډه جوړه کړه

موظف اداره عالی تفتیش در وزارت تحصیلات عالی تدویر یافت

جلسۀ کمیته اطمینان کیفیت تفتیش داخلی در ادارۀ عالی تفتیش تدویر یافت

د پلټنې عالي ادارې د کورنۍ پلټنې له کیفیته د ډاډ کمېټې ناسته ترسره شوه

د پلټنې عالي ادارې رییس پاکستان کې د افغانستان سفارت پلټونکي پلاوي سره ولیدل

رئیس ادارۀ عالی تفتیش با هیئت موظف تفتیش جهت بررسی سفارت افغانستان در پاکستان دیدار نمود

د پلټنې عالي ادارې رییس د مالیې وزارت مالي مرستیال سره ولیدل

رئیس ادارۀ عالی تفتیش با معین مالی وزارت مالیه دیدار نمود

Pagination